Nemecko: Požiadavka, aby sudca používal PC, je porušením ústavy

sud.jpg Pred tro­mi rok­mi vstú­pil v Ne­mec­ku do plat­nos­ti zá­kon, pod­ľa kto­ré­ho sú­dy mu­sia ob­chod­ný re­gis­ter viesť elek­tro­nic­ky. Má to urý­chliť prá­cu jus­tí­cie a uľah­čiť čin­nosť pri za­kla­da­ní fi­riem i pod­ni­ka­ní. Ob­vod­ný sud­ca z Bo­chu­mu však te­raz na zá­kla­de súd­ne­ho roz­hod­nu­tia mô­že ďa­lej pra­co­vať len s pa­pie­ro­vý­mi spis­mi. Od­mie­tol do­kon­ca návrh jus­tič­nej sprá­vy, aby si as­poň sám pot­reb­né do­ku­men­ty z po­čí­ta­ča vy­tla­čil.

Slu­žob­ný súd­ny dvor pri naj­vyš­šom kra­jin­skom sú­de mu v je­ho ža­lo­be dal za prav­du. Ža­lu­jú­ci sud­ca si mys­lí, že ove­ro­va­nie spo­lo­čen­ských zmlúv ale­bo uz­ne­se­ní spo­loč­ní­kov je na ob­ra­zov­ke po­čí­ta­ča „vy­slo­ve­ne ťaž­ké“. Pre­to je s tou­to čin­nos­ťou spo­je­ná aj zod­po­ved­nosť za spô­so­be­nie ško­dy, kto­rá pred­sta­vu­je príl­iš vy­so­ké ri­zi­ko. Tie­to ar­gu­men­ty si slu­žob­ný súd­ny dvor os­vo­jil a vo svo­jom uz­ne­se­ní uvie­dol, že „mož­nosť dať sud­com k dis­po­zí­cii no­vú tech­ni­ku nez­na­me­ná, aby sud­co­via bo­li bez vý­nim­ky po­vin­ní tú­to tech­ni­ku sku­toč­ne aj pou­ží­vať“.

Spol­ko­vá kra­ji­na Se­ver­né Po­rý­nie-Ves­tfál­sko po­da­la pro­ti roz­hod­nu­tiu do­vo­la­nie a pos­led­né slo­vo bu­de mu­sieť po­ve­dať Spol­ko­vý súd­ny dvor ako naj­vyš­šia in­štan­cia.

Zdroj: F.A.Z.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter