Veterinárna univerzita investuje do technológií vyše 5,6 mil. eur

Uni­ver­zi­ta ve­te­ri­nár­ske­ho le­kár­stva a far­má­cie v Ko­ši­ciach hľa­dá do­dá­va­te­ľa na mo­der­ni­zá­ciu in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Jej sú­čas­ťou má byť aj vy­bu­do­va­nie dá­to­vé­ho cen­tra. Ako sa uvá­dza v ak­tuál­nom Ves­tní­ku ve­rej­né­ho ob­sta­rá­va­nia, uni­ver­zi­ta hod­lá na ten­to pro­jekt prein­ves­to­vať vy­še 5,6 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty.

Zá­kaz­ka za­hŕňa ok­rem iné­ho aj im­ple­men­tá­ciu IT se­cu­ri­ty dá­to­vé­ho cen­tra, vy­so­ko- a níz­koú­rov­ňo­vé­ho di­zaj­nu za­ria­de­ní dá­to­vé­ho cen­tra, ďa­lej vy­tvo­re­nie im­ple­men­tač­né­ho a mig­rač­né­ho plá­nu dá­to­vé­ho cen­tra. Sú­čas­ťou zá­kaz­ky je aj pub­li­ci­ta a in­for­mo­va­nosť pro­jek­tu a sta­veb­né prá­ce. Uni­ver­zi­ta chce ten­to pro­jekt fi­nan­co­vať z Ope­rač­né­ho prog­ra­mu Vý­skum a vý­voj, prio­rit­ná os 5: Infra­štruk­tú­ra vy­so­kých škôl.

Uni­ver­zi­ta ve­te­ri­nár­ske­ho le­kár­stva a far­má­cie je je­di­ná svoj­ho dru­hu na Slo­ven­sku. Pos­ky­tu­je preg­ra­duál­ne, gra­duál­ne aj postgra­duál­ne ve­te­ri­nár­ske vzde­lá­va­nie v od­bo­roch všeo­bec­né ve­te­ri­nár­ske le­kár­stvo, ky­no­ló­gia a far­má­cia.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter