Viete, čo je Google?

Is­te sa zdá tá­to otáz­ka bez­pred­met­ná, Goog­le je zná­my inter­ne­to­vý vy­hľa­dá­vač. Za­mys­le­li ste sa však nad tým, čo to­to slo­vo zna­me­ná? Ak sa to chce­te doz­ve­dieť, čí­taj­te ďa­lej.

Goog­le je slov­ná preš­myč­ka zo slo­va Goo­gol. To­to slo­vo vy­tvo­ril Mil­ton Si­rot­ta a je ozna­če­ním ob­rov­ské­ho čís­la, ta­ké­ho, že pre­vy­šu­je množ­stvo akej­koľ­vek en­ti­ty, kto­rú mož­no vo ves­mí­re náj­sť. Pre­vy­šu­je po­čet hviezd, do­kon­ca aj po­čet čas­tíc, z kto­rých sa ves­mír skla­dá. Goo­gol je čís­lo, kto­ré má za jed­not­kou 100 núl. Je to te­da 10100 . Ten­to ná­zov da­li Goog­le je­ho tvor­co­via, aby tým zdô­raz­ni­li, že Goog­le je naj­väč­ším vy­hľa­dá­va­čom inter­ne­tu. Ak­tuál­ne úda­je ho­vo­ria o tom, že Goog­le in­dexuje viac ako 3 mi­liar­dy do­ku­men­tov, pri­čom po­čet ob­ráz­kov pre­vy­šu­je 425 mi­lió­nov. Den­ne od­po­vie na 200 mi­lió­nov otá­zok. V spo­loč­nos­ti pra­cu­je viac ako 1000 za­mes­tnan­cov, pod­ľa ofi­ciál­nych do­ku­men­tov je je­den z nich do­kon­ca neu­ro­chi­rurg.

Ke­by niek­to­rá z vy­hľa­dá­va­cích slu­žieb chce­la Goog­le trom­fnúť, exis­tu­je eš­te väč­šie čís­lo ako je goo­gol. Je to čís­lo goo­golplex. To­to čís­lo je 10goo­gol, te­da jed­not­ka a za ňou goo­gol núl. To­to čís­lo už nao­zaj ne­mož­no trom­fnúť a do­kon­ca za je­den ľud­ský ži­vot ani na­pí­sať.

Zdroj: TS PCROhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?
Vďaka doplnku pre prehliadače Chrome, Firefox alebo Internet Explorer s názvom Torrenty-Time sa web The Pirate Bay premenil na najväčší svetový portál na streaming videa. čítať »
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Francúzske úrady dali spoločnosti Facebook tri mesiace na to, aby prestala bez povolenia sledovať webovú aktivitu ľudí, ktorí nevyužívajú jej služby. čítať »
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správca národnej domény .sk neustále eviduje trendy vo vývoji počtu domén. Z toho napríklad vidno, že za rok 2015 bolo zaregistrovaných až 21 595 tzv. prvoregistrácií. Pozrite si ďalšie štatistiky z kuchyne SK-NICu, a. s. čítať »
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Facebook oznámil na svojom blogu, že opäť mení algoritmus News Feed, aby sa používateľom nezobrazovali príspevky, ktoré nechcú vidieť. čítať »
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu
Zástupcovia YouTube na stretnutí s výrobcami kamier vyhlásili, že pracujú na možnosti živého streamovania 360-stupňového videa. čítať »
 
Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Prezident Andrej Kiska založil internetovú stránku s názvom verejnaobjednavka.sk, ktorú spúšťa ako občan Slovenskej republiky. Ako pre médiá uviedol, je potrebné vytvoriť jednoznačnú verejnú objednávku, aby politici cítili tlak a riešili veci, ktoré riešiť treba. čítať »
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéfka spoločnosti Yahoo Inc. Marissa Mayerová predstaví plán škrtov v nákladoch, ktorý bude zahŕňať zníženie počtu pracovných miest o 15 % a zatvorenie niekoľkých divízií. čítať »
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Prevádzkovať auto nie je lacná záležitosť. Pohonné hmoty, poistenie, údržba -náklady rýchlo rastú. A práve tu by chcel pomôcť startup Wrapify, ktorý ponúka vodičom peniaze za to, ak si nechajú svoje vozidlo „obaliť" reklamou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter