Potrebovali by ste pri práci ďalší pár rúk? Inžinieri z MIT vám ho ponúkajú...

srl3.png Väč­ši­na ro­bo­tic­kých kon­ča­tín má pos­lú­žiť ako náh­ra­da za ru­ku či no­hu hen­di­ke­po­va­ným ľu­ďom. Vý­skum­ní­ci z MIT však priš­li s inou my­šlien­kou. Ich ro­bo­tic­ká kon­ča­ti­na má dopĺňať ľud­ské kon­ča­ti­ny pri ná­roč­ných, prob­le­ma­tic­kých a ne­po­hodl­ných prá­cach.

Na kon­fe­ren­cii Inter­na­tio­nal Con­fe­ren­ce on Ro­bo­tics and Auto­ma­tion (IC­RA) v Hon­gkon­gu uká­za­li vi­deá, kto­ré de­monštru­jú vy­ná­lez v ak­cii. Naz­va­li ho Su­per­nu­me­ra­ry Ro­bo­tic Limbs (SRLs) či­že mno­ho­po­čet­né ro­bo­tic­ké kon­ča­ti­ny. Vo vi­deu mô­že­te vi­dieť pou­ži­tie v sta­veb­níc­tve pri mon­tá­ži strop­ných kom­po­nen­tov.

Video:


Iný (a bež­nej­ší) prí­pad, keď by sa vám ziš­li ru­ky na­vy­še, je ot­vá­ra­nie dve­rí, keď nie­čo ne­sie­te v ru­kách.

srl.png

SRLs s dvo­ma ro­bo­tic­ký­mi ru­ka­mi sa na­mon­tu­je na ple­cia pou­ží­va­te­ľa. Kaž­dé ra­me­no má 5 stup­ňov voľ­nos­ti a vý­men­né nas­ta­vi­teľ­né kon­co­vé efek­to­ry. Kom­plet­ný sys­tém má hmot­nosť 4,5 kg. No ke­by mal pou­ží­va­teľ ov­lá­dať ro­bo­tic­ké ra­me­ná ru­ka­mi, bo­lo by to v roz­po­re s úče­lom ce­lé­ho za­ria­de­nia.

Video:


SRLs pre­to stá­le sle­du­jú po­mo­cou dvoch iner­ciál­nych me­ra­cích jed­no­tiek v po­do­be ná­ram­kov po­hyb rúk no­si­te­ľa a pod­ľa to­ho sa roz­ho­du­jú, čo bu­dú ro­biť. Tre­tia me­ra­cia jed­not­ka sa na­chá­dza na zá­klad­ni dr­žia­ka ro­bo­ta a sle­du­je orien­tá­ciu a po­hyb SRLs. Ok­rem to­ho SRLs vy­uží­va­jú dá­ta z gy­ros­ko­pu a ak­ce­le­ro­met­ra, kto­ré prie­bež­ne uk­la­da­jú, vy­hod­no­cu­jú a učia sa z nich pred­po­ve­dať po­hy­by no­si­te­ľa.

Vý­skum­ní­ci z d'Ar­be­lof­fov­ho la­bo­ra­tó­ria pri MIT za­sa pra­cu­jú na ro­bo­tic­kej po­môc­ke upev­ni­teľ­nej oko­lo pá­sa, kto­rá pos­lú­ži ako ďal­ší pár nôh v prí­pa­de ma­ni­pu­lá­cie s ťaž­kým nák­la­dom. Veľ­kú časť vý­sku­mu fi­nan­cu­je spo­loč­nosť Boeing. Ta­ké­to po­môc­ky by to­tiž vy­uži­li jej pra­cov­ní­ci, kto­rí pri stav­be a údr­žbe lie­ta­diel mu­sia čas­to dví­hať ťaž­ké pred­me­ty či pra­co­vať dl­ho­do­bo v prikr­če­nej po­zí­cii.

srl2.png

Zdroj: spec­trum.ieee.orgOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ho­log­ra­fia pri­chá­dza, nah­ra­dí vo fir­mách tra­dič­nú pro­jek­ciu
Holografia už podľa analytikov agentúry Forrester Research nepatrí do oblasti sci-fi, ale je údajne už pripravená preniknúť vo veľkom do podnikov aj domácností. čítať »
 
Air­bus si chce dať pa­ten­to­vať kok­pit lie­tad­la bez okien. Pi­lo­ti sa bu­dú orien­to­vať pod­ľa in­for­má­cii z dis­ple­jov a AR.
Predstavte si, že pri nastupovaní do lietadla zbadáte, že kokpit tvorí len hladký hliníkový kužeľ bez okien. Nie, nejde o najhorší omyl výstupnej kontroly v histórii. Takto by totiž mali podľa spoločnosti Airbus vyzerať lietadlá v budúcnosti. čítať »
 
Bri­tish Airways tes­tu­je in­te­li­gen­tné prik­rýv­ky sní­ma­jú­ce moz­go­vé vl­ny ces­tu­jú­cich
Britská letecká spoločnosť British Airways sa chce postarať o pohodlie cestujúcich v prvej triede aj počas spánku. Preto im pripravila špeciálne „prikrývky šťastia". čítať »
 
No­vé ba­té­rie vy­uží­va­jú or­ga­nic­kú zmes, sú lac­nej­šie a mô­žu us­klad­niť ener­giu v so­lár­nych a ve­ter­ných elek­trár­ňach.
Vedci v Kalifornii vyvíjajú novú technológiu batérií, ktorej základom je organická zmes. Pozostáva z dvoch nádržiek, ktoré obsahujú elektroaktívne chemické látky. čítať »
 
So­lár­ne člán­ky mož­no zba­viť toxic­kých lá­tok, al­ter­na­tí­va pre Chlo­rid kad­mia sto­jí zlo­mok ce­ny
Chemická látka používaná pri výrobe tofu a kúpeľových solí by mohla nahradiť drahé a vysoko toxické látky v solárnych článkoch. Štúdiu o tom publikovali vedci v časopise Nature. čítať »
 
Iron Man zos­ke­nu­je, aké mi­ne­rá­ly a vi­ta­mí­ny chý­ba­jú náš­mu te­lu, a po­tom vy­ro­bí pot­ra­vi­ny na mie­ru
Globálna potravinárska spoločnosť Nestlé chce v blízkej budúcnosti zmeniť spôsob, ako sa stravujeme. Spustila projekt Iron Man, ktorý má skúmať, ako dôležité živiny ovplyvňujú mozog, telo a zažívacie funkcie. čítať »
 
Goog­le pred­sta­vil kar­tó­no­vé vir­tuál­ne oku­lia­re
Cardboard je vízia lacných virtuálnych okuliarov Googlu. Jednoducho si ich zložíte z kartónu a následne do nich vložíte svoj mobil a máte tak virtuálnu realitu. čítať »
 
Crui­se chce pre­me­niť tak­mer aké­koľ­vek vo­zid­lo na auto­nóm­ne. Sta­čí na to 10 000 USD.
Zariadenie Cruise RP-1 stojí 10 tisíc dolárov a jeho inštalácia do vozidla trvá niekoľko hodín. Výsledkom je špeciálne upravený automobil, ktorý dokáže autonómne jazdiť po diaľnici. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter