EÚ varuje vlády pred výberom proprietárnych štandardov

Neelie Kroes Európska únia opakovane varuje vlády členských štátov pred používaním proprietárnych štandardov, pretože ich to môže pripútavať k softvéru od jednej spoločnosti aj na desaťročia dopredu. Za týmto vyhlásením je európska komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroes, ktorá šliapala spoločnosti Microsoft na päty aj vo svojej predchádzajúcej funkcii. Vtedy ešte ako komisárka pre hospodársku súťaž stála za stámiliónovou pokutou pre Microsoft za to, že odmietol poskytnúť informácie konkurenčným vývojárom webových prehliadačov. Teraz hovorí, že chce vypracovať podrobné usmernenia pre európske vlády s cieľom rozšíriť používanie otvorených štandardov vo verejnej správe. Kroes sa chce zamerať na výberové konania s podmienkami, ktoré dopredu určujú víťaza a ostatné softvérové spoločnosti majú len malú alebo dokonca žiadnu šancu na úspech.

Komisárka si myslí, že mnohé štátne inštitúcie sa svojím výberom softvéru neúmyselne dostali do nekonečnej patentovej slučky, z ktorej sa nemôžu dostať po desaťročia. Po čase je preferovaná spoločnosť na úrade taká zabetónovaná, že konkurencia nemá šancu na úspech. To je obrovské plytvanie verejnými prostriedkami, ktoré si už štáty nemôžu dovoliť. Neelie Kroes neskrýva svoje preferovanie open source softvéru a myslí si, že štátne inštitúcie by mali voliť proprietárny softvér, len ak na to majú jasný dôvod. Len pred pár mesiacmi sa na Slovensku riešil problém proprietárneho softvéru a nepružnosti štátnych inštitúcií, keď daňový úrad donútil používať Windows a Internet Explorer všetky subjekty s povinnosťou elektronicky podávať súhrnné výkazy na DPH. Daňový úrad za vinníka označil Národný bezpečnostný úrad, ktorý certifikoval produkty na vytváranie zaručeného elektronického podpisu len na platforme Windows.

Zdroj: www.latimes.com
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter