Myš navrhnutú špeciálne pre použitie v obývacej izbe

Lo­gi­tech pred­sta­vil bez­drô­to­vú myš Lo­gi­tech Wire­less Mou­se M515, kto­rá po­nú­ka ľah­kú na­vi­gá­ciu aj na mäk­kom povr­chu – na­prí­klad z po­hov­ky, pos­te­le ale­bo van­kú­ša. Myš má sen­zor do­ty­ku ru­ky, tak­že sa ak­ti­vu­je iba vte­dy, keď ju ucho­pí­te, inak zos­tá­vá v re­ži­me spán­ku. Spod­ná časť my­ši je uza­vre­tá – aby drob­né čas­ti na­pr. tka­nín ne­za­ná­ša­li ot­vor sní­ma­cie­ho sen­zo­ru – vy tak má­te pl­nú kon­tro­lu nad po­hy­bom kur­zo­ru bez ohľa­du na to, na akom povr­chu myš pou­ží­va­te. Špe­ciál­na povr­cho­vá úpra­va spod­nej čas­ti uľah­ču­je kĺza­nie my­ši po po­hov­ke (a pri­krýv­kach, pe­ri­nách, van­kú­šoch, ko­ber­coch, ale aj dos­kách sto­lov).

Ok­rem to­ho je myš M515 vy­ba­ve­ná me­cha­niz­mom pre hy­per rých­le ro­lo­va­nie a vy tak mô­že­te ľah­ko pre­le­tieť dl­hé blo­gy ale­bo dis­ku­sie na so­ciál­nych sie­ťach. A ak bu­de­te po­tre­bo­vať jem­nej­šiu a pres­nej­šiu kon­tro­lu nad kur­zo­rom, sta­čí sa prep­núť do re­ži­mu po­su­nu po jed­no­tli­vých kro­koch otá­ča­nia ro­lo­va­cie­ho ko­lies­ka.

Naj­nov­šia myš spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech na­vy­še po­nú­ka vý­drž ba­té­rie až dva ro­ky a še­trí tak čas aj pe­nia­ze, inak spo­je­né s nut­nos­ťou čas­tej vý­me­ny ba­té­rií. Mi­nia­túr­ny bez­drô­to­vý pri­jí­mač Lo­gi­tech Uni­fying, je tak ma­lý, že ho mô­že­te ne­chať pri­po­je­ný v no­te­boo­ku a vy­pus­tiť ho z hla­vy (tzv. „plug-and-for­get“).

Oča­ká­va sa, že bez­drô­to­vá myš Lo­gi­tech Wire­less Mou­se M515 bu­de v Euró­pe v pre­da­ji za­čiat­kom aprí­la za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 49,99 €.

Galéria k článku:

Zdroj: LOGITECH


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter