Holografia prichádza, nahradí vo firmách tradičnú projekciu

holograf.jpg Ho­log­ra­fia už pod­ľa ana­ly­ti­kov agen­tú­ry Forres­ter Re­search ne­pat­rí do ob­las­ti sci-fi, ale je údaj­ne už prip­ra­ve­ná pre­nik­núť vo veľ­kom do pod­ni­kov aj do­mác­nos­tí. Sľu­bu­je kva­lit­ný vi­zuál­ny zá­ži­tok, pod­po­ru pre inter­ak­ti­vi­tu a jej vy­uži­tie si mož­no pred­sta­viť v množ­stve si­tuá­cií a ob­las­tií pod­ni­ka­nia. Ne­bu­de to však „za­dar­mo"...

Už v mi­nu­los­ti sa ho­log­ra­fia tes­to­va­la v rôz­nych si­mu­lá­ciách, ur­če­ných na tré­no­va­nie ur­či­tých zruč­nos­tí. Naj­mä ar­má­da má rôz­ne ho­log­ra­fic­ké prís­tro­je k dis­po­zí­cii už nie­koľ­ko ro­kov. Po­dob­ne to bo­lo v me­di­cí­ne, naj­mä pre si­tuácie, keď si tre­ba nie­čo vy­skú­šať ale­bo po­rov­nať s teo­re­tic­ký­mi pouč­ka­mi. Pod­ľa Forres­te­ru mož­no v nas­le­du­jú­cich ro­koch oča­ká­vať dos­lo­va boom tej­to tech­no­ló­gie, kto­rá mô­že nah­ra­diť do­te­raz po­pu­lár­ne dvoj­roz­mer­né pro­jek­čnej tech­ni­ky.

Ho­log­ra­fia pre­nik­ne do všet­kých ob­las­tí ži­vo­ta i biz­ni­su

Pod­ľa Nu­pu­ra Sin­gha An­dley­ho, ana­ly­ti­ka Forres­te­ru, už ho­log­ra­fia za­čí­na na­be­rať dych v rôz­nych ob­las­tiach, poč­núc zá­ba­vou cez rôz­ne návr­hy až nap­rík­lad po zmie­ne­nú me­di­cí­nu. V tom­to prí­pa­de mož­no pre­zen­to­vať ľud­ské or­gá­ny v inter­ak­tív­nom troj­roz­mer­nom pros­tre­dí, le­kár s ni­mi mô­že ma­ni­pu­lo­vať v reál­nom ča­se a vi­dieť de­tai­ly, kto­ré by mu moh­li inak zos­tať skry­té.

Me­dzi prie­kop­ník­mi ho­log­ra­fie sú aj niek­to­rí po­li­ti­ci a nap­rík­lad Na­ren­dra Mo­di v In­dii vy­užil v ro­ku 2012 vo svo­jej kam­pa­ni prá­ve ho­log­ra­fic­ké tech­no­ló­gie a je­ho troj­roz­mer­ný ob­raz bol pri je­ho prí­ho­vo­roch pre­ná­ša­ný na viac ako 50 lo­ka­lít si­mul­tán­ne v reál­nom ča­se, vďa­ka čo­mu bol, mi­mo­cho­dom, za­pí­sa­ný aj do Guin­nes­so­vej kni­hy sve­to­vých re­kor­dov. 

Čo brá­ni pre­sa­de­niu ho­log­ra­fie vo veľ­kom?

Pod­ľa Forres­te­ru je te­da pot­reb­ná tech­no­ló­gia už k dis­po­zí­cii a ide len o to, aby ce­na rie­še­nia kles­la na pri­ja­teľ­nú úro­veň. V sú­čas­nos­ti je to­tiž prib­liž­ne troj­ná­sob­ná op­ro­ti exis­tu­jú­cim 2D/3D rie­še­niam, ale zá­ujem fi­riem je zrej­mý. Na­sa­de­nie ho­log­ra­fie by zna­me­na­lo realis­tic­kej­šie vi­deo­kon­fe­ren­cie, lep­šie pre­zen­tá­cie pre par­tne­rov i zá­kaz­ní­kov a všeo­bec­ne po­sil­ne­nie imi­džu fir­my, kto­rá by vy­uží­va­ním no­vých tech­ník zob­ra­zo­va­nia uka­zo­va­la, že je tech­no­lo­gic­ky na špič­ke. Pre dru­hú stra­nu (te­da zá­kaz­ní­kov a ob­chod­ných par­tne­rov) to po­tom zna­me­ná bo­hat­šiu skú­se­nosť a lep­ší zá­ži­tok z pre­zen­to­va­né­ho ob­sa­hu.

holografia.jpg Forres­ter oča­ká­va, že ho­log­ra­fia bu­de pre­ni­kať do fi­riem rých­lej­šie, než je pri no­vých tech­no­ló­giách ob­vyk­lé, ale Nu­pur Singh An­dley sú­čas­ne va­ru­je pred tým, že ok­rem vý­hod mož­no oča­ká­vať aj ur­či­té kom­pli­ká­cie. A to nap­rík­lad vo zvý­še­ných ná­ro­koch na pre­no­so­vú ka­pa­ci­tu pod­ni­ko­vých sie­tí, na schop­nosť spra­co­va­nia ho­log­ra­fic­kých dát exis­tu­jú­ci­mi sys­té­ma­mi (nap­rík­lad bez­peč­nos­tný­mi) a aj na inter­ope­ra­bi­li­tu me­dzi ho­log­ra­fic­ký­mi sys­té­ma­mi rôz­nych vý­rob­cov. ICT ma­na­žé­ri by ma­li naj­prv po­ro­zu­mieť tech­no­lo­gic­kým dôs­led­kom ho­log­ra­fie, náj­sť pre ňu zmys­lupl­né ap­li­ká­cie v rám­ci exis­tu­jú­cej infra­štruk­tú­ry a pri im­ple­men­tá­cii ne­pod­ce­niť ná­ro­ky, kto­ré bu­dú s ho­log­ra­fiou spo­je­né.

Zdroj: ICT ma­na­žerOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ho­log­ra­fia pri­chá­dza, nah­ra­dí vo fir­mách tra­dič­nú pro­jek­ciu
Holografia už podľa analytikov agentúry Forrester Research nepatrí do oblasti sci-fi, ale je údajne už pripravená preniknúť vo veľkom do podnikov aj domácností. čítať »
 
Air­bus si chce dať pa­ten­to­vať kok­pit lie­tad­la bez okien. Pi­lo­ti sa bu­dú orien­to­vať pod­ľa in­for­má­cii z dis­ple­jov a AR.
Predstavte si, že pri nastupovaní do lietadla zbadáte, že kokpit tvorí len hladký hliníkový kužeľ bez okien. Nie, nejde o najhorší omyl výstupnej kontroly v histórii. Takto by totiž mali podľa spoločnosti Airbus vyzerať lietadlá v budúcnosti. čítať »
 
Bri­tish Airways tes­tu­je in­te­li­gen­tné prik­rýv­ky sní­ma­jú­ce moz­go­vé vl­ny ces­tu­jú­cich
Britská letecká spoločnosť British Airways sa chce postarať o pohodlie cestujúcich v prvej triede aj počas spánku. Preto im pripravila špeciálne „prikrývky šťastia". čítať »
 
No­vé ba­té­rie vy­uží­va­jú or­ga­nic­kú zmes, sú lac­nej­šie a mô­žu us­klad­niť ener­giu v so­lár­nych a ve­ter­ných elek­trár­ňach.
Vedci v Kalifornii vyvíjajú novú technológiu batérií, ktorej základom je organická zmes. Pozostáva z dvoch nádržiek, ktoré obsahujú elektroaktívne chemické látky. čítať »
 
So­lár­ne člán­ky mož­no zba­viť toxic­kých lá­tok, al­ter­na­tí­va pre Chlo­rid kad­mia sto­jí zlo­mok ce­ny
Chemická látka používaná pri výrobe tofu a kúpeľových solí by mohla nahradiť drahé a vysoko toxické látky v solárnych článkoch. Štúdiu o tom publikovali vedci v časopise Nature. čítať »
 
Iron Man zos­ke­nu­je, aké mi­ne­rá­ly a vi­ta­mí­ny chý­ba­jú náš­mu te­lu, a po­tom vy­ro­bí pot­ra­vi­ny na mie­ru
Globálna potravinárska spoločnosť Nestlé chce v blízkej budúcnosti zmeniť spôsob, ako sa stravujeme. Spustila projekt Iron Man, ktorý má skúmať, ako dôležité živiny ovplyvňujú mozog, telo a zažívacie funkcie. čítať »
 
Goog­le pred­sta­vil kar­tó­no­vé vir­tuál­ne oku­lia­re
Cardboard je vízia lacných virtuálnych okuliarov Googlu. Jednoducho si ich zložíte z kartónu a následne do nich vložíte svoj mobil a máte tak virtuálnu realitu. čítať »
 
Crui­se chce pre­me­niť tak­mer aké­koľ­vek vo­zid­lo na auto­nóm­ne. Sta­čí na to 10 000 USD.
Zariadenie Cruise RP-1 stojí 10 tisíc dolárov a jeho inštalácia do vozidla trvá niekoľko hodín. Výsledkom je špeciálne upravený automobil, ktorý dokáže autonómne jazdiť po diaľnici. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter