Realistická mapa od Google

To, že vy­hľa­dá­vač Goog­le pred ča­som spus­til služ­bu v po­do­be ma­py sve­ta (maps.goog­le.com), mož­no vie­te. Te­raz tú­to služ­bu pre USA roz­ší­ril o realis­tic­kú ma­pu zos­ta­ve­nú zo sa­te­lit­ných sní­mok, kto­ré sa da­jú mno­ho­ná­sob­ne prib­lí­žiť.

 K služ­be sa dos­ta­ne­te z úvod­nej strán­ky maps.goog­le.com pros­tred­níc­tvom od­ka­zu Sa­telli­te v pra­vom hor­nom ro­hu. Ak na ma­pe náj­de­te po­ža­do­va­nú lo­ka­li­tu, mô­že­te sa pros­tred­níc­tvom spo­me­nu­té­ho lin­ku prep­núť na zob­ra­ze­nie sa­te­lit­nej sním­ky, aby ste ma­li pred­sta­vu o reál­nom vzhľa­de da­nej lo­ka­li­ty.

Po­dob­nú služ­bu po­nú­ka­li v Ame­ri­ke aj iné fir­my, ich služ­by však bo­li pla­te­né, Goog­le je pr­vý, kto ta­kú­to služ­bu po­nú­ka bez­plat­ne. Goog­le eš­te v ro­ku 2004 od­kú­pil tech­no­ló­giu Key­ho­le, kto­rá po­nú­ka prís­tup do da­ta­bá­zy sa­te­lit­ných a le­tec­kých fo­tog­ra­fií, kto­rú tvo­rí viac než 12 TB úda­jov. Okam­ži­te po zve­rej­ne­ní tej­to služ­by sa ob­ja­vi­li hla­sy, že po­dob­ná služ­ba mô­že na­ru­šiť súk­ro­mie či bez­peč­nosť, Goog­le však spo­mí­na­né tvr­de­nia od­mie­ta s tým, že po­nú­ka­né sním­ky nie sú ak­tuál­ne (sú sta­ré nie­koľ­ko ro­kov) a v po­rov­na­ní so sním­ka­mi vo­jen­ských sa­te­li­tov pos­ky­tu­jú me­nej de­tai­lov. Os­tat­ne poz­ri­te sa sa­mi, pri maximál­nom prib­lí­že­ní je mož­né roz­lí­šiť jed­not­li­vé blo­ky.

Uvi­dí­me, ako do­pad­ne tes­to­va­cia pre­vádz­ka a či Goog­le sprís­tup­ní po­dob­nú služ­bu aj pre iné kon­ti­nen­ty.

Po klik­nu­tí sa ob­rá­zok zob­ra­zí vo väč­šom roz­lí­še­ní.

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter