EK zverejnila 8. benchmarking elektronických služieb v 31 krajinách

Slovensko si v porovnaní s inými krajinami EÚ čiastočne zlepšilo svoje postavenie v elektronizácii služieb verejnej správy. V novozavedenom indikátore – stupni elektronizácie verejného obstarávania – však Slovensko trpí vážnymi nedostatkami. Na ministerskej konferencii vo švédskom Malmö zverejnila Európska komisia 8. prieskum úrovne poskytovaných elektronických služieb v krajinách EÚ. V tomto prieskume sa porovnáva 20 vybraných elektronických služieb pre občanov a podnikateľov.

Pri službách sa hodnotia dva indikátory. Podľa prvého (stupeň informatizácie) sa hodnotí akýkoľvek, aj malý stupeň dosiahnutej informatizácie každej elektronickej služby. Druhý indikátor (plne on-line) je prísnejší, pri ňom sa berie do úvahy len najvyšší stupeň, plne on-line, teda či možno danú agendu vybaviť úplne elektronicky bez nutnosti navštíviť úrad. Okrem toho sa samostatne hodnotí stupeň vyspelosti elektronického obstarávania. Porovnávaných bolo až 31 krajín; 27 členských krajín EÚ + Chorvátsko, Island, Švajčiarsko a Nórsko. Pri jednotlivých krajinách sa určilo percentuálne plnenie cieľov EÚ. Pri 100 % krajina spĺňa všetky parametre.

Hlavné výsledky
Indikátor stupeň informatizácie:
• priemer EÚ 27+ je 83 % (pri poslednom meraní v r. 2007 bol tento údaj 75 %)
• Slovensko sa umiestnilo na 25. mieste z 31 krajín so 72-percentnou úrovňou informatizácie. (Pri poslednom meraní v roku 2007 sa Slovensko umiestnilo na 28. mieste z 31 krajín. Úroveň informatizácie bola na Slovensku 57 %.)
• EÚ lídri: Malta, Portugalsko, Švédsko, Rakúsko, Slovinsko, Estónsko

Indikátor úplne on-line služby:
• priemer EÚ 27+ je 71% (pri poslednom meraní v r. 2007 bol tento údaj 59 %)
• Slovensko sa umiestnilo na 24. mieste s 55 %. (Pri poslednom meraní plne on-line služieb v roku 2007 sa Slovensko umiestnilo na 27. mieste z 31 krajín. Úroveň plne on-line služieb v roku 2007 bola na Slovensku 35 %.)
• EÚ lídri: Rakúsko, Malta, Portugalsko a Veľká Británia dosiahli 100 %, Švédsko a Slovinsko 95 %.

Nový samostatný rebríček sa zaviedol pre elektronické verejné obstarávanie. Podľa zistení porovnávania majú dnes dve krajiny EÚ úplne elektronizovaný systém verejného obstarávania – Estónsko a Írsko. Slovensko je s 32 % na 29. mieste, po nás je už len Grécko a Island. Priemer EÚ 27+ je 56 %.

Stupeň informatizácie na Slovensku

                                                               2007                                 2009

Poradie                                                   28                                      25 %
dosiahnutej úrovne                                57 %                                   72 %

Úroveň plne on-line služieb na Slovensku

                                                              2007                                  2009

Poradie                                                    27                                      24 %
dosiahnutej úrovne                                  35 %                                  55 %

Úroveň vyspelosti elektronického obstarávania na Slovensku

                                                              2007                                  2009

Poradie                                          nehodnotené                               29 %
dosiahnutej úrovne                        nehodnotené                               32 %Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter