Tajné stíhačky, UFO a súkromie na mapách Google

Ako to už bý­va, s prí­cho­dom kaž­dej no­vej služ­by sú­vi­sia aj sen­zač­né ob­ja­vy pou­ží­va­te­ľov, kto­ré ne­ma­li vy­jsť naj­avo ale­bo sa do pro­jek­tu dos­ta­li iba ná­ho­dou. To, čo sa dá náj­sť po­mo­cou služ­by Goog­le Maps, by však ča­kal len má­lok­to. Sú to nap­rík­lad taj­né stí­hač­ky B2, kto­ré sú zná­me ako „ne­vi­di­teľ­né“ stí­hač­ky, a in­for­má­cie vrá­ta­ne ich lo­ká­cie pa­tria do sfé­ry taj­ných. Nie však pre Goog­le.

 O tom, čo všet­ko sa dá náj­sť na ma­pách v po­da­ní Goog­le, sa dis­ku­tu­je už ne­ja­ký ten me­siac, ale pra­vý roz­ruch spô­so­bil až člá­nok ne­mec­ké­ho den­ní­ka Der Spie­gel, kto­rý na prib­liž­ne de­sia­tich prík­la­doch pou­ká­zal na kon­krét­ne ne­bez­pe­čen­stvo, kto­ré hro­zí pou­ži­tím prá­ve služ­by Goog­le Maps. Na via­ce­rých ma­pách, či skôr sa­te­lit­ných zá­be­roch to­tiž jas­ne vid­no, kde par­ku­je oz­bro­je­ná tech­ni­ka ame­ric­kej ar­má­dy. Az­da naj­zau­jí­ma­vej­šie sú sním­ky zá­klad­ne po­me­no­va­nej Plant 42, kde ok­rem iné­ho mož­no pri maximál­nom prib­lí­že­ní spo­zo­ro­vať aj taj­nú stí­hač­ku B2, kto­rá ne­sie pa­ra­dox­ný prív­las­tok ne­vi­di­teľ­ná. In­kri­mi­no­va­nú ob­lasť si mô­že­te pre­zrieť aj sa­mi po klik­nu­tí na ten­to od­kaz.

Tej­to té­my sa tak­mer okam­ži­te chy­ti­li blog­ge­ri a roz­pú­ta­li mo­hut­nú dis­ku­siu o ná­rod­nej bez­peč­nos­ti a le­gál­nos­ti ta­ké­ho­to pos­tu­pu. Iró­niou je, že v oko­lí spo­mí­na­nej le­tec­kej zá­klad­ne je ob­me­dze­ný po­hyb a fo­tog­ra­fic­ké sním­ky toh­to pries­to­ru sú ta­kis­to ne­dos­tup­né, na inter­ne­te si ich však mô­že­te tak­mer bez prob­lé­mov po­zrieť. Tak­mer v pre­doš­lej ve­te je adek­vát­ne – väč­ši­na taj­ných pries­to­rov (vrá­ta­ne zvyš­ku zá­klad­ne Plant 42) je to­tiž aj v služ­be Goog­le Maps ro­zos­tre­ná tak, aby ne­bo­li ro­zoz­na­teľ­né de­tai­ly ob­las­ti, na­priek to­mu sa na niek­to­ré pries­to­ry pri cen­zú­re jed­no­du­cho za­bud­lo. Mi­mo­cho­dom, stí­hač­ka B2 sa na voľ­ne ve­rej­ne dos­tup­ných sa­te­lit­ných sním­kach neob­ja­vu­je po pr­vý raz. Pred dvo­ma rok­mi bo­li tri stí­hač­ky ty­pu B2 od­sta­ve­né na ne­vad­skej zá­klad­ni vy­hlá­se­né za „zá­ber dňa“. Vte­daj­ší úlo­vok pát­ra­čov si do­kon­ca mož­no stiah­nuť aj ako po­za­die do PC. Dis­ku­ta­bil­né je aj zob­ra­zo­va­nie stra­te­gic­kých ob­jek­tov, ako sú nap­rík­lad jad­ro­vé elek­trár­ne, vo voľ­ne prís­tup­nej služ­be. De­tail­ná ma­pa by to­tiž moh­la po­môcť te­ro­ris­tom pre­cíz­nej­šie nap­lá­no­vať útok.

 (Obr. vľa­vo: Sú zá­had­né ob­jek­ty na ma­pách Goog­le UFO, cie­le­ná cen­zú­ra ale­bo len špi­na­vý ob­jek­tív fo­toa­pa­rá­tu?)

Ďal­ším fe­no­mé­nom je ne­vys­vet­li­teľ­ný jav, kto­rý sa na­chá­dza na ma­pách Goog­le – kru­ho­vé škvr­ny pri­po­mí­na­jú­ce UFO. Ukáž­ky toh­to ja­vu náj­de­te hneď na via­ce­rých mies­tach nad Flo­ri­dou – kon­krét­ny prík­lad náj­de­te na tej­to ad­re­se. Há­da­nie, či ide o UFO, sú však prav­de­po­dob­ne zby­toč­né. Všet­ky ta­ké­to ob­jek­ty sa to­tiž na­chá­dza­jú tak­mer v jed­nej lí­nii, čo ho­vo­rí skôr v pros­pech ne­čis­to­ty na ob­jek­tí­vu fo­tog­ra­fic­ké­ho za­ria­de­nia. (Ob­lasť Flo­ri­dy v služ­be Goog­le Maps nie sú sa­te­lit­né zá­be­ry, ale le­tec­ké sním­ky.)

(Obr. vpra­vo: Hon na stí­hač­ky B2 na sa­te­lit­ných sním­kach nie je žiad­na no­vin­ka. Na sa­te­lit­nej sním­ke sta­rej tri ro­ky vid­no hneď tri stí­hač­ky B2 na le­tec­kej zá­klad­ni v Ne­va­de.)

Otáz­ka súk­ro­mia je tiež zo­ši­ro­ka dis­ku­to­va­ná té­ma, kto­rá sa do­kon­ca ani v ob­li­gát­nej Pri­va­cy Po­li­cy Goog­le bliž­šie nes­po­mí­na. Tá­to otáz­ka je však tiež re­la­tív­ne jed­no­du­cho zod­po­ve­da­ná – sa­te­lit­né sním­ky, kto­ré cez Goog­le vid­no, sú šesť až dva­násť me­sia­cov sta­ré a de­tai­ly, ako nap­rík­lad čís­lo evi­den­čnej znač­ky auto­mo­bi­lu, to­bôž tvá­re sú ne­roz­poz­na­teľ­né. Po­da­re­ná re­ce­sia na tú­to té­mu sa už stih­la zro­diť a ko­lu­je inter­ne­tom.

Zdroj: Inside Google, Google Sightseeing, Der Spiegel, Space ImagingOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter