Agregácia a jej vplyv na rýchlosť pripojenia

Ag­re­gá­ciou sa pri inter­ne­to­vých služ­bách na­zý­va zdie­ľa­nie ur­či­té­ho cel­ko­vé­ho pre­no­so­vé­ho pás­ma väč­ším poč­tom uží­va­te­ľov. Ag­re­gá­cia sa dá vy­jad­riť aj čí­sel­ne – ag­re­gač­ným po­me­rom. Ten sa po­čí­ta ako po­diel ka­pa­ci­ty, pri­de­le­nej všet­kým uží­va­te­ľom a súč­tu ka­pa­cít všet­kých uží­va­te­ľov. Ag­re­gá­cia je ty­pic­kou vlas­tnos­ťou ADSL pri­po­je­nia do inter­ne­tu. Prá­ve vďa­ka ag­re­gá­cii mô­že ši­ro­ká ve­rej­nosť vy­uží­vať nep­retr­ži­tý vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net za pri­ja­teľ­ný pau­šál­ny pop­la­tok. Neod­de­li­teľ­ným dôs­led­kom ag­re­gá­cie je však ne­mož­nosť ga­ran­cie pre­no­so­vej rých­los­ti. Mie­ru ga­ran­cie pre­no­so­vej rých­los­ti však ag­re­gač­ný po­mer orien­tač­ne cha­rak­te­ri­zu­je a umož­ňu­je nap­rík­lad po­rov­ná­vať jed­not­li­vé služ­by ale­bo pos­ky­to­va­te­ľov. Na­mies­to poj­mu ag­re­gá­cia sa čas­to pou­ží­va aj prak­tic­ky rov­no­cen­ný vý­raz over­boo­king.

Prík­lad ag­re­gá­cie v bež­nom ži­vo­te
Ag­re­gá­cia sa nep­re­ja­vu­je len pri pos­ky­to­va­ní inter­ne­tu, ale aj v iných ob­las­tiach reál­ne­ho ži­vo­ta, čo si však má­lok­to uve­do­mí, le­bo to be­rie ako sa­moz­rej­mosť. Ako jed­no­du­chý prík­lad vy­svet­le­nia poj­mu ag­re­gá­cie mô­že slú­žiť nap­rík­lad ban­ka. Asi ni­ko­ho nep­rek­va­pu­je, že žiad­na po­boč­ka ban­ky ne­má k dis­po­zí­cii v ho­to­vos­ti pe­nia­ze všet­kých klien­tov, kto­ré v nej ma­jú ulo­že­né. Je to­tiž veľ­mi ma­lá prav­de­po­dob­nosť, že by si všet­ci klien­ti príš­li vy­brať ho­to­vosť na­raz v je­den deň, pre­to jej pos­ta­ču­je len ur­či­tá re­zer­va. Rov­na­ko je to aj pri pos­ky­to­va­ní inter­ne­tu – pri­po­je­ná je v ur­či­tom oka­mi­hu vždy iba časť zá­kaz­ní­kov, pre­to žiad­ny pos­ky­to­va­teľ ne­má k dis­po­zí­cii ka­pa­ci­tu vo veľ­kos­ti súč­tu ka­pa­cít všet­kých zá­kaz­ní­kov.

Ako sa ag­re­gá­cia pre­ja­vu­je
Ag­re­gá­cia sa v praxi pre­ja­vu­je mož­ným zní­že­ním ak­tuál­nej rých­los­ti, naj­mä v ča­soch špi­čiek. Vo všeo­bec­nos­ti pri­tom pla­tí, že čím je ag­re­gač­ný po­mer niž­ší, tým je vy­ššia kva­li­ta služ­by. Vplyv hod­no­ty ag­re­gá­cie na rých­losť pri­po­je­nia nie je mož­né opí­sať pres­ne, nap­rík­lad per­cen­ta­mi, ale bo­lo by to mož­né len zlo­ži­tý­mi šta­tis­tic­ký­mi ve­li­či­na­mi, za­lo­že­ný­mi na teó­rii prav­de­po­dob­nos­ti. V bež­nej praxi je mož­né vplyv ag­re­gá­cie vy­jad­riť nap­rík­lad opis­ne, nap­rík­lad tak­to:

ag­re­gá­cia 1:10 zna­me­ná, že rých­losť sa zní­ži len má­lo­ke­dy
• ag­re­gá­cia 1:20 zna­me­ná, že rých­losť mier­ne ko­lí­še a v špič­ke bý­va zní­že­ná
• ag­re­gá­cia 1:30 zna­me­ná, že rých­losť ko­lí­še a kle­sá vý­raz­nej­šie
ag­re­gá­cia 1:40 až 1:50 zna­me­ná, že rých­losť mô­že kles­núť aj na níz­ku úro­veň

Ag­re­gá­cia však nie je je­di­ným či­ni­te­ľom ur­ču­jú­cim rých­losť pri­po­je­nia. Vý­raz­ne na ňu vplý­va cha­rak­ter pou­ží­va­nia inter­ne­tu uží­va­teľ­mi v ag­re­go­va­nej sku­pi­ne, pri dos­ta­toč­ne veľ­kom poč­te uží­va­te­ľov v sku­pi­ne je však vplyv ag­re­gá­cie pre väč­ši­nu z nich za­ned­ba­teľ­ný. Ok­rem to­ho pok­les rých­los­ti pri­po­je­nia mô­že byť spô­so­be­ný nap­rík­lad aj kva­li­tou te­le­fón­ne­ho ve­de­nia, prie­pus­tnos­ťou te­le­ko­mu­ni­kač­nej sie­te (ST), vzdia­le­nos­ťou ús­tred­ne ale­bo elek­tro­mag­ne­tic­kým ru­še­ním lin­ky iný­mi zdroj­mi. Čas­to bý­va prí­či­nou niž­šej rých­los­ti ob­me­dzenie na stra­ne zdro­ja dát, nap­rík­lad prie­pus­tnosť nav­šte­vo­va­né­ho WWW server­a.

Naj­čas­tej­šie otáz­ky a od­po­ve­de o ag­re­gá­cii
Pre­to­že mož­ný vplyv ag­re­gá­cie na rých­losť pri­po­je­nia sa ne­dá pres­ne čí­sel­ne vy­jad­riť, nie­ke­dy je ag­re­gá­cia chá­pa­ná nes­práv­ne ale­bo so zby­toč­ný­mi oba­va­mi. Prík­la­dy sú uve­de­né na ty­pic­kých otáz­kach a od­po­ve­diach:

Ag­re­gá­cia 1:20 zna­me­ná, že mo­ja rých­losť bu­de čas­to do­sa­ho­vať len 1/20 udá­va­nej rých­los­ti?
Tá­to pred­sta­va vy­chá­dza z nes­práv­ne­ho teo­re­tic­ké­ho pred­pok­la­du, že ve­ľa uží­va­te­ľov je sko­ro nep­retr­ži­te pri­po­je­ných a pre­ná­ša­jú ve­ľa dát. Naj­viac uží­va­te­ľov ADSL sú však bež­ní ľu­dia so stried­my­mi pot­re­ba­mi pou­ží­va­nia inter­ne­tu, či už je to v prá­ci, ale­bo do­ma. Zna­me­ná to, že v rov­na­kom ča­se pri po­čí­ta­či se­dí len ich ma­lá časť. Na­vy­še dá­ta nep­re­ná­ša­jú nep­retr­ži­te, ale len ob­čas. Pre­to ani v ča­se naj­vyš­ších špi­čiek rých­losť ne­mô­že kles­núť na ta­kú níz­ku hod­no­tu.

V Čes­kej re­pub­li­ke po za­ve­de­ní ag­re­gá­cie sko­ro pres­ta­lo ísť ADSL
V su­sed­nom Čes­ku sku­toč­ne ma­li prob­lé­my s rých­los­ťou ADSL inter­ne­tu. Prí­či­nou bol však iný tech­no­lo­gic­ký prin­cíp ag­re­gá­cie, kto­rý bol u nich prak­tic­ky dvoj­stup­ňo­vý. Umož­ňo­val sí­ce po­nú­kať lac­nej­šie „neob­me­dze­né“ pro­duk­ty, ale s niž­šou kva­li­tou. Po ča­se bo­li nú­te­ní prejsť na mo­del po­dob­ný náš­mu. V tom­to sme na Slo­ven­sku prav­de­po­dob­ne v lep­šej si­tuá­cii.

Pre­čo pos­ky­to­va­te­lia ADSL ne­ga­ran­tu­jú pre­no­so­vú rých­losť?
Vy­uží­vať nep­retr­ži­tý vy­so­ko­rý­chlost­ný inter­net za pri­ja­teľ­ný pau­šál­ny pop­la­tok mô­že ši­ro­ká ve­rej­nosť pre­dov­šet­kým vďa­ka ag­re­gá­cii. Neod­de­li­teľ­ným dôs­led­kom ag­re­gá­cie je však ne­mož­nosť ga­ran­cie pre­no­so­vej rých­los­ti. Ga­ran­to­va­né pri­po­je­nie by mu­se­lo byť vý­raz­ne drah­šie a len má­lo uží­va­te­ľov by oň po­tom ma­lo zá­ujem. Na­vy­še sto­per­cen­tnú ga­ran­ciu ne­pos­ky­tu­jú ani pre­vádz­ko­va­te­lia DSL prí­po­jok, pre­to to ne­mô­žu pos­ky­to­va­te­lia ADSL inter­ne­tu uro­biť za nich. Pre zá­ujem­cov o vy­šší stu­peň ga­ran­cie pre­no­so­vej rých­los­ti je vhod­né si vy­brať ADSL služ­by s ta­ri­fi­ká­ciou pod­ľa ob­je­mu pre­ne­se­ných dát.

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter