Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Inovácie

Ho­log­ra­fia pri­chá­dza, nah­ra­dí vo fir­mách tra­dič­nú pro­jek­ciu
Ho­log­ra­fia už pod­ľa ana­ly­ti­kov agen­tú­ry Forres­ter Re­search ne­pat­rí do ob­las­ti sci-fi, ale je údaj­ne už prip­ra­ve­ná pre­nik­núť vo veľ­kom do pod­ni­kov aj do­mác­nos­tí.
11.07.2014 / Albert Ryba / 2148 čítaní (0)
 
Air­bus si chce dať pa­ten­to­vať kok­pit lie­tad­la bez okien. Pi­lo­ti sa bu­dú orien­to­vať pod­ľa in­for­má­cii z dis­ple­jov a AR.

Pred­stav­te si, že pri nas­tu­po­va­ní do lie­tad­la zba­dá­te, že kok­pit tvo­rí len hlad­ký hli­ní­ko­vý ku­žeľ bez okien. Nie, nej­de o naj­hor­ší om­yl vý­stup­nej kon­tro­ly v his­tó­rii. Tak­to by to­tiž ma­li pod­ľa spo­loč­nos­ti Air­bus vy­ze­rať lie­tad­lá v bu­dúc­nos­ti.

09.07.2014 / Redakcia / 2331 čítaní (0)
 
Bri­tish Airways tes­tu­je in­te­li­gen­tné prik­rýv­ky sní­ma­jú­ce moz­go­vé vl­ny ces­tu­jú­cich
Brit­ská le­tec­ká spo­loč­nosť Bri­tish Airways sa chce pos­ta­rať o po­ho­dlie ces­tu­jú­cich v pr­vej trie­de aj po­čas spán­ku. Pre­to im prip­ra­vi­la špe­ciál­ne „prik­rýv­ky šťas­tia".
07.07.2014 / Redakcia / 497 čítaní (0)
 
No­vé ba­té­rie vy­uží­va­jú or­ga­nic­kú zmes, sú lac­nej­šie a mô­žu us­klad­niť ener­giu v so­lár­nych a ve­ter­ných elek­trár­ňach.
Ved­ci v Ka­li­for­nii vy­ví­ja­jú no­vú tech­no­ló­giu ba­té­rií, kto­rej zá­kla­dom je or­ga­nic­ká zmes. Po­zos­tá­va z dvoch nádr­žiek, kto­ré ob­sa­hu­jú elek­troak­tív­ne che­mic­ké lát­ky.
02.07.2014 / Roman Kadlec / 2253 čítaní (0)
 
So­lár­ne člán­ky mož­no zba­viť toxic­kých lá­tok, al­ter­na­tí­va pre Chlo­rid kad­mia sto­jí zlo­mok ce­ny
Che­mic­ká lát­ka pou­ží­va­ná pri vý­ro­be to­fu a kú­pe­ľo­vých so­lí by moh­la nah­ra­diť dra­hé a vy­so­ko toxic­ké lát­ky v so­lár­nych člán­koch. Štú­diu o tom pub­li­ko­va­li ved­ci v ča­so­pi­se Na­tu­re.
01.07.2014 / Redakcia / 1606 čítaní (0)
 
Iron Man zos­ke­nu­je, aké mi­ne­rá­ly a vi­ta­mí­ny chý­ba­jú náš­mu te­lu, a po­tom vy­ro­bí pot­ra­vi­ny na mie­ru
Glo­bál­na pot­ra­vi­nár­ska spo­loč­nosť Nest­lé chce v blíz­kej bu­dúc­nos­ti zme­niť spô­sob, ako sa stra­vu­je­me. Spus­ti­la pro­jekt Iron Man, kto­rý má skú­mať, ako dô­le­ži­té ži­vi­ny ov­plyv­ňu­jú mo­zog, te­lo a za­ží­va­cie fun­kcie.
27.06.2014 / Redakcia / 1868 čítaní (0)
 
Goog­le pred­sta­vil kar­tó­no­vé vir­tuál­ne oku­lia­re
Car­dboard je ví­zia lac­ných vir­tuál­nych oku­lia­rov Goog­lu. Jed­no­du­cho si ich zlo­ží­te z kar­tó­nu a nás­led­ne do nich vlo­ží­te svoj mo­bil a má­te tak vir­tuál­nu reali­tu.
27.06.2014 / Redakcia / 851 čítaní (0)
 
Crui­se chce pre­me­niť tak­mer aké­koľ­vek vo­zid­lo na auto­nóm­ne. Sta­čí na to 10 000 USD.

Za­ria­de­nie Crui­se RP-1 sto­jí 10 ti­síc do­lá­rov a je­ho in­šta­lá­cia do vo­zid­la tr­vá nie­koľ­ko ho­dín. Vý­sled­kom je špe­ciál­ne up­ra­ve­ný auto­mo­bil, kto­rý do­ká­že auto­nóm­ne jaz­diť po di­aľ­ni­ci.

26.06.2014 / Roman Kadlec / 1285 čítaní (0)
 
Slen­ti­te – izo­lač­ný ma­te­riál s uni­kát­ny­mi vlas­tnos­ťa­mi
Aero­gé­ly sú ľah­ké a pev­né lát­ky s vý­bor­ný­mi izo­lač­ný­mi vlas­tnos­ťa­mi. Ved­ci na nich pra­cu­jú už od 30. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia.
16.06.2014 / Redakcia / 1432 čítaní (0)
 
Vi­deo: Fa­cial Rig umož­ňu­je vy­tvo­riť realis­tic­kú si­mu­lá­ciu tvá­re
Spo­loč­nosť Snap­pers Tech vy­vi­nu­la nás­troj Fa­cial Rig pre sof­tvér Auto­desk Maya, kto­rý je k dis­po­zí­cii aj pre 3ds Max.
11.06.2014 / Redakcia / 421 čítaní (0)
 
  staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter