Google Maps pridáva do máp ulice a cesty takmer v celej Európe

Mi­nu­lo­týž­dňo­vé do­ha­dy o zá­sad­nej ak­tua­li­zá­cií služ­by Goog­le Maps sa eš­te ani nes­tih­li roz­ší­riť po sve­te a už sa sta­li sku­toč­nos­ťou. Ob­ľú­be­ná služ­ba Goog­le roz­ší­ri­la svo­je služ­by on-li­ne máp o ces­tnú sieť v tak­mer ce­lej Euró­pe a ak­tua­li­zo­va­la niek­to­ré ma­py vrá­ta­ne tých slo­ven­ských. Do akej mie­ry sa mô­že­te pop­re­chá­dzať po slo­ven­ských mes­tách dos­lo­va pr­stom na ma­pe?


Ces­tná sieť nie je ani v no­vej ver­zii zma­po­va­ná de­tail­ne – ak ces­tu­je­te do Ban­skej Bys­tri­ce, mu­sí­te sa us­po­ko­jiť iba s hlav­ný­mi ces­tný­mi ťah­mi

Eš­te pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi by ste pros­tred­níc­tvom služ­by Goog­le Maps már­ne hľa­da­li ces­tnú sieť prak­tic­ky hoc­kto­ré­ho štá­tu v Euró­pe. Za­čiat­kom toh­to týž­dňa však vy­hľa­dá­va­cí gi­gant sprís­tup­nil ok­rem sa­te­lit­ných sní­mok aj ma­py so za­kres­le­ním ces­tnej sie­te a ulíc pre väč­ši­nu Euró­py vrá­ta­ne Slo­ven­ska. Po ro­ku a štvrť od spus­te­nia služ­by Goog­le spra­vil pl­no­hod­not­ný­mi aj vy­bra­né ma­py Euró­py. Pod poj­mom roz­ší­re­nie máp v tak­mer ce­lej Euró­pe tre­ba ro­zu­mieť zá­pad­nú a stred­nú Euró­pu. Na vý­chod od na­šej hra­ni­ce s Uk­ra­ji­nou a juž­ne od Ma­ďar­ska je pod­ľa Goog­le Maps zem ni­ko­ho. Ak sa te­ší­te, že si pred náv­šte­vou prí­buz­ných v cu­dzom mes­te po­zrie­te, na kto­rej uli­ci bý­va­jú, mý­li­te sa. Do úrov­ne jed­not­li­vých ulíc je zma­po­va­ná iba Bra­tis­la­va, Goog­le má na­vy­še prob­lém s vy­hľa­dá­va­ním miest v rám­ci Slo­ven­ska. Pri tes­te bo­lo pre nás neús­peš­né vy­hľa­dá­va­nie via­ce­rých miest, vrá­ta­ne tých naj­väč­ších.


Ein­stei­no­va uli­ca v Bra­tis­la­ve, ako ju mož­no vi­dieť pros­tred­níc­tvom služ­by Goog­le Maps

S ak­tua­li­zá­ciou ces­tnej sie­te bo­li ak­tua­li­zo­va­né aj niek­to­ré sa­te­lit­né zá­be­ry. Tie z Bra­tis­la­vy pa­tria do­kon­ca k čer­stvým – pod­ľa všet­ké­ho ne­ma­jú viac ako je­den rok. Di­aľ­ni­ca na Ein­stei­no­vej uli­ci vte­dy to­tiž sí­ce eš­te ne­bo­la ho­to­vá, dos­tá­va­la však už as­fal­to­vú pok­rýv­ku tak, ako to mô­že­te vi­dieť na tej­to sním­ke. Na roz­diel od zvyš­ku Slo­ven­ska, ale aj väč­ši­ny európ­skych máp sú tie bra­tis­lav­ské dob­re syn­chro­ni­zo­va­né so sa­te­lit­ný­mi sním­ka­mi. V tom pat­rí­me nao­zaj skôr k vý­nim­kám – na ne­syn­chro­ni­zo­va­né ma­py si sťa­žu­jú aj via­ce­rí pou­ží­va­te­lia z USA, či Veľ­kej Bri­tá­nie.

Po klik­nu­tí sa ob­ráz­ky zob­ra­zia vo väč­šom roz­lí­še­ní.

Zdroj: Google Maps, Google Maps ManiaOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter