Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Internet

Sta­ne sa z Pi­ra­te Bay naj­väč­šia strea­min­go­vá služ­ba na sve­te?

Vďa­ka dopl­nku pre pre­hlia­da­če Chro­me, Fi­re­fox ale­bo Inter­net Explo­rer s náz­vom Torren­ty-Ti­me sa web The Pi­ra­te Bay pre­me­nil na naj­väč­ší sve­to­vý por­tál na strea­ming vi­dea.

10.02.2016 / Redakcia / 399 čítaní (0)
 
Fa­ce­book mu­sí pres­tať sle­do­vať webo­vé ak­ti­vi­ty ľu­dí, aj keď ne­vyu­ží­va­jú Fa­ce­book
Fran­cúz­ske úra­dy da­li spo­loč­nos­ti Fa­ce­book tri me­sia­ce na to, aby pres­ta­la bez po­vo­le­nia sle­do­vať webo­vú ak­ti­vi­tu ľu­dí, kto­rí ne­vyu­ží­va­jú jej služ­by.
09.02.2016 / Redakcia / 203 čítaní (0)
 
SK-NIC: Na Slo­ven­sku je viac ako 336-ti­síc do­mén a naj­viac sa ich za­čí­na na pís­me­no S
Správ­ca ná­rod­nej do­mé­ny .sk neus­tá­le evi­du­je tren­dy vo vý­vo­ji poč­tu do­mén. Z to­ho nap­rík­lad vid­no, že za rok 2015 bo­lo za­re­gis­tro­va­ných až 21 595 tzv. pr­vo­re­gis­trá­cií. Poz­ri­te si ďal­šie šta­tis­ti­ky z ku­chy­ne SK-NI­Cu, a. s.
05.02.2016 / Redakcia / 254 čítaní (0)
 
Fa­ce­book opäť me­ní al­go­rit­mus News Fee­du. Kto­ré prís­pev­ky uvi­dí­te ako pr­vé?
Fa­ce­book ozná­mil na svo­jom blo­gu, že opäť me­ní al­go­rit­mus News Feed, aby sa pou­ží­va­te­ľom ne­zob­ra­zo­va­li prís­pev­ky, kto­ré nech­cú vi­dieť.
05.02.2016 / Redakcia / 775 čítaní (0)
 
YouTu­be vraj chys­tá ži­vé 360° vi­deos­trea­my pre vir­tuál­nu reali­tu

Zá­stup­co­via YouTu­be na stret­nu­tí s vý­rob­ca­mi ka­mier vy­hlá­si­li, že pra­cu­jú na mož­nos­ti ži­vé­ho strea­mo­va­nia 360-stup­ňo­vé­ho vi­dea.

04.02.2016 / Redakcia / 282 čítaní (0)
 
Top správa Pre­zi­dent za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku ve­rej­ná ob­jed­náv­ka
Pre­zi­dent An­drej Kis­ka za­lo­žil inter­ne­to­vú strán­ku s náz­vom ve­rej­naob­jed­nav­ka.sk, kto­rú spúš­ťa ako ob­čan Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Ako pre mé­diá uvie­dol, je pot­reb­né vy­tvo­riť jed­noz­nač­nú ve­rej­nú ob­jed­náv­ku, aby po­li­ti­ci cí­ti­li tlak a rie­ši­li ve­ci, kto­ré rie­šiť tre­ba.
03.02.2016 / Redakcia / 808 čítaní (0)
 
Yahoo má pre­púš­ťať, prob­lé­my jej ro­bí Goog­le a Fa­ce­book
Šéf­ka spo­loč­nos­ti Yahoo Inc. Ma­ris­sa Mayero­vá pred­sta­ví plán škr­tov v nák­la­doch, kto­rý bu­de za­hŕňať zní­že­nie poč­tu pra­cov­ných miest o 15 % a za­tvo­re­nie nie­koľ­kých di­ví­zií.
02.02.2016 / Redakcia / 127 čítaní (0)
 
Wra­pi­fy vo­di­čom za­pla­tí, ak ne­cha­jú svo­je auto pre­me­niť na po­jaz­dnú rek­la­mu
Pre­vádz­ko­vať auto nie je lac­ná zá­le­ži­tosť. Po­hon­né hmo­ty, pois­te­nie, údr­žba -nák­la­dy rých­lo ras­tú. A prá­ve tu by chcel po­môcť star­tup Wra­pi­fy, kto­rý po­nú­ka vo­di­čom pe­nia­ze za to, ak si ne­cha­jú svo­je vo­zid­lo „oba­liť" rek­la­mou.
01.02.2016 / Redakcia / 1297 čítaní (0)
 
Môj­hos­ting.sk me­dzi pr­vý­mi na Slo­ven­sku po­nú­ka cer­ti­fi­ká­ty SSL za­dar­mo
Môj­hos­ting.sk me­dzi pr­vý­mi hos­tin­go­vý­mi spo­loč­nos­ťa­mi na Slo­ven­sku po­nú­ka od 15. 1. 2016 pre kaž­dé­ho zá­kaz­ní­ka cer­ti­fi­kát SSL za­dar­mo.
29.01.2016 / Redakcia / 827 čítaní (0)
 
No­vá hu­dob­ná služ­ba Wef­re: Naj­prep­ra­co­va­nej­ší mix Spo­ti­fy a YouTu­be za­dar­mo a bez rek­la­my
V po­lo­vi­ci ja­nuá­ra sa na scé­ne ob­ja­vi­la no­vá hu­dob­ná služ­ba Wef­re pô­vo­dom zo Špa­nielska. Wef­re je ozna­čo­va­ná za aký­si mas­hup to­ho naj­lep­šie­ho z dvoch ob­ľú­be­ných hu­dob­ných ap­li­ká­cií - Spo­ti­fy a YouTu­be.
29.01.2016 / Redakcia / 2114 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter