Solárne články možno zbaviť toxických látok, alternatíva pre Chlorid kadmia stojí zlomok ceny

johnmajor.jpg Che­mic­ká lát­ka pou­ží­va­ná pri vý­ro­be to­fu a kú­pe­ľo­vých so­lí by moh­la nah­ra­diť dra­hé a vy­so­ko toxic­ké lát­ky v so­lár­nych člán­koch. Štú­diu o tom pub­li­ko­va­li ved­ci v ča­so­pi­se Na­tu­re.

Chlo­rid kad­mia je v sú­čas­nos­ti kľú­čo­vý pr­vok v tech­no­ló­gii so­lár­nych člán­kov pou­ží­va­ných v mi­lió­noch so­lár­nych pa­ne­lov po ce­lom sve­te. Tá­to roz­pus­tná zlú­če­ni­na je však vy­so­ko toxic­ká a jej vý­ro­ba je dra­há, pre­to­že vy­ža­du­je kom­pli­ko­va­né bez­peč­nos­tné opat­re­nia na ochra­nu zdra­via pra­cov­ní­kov a od­bor­nú lik­vi­dá­ciu, keď už pa­ne­ly nie sú pot­reb­né.

Tím vý­skum­ní­kov z Li­ver­pool­skej uni­ver­zi­ty zis­til, že tá­to lát­ka mô­že byť nah­ra­de­ná chlo­ri­dom ho­reč­na­tým (MgCl2), kto­rý sa zís­ka­va z mor­skej vo­dy a pou­ží­va sa pri vý­ro­be to­fu, kú­pe­ľo­vých so­lí a na od­strá­ne­nie nám­ra­zy na ces­tách. Je bez­peč­ný a mož­no ho vy­ro­biť za zlo­mok nák­la­dov ( 0,001 do­lá­ra za gram vs. 0,3 do­lá­ra za gram), na­vy­še je rov­na­ko účin­ný ako je­ho dra­há a je­do­va­tá al­ter­na­tí­va.

„Ak má ener­gia z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov kon­ku­ro­vať fo­síl­nym pa­li­vám, nák­la­dy mu­sia kles­núť," po­ve­dal Dr. Jon Ma­jor zo Step­hen­so­nov­ho in­šti­tú­tu pre ener­giu z ob­no­vi­teľ­ných zdro­jov pri Li­ver­pool­skej uni­ver­zi­te. „Uro­bi­li sa už veľ­ké kro­ky, ale vý­sled­ky v na­šej štú­dii ma­jú po­ten­ciál na ďal­šie zní­že­nie nák­la­dov."

Naj­lac­nej­šie dnes vy­rá­ba­né so­lár­ne člán­ky sú za­lo­že­né na ten­kej vrstve ne­roz­pus­tné­ho te­lu­ri­du kad­mia (CdTe). Na elek­tric­kú ener­giu pre­vá­dza­jú asi 2 per­cen­tá sl­neč­né­ho žia­re­nia, chlo­rid kad­mia účin­nosť zvý­ši na 15 %. Li­ver­pool­sky vý­skum uká­zal, že chlo­rid ho­reč­na­tý mô­že do­siah­nuť rov­na­kú účin­nosť.

„Chlo­rid kad­mia je toxic­ký a dra­hý, no už ho ne­bu­de­me mu­sieť pou­ží­vať," po­ve­dal Dr. Ma­jor. „Je­ho náh­ra­da pri­ro­dze­ne sa vy­sky­tu­jú­ci­mi lát­ka­mi mô­že vý­rob­né­mu od­vet­viu ušet­riť ob­rov­ské množ­stvo pe­ňa­zí a zní­žiť cel­ko­vé nák­la­dy na vý­ro­bu ener­gie zo so­lár­nych člán­kov."

Zdroj: phys.orgOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ho­log­ra­fia pri­chá­dza, nah­ra­dí vo fir­mách tra­dič­nú pro­jek­ciu
Holografia už podľa analytikov agentúry Forrester Research nepatrí do oblasti sci-fi, ale je údajne už pripravená preniknúť vo veľkom do podnikov aj domácností. čítať »
 
Air­bus si chce dať pa­ten­to­vať kok­pit lie­tad­la bez okien. Pi­lo­ti sa bu­dú orien­to­vať pod­ľa in­for­má­cii z dis­ple­jov a AR.
Predstavte si, že pri nastupovaní do lietadla zbadáte, že kokpit tvorí len hladký hliníkový kužeľ bez okien. Nie, nejde o najhorší omyl výstupnej kontroly v histórii. Takto by totiž mali podľa spoločnosti Airbus vyzerať lietadlá v budúcnosti. čítať »
 
Bri­tish Airways tes­tu­je in­te­li­gen­tné prik­rýv­ky sní­ma­jú­ce moz­go­vé vl­ny ces­tu­jú­cich
Britská letecká spoločnosť British Airways sa chce postarať o pohodlie cestujúcich v prvej triede aj počas spánku. Preto im pripravila špeciálne „prikrývky šťastia". čítať »
 
No­vé ba­té­rie vy­uží­va­jú or­ga­nic­kú zmes, sú lac­nej­šie a mô­žu us­klad­niť ener­giu v so­lár­nych a ve­ter­ných elek­trár­ňach.
Vedci v Kalifornii vyvíjajú novú technológiu batérií, ktorej základom je organická zmes. Pozostáva z dvoch nádržiek, ktoré obsahujú elektroaktívne chemické látky. čítať »
 
So­lár­ne člán­ky mož­no zba­viť toxic­kých lá­tok, al­ter­na­tí­va pre Chlo­rid kad­mia sto­jí zlo­mok ce­ny
Chemická látka používaná pri výrobe tofu a kúpeľových solí by mohla nahradiť drahé a vysoko toxické látky v solárnych článkoch. Štúdiu o tom publikovali vedci v časopise Nature. čítať »
 
Iron Man zos­ke­nu­je, aké mi­ne­rá­ly a vi­ta­mí­ny chý­ba­jú náš­mu te­lu, a po­tom vy­ro­bí pot­ra­vi­ny na mie­ru
Globálna potravinárska spoločnosť Nestlé chce v blízkej budúcnosti zmeniť spôsob, ako sa stravujeme. Spustila projekt Iron Man, ktorý má skúmať, ako dôležité živiny ovplyvňujú mozog, telo a zažívacie funkcie. čítať »
 
Goog­le pred­sta­vil kar­tó­no­vé vir­tuál­ne oku­lia­re
Cardboard je vízia lacných virtuálnych okuliarov Googlu. Jednoducho si ich zložíte z kartónu a následne do nich vložíte svoj mobil a máte tak virtuálnu realitu. čítať »
 
Crui­se chce pre­me­niť tak­mer aké­koľ­vek vo­zid­lo na auto­nóm­ne. Sta­čí na to 10 000 USD.
Zariadenie Cruise RP-1 stojí 10 tisíc dolárov a jeho inštalácia do vozidla trvá niekoľko hodín. Výsledkom je špeciálne upravený automobil, ktorý dokáže autonómne jazdiť po diaľnici. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter