TS: Prenosný disk USB 3.0 Portable Store ‘n’ Go s kapacitou až 1 TB

verbatim.jpg Ver­ba­tim ozná­mil, že pre­nos­ný pev­ný disk s roz­hra­ním USB 3.0 a ka­pa­ci­tou až 1 TB je te­raz mož­né dos­tať v šies­tich neó­no­vých far­bách – od ka­rib­skej mod­rej až po jas­ne ru­žo­vú. No­vá tec­hno­ló­gia USB 3.0 po­nú­ka až de­sať­krát vy­ššiu pre­no­so­vú rých­losť op­ro­ti star­šie­mu roz­hra­niu USB 2.0. Pre­nos­ný disk Ver­ba­tim USB 3.0 Po­rtab­le Sto­re ‘n’ Go je už mož­né dos­tať v ob­cho­doch za od­po­rú­ča­nú ce­nu 86,35 € (500 GB), resp. 109 € (1 TB).

• Roz­hra­nie USB 3.0 Su­per­Speed s pre­no­so­vou rých­los­ťou až 4,8 Gbit/s – 10x rých­lej­šie op­ro­ti USB 2.0
• Úlož­ná ka­pa­ci­ta 500 GB ale­bo 1 TB
• No­vé pes­tré far­by: euka­lyp­to­vo ze­le­ná, jas­no ru­žo­vá, ka­rib­sky mod­rá, sl­neč­no žl­tá, lá­vo­vo oran­žo­vá a fia­lo­vá
• Sof­tvér GREEN BUT­TON na ús­po­ru ener­gie
• Zá­lo­ho­va­cí a vy­pa­ľo­va­cí sof­tvér Ne­ro Bac­kI­tUp & Burn Es­sen­tials
• Spät­ná kom­pa­ti­bi­li­ta s hos­ti­teľ­ským za­ria­de­ním ty­pu USB 2.0
• Kom­pa­ti­bi­li­ta s Win­dows 2000 / XP / Vista / Win­dows 7, Mac OS X 10.1, Li­nux (Ker­nel 2.6.31) a vy­šší

Z pa­le­ty dos­tup­ných fa­rieb si vy­be­rie kaž­dý po­dľa chu­ti – ne­zá­le­ží na tom, či po­uží­va­teľ pre­fe­ru­je pro­fe­sio­nál­ny vzhľad v po­da­ní čier­nej a strie­bor­nej, ale­bo trblie­ta­vej far­by ako je žl­tá, ru­žo­vá či ze­le­ná. Vý­kon­ný pre­nos­ný disk USB 3.0 Po­rtab­le Sto­re ‘n’ Go s roz­mer­mi len 127 × 82 × 20 mm je veľ­mi prak­tic­ký – umož­ňu­je jed­no­duc­hé kaž­do­den­né uk­la­da­nie či pre­ná­ša­nie nap­rík­lad di­gi­tál­nych pra­cov­ných dát. Je­ho štý­lo­vý uh­la­de­ný di­zajn z ne­ho ro­bí skve­lý es­te­tic­ký dopl­nok mo­der­né­ho lap­to­pu či stol­né­ho PC. Pre­to­že po­dpo­ro­va­ná tec­hno­ló­gia USB 3.0 po­nú­ka pre­no­so­vé rých­los­ti až 4,8 Gbit/s, je disk vhod­ným rie­še­ním i na pre­nos veľ­kých ob­je­mov dát po­čas chvíľ­ky. Jed­no­káb­lo­vá ko­nek­ti­vi­ta za­is­ťu­je ako pre­nos dát, tak i na­pá­ja­nie dis­ku, čím eli­mi­nu­je po­tre­bu sa­mos­tat­né­ho na­pá­ja­cie­ho adap­té­ra. Ako zvy­čaj­ne je pro­dukt do­dá­va­ný so zá­ruč­nou le­ho­tou 24 me­sia­cov.

Sof­tvér na zá­lo­ho­va­nie, vy­pa­ľo­va­nie a ús­po­ru ener­gie
Sú­čas­ťou pro­duk­tu sú aj dva sof­tvé­ro­vé ba­líč­ky. Pr­vý z nich, Ne­ro Bac­kI­tUp and Burn Es­sen­tials, kom­bi­nu­je tri dô­le­ži­té fun­kcie na­raz: pra­vi­del­né zá­lo­ho­va­nie všet­kých sú­bo­rov a ad­re­sá­rov, vy­pa­ľo­va­nie fo­tog­ra­fií, vi­deo­nah­rá­vok ale­bo iné­ho di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu na CD, DVD a Blu-ray no­si­če a ďa­lej po­tom ob­no­vu po­ško­de­ných sú­bo­rov pros­tred­níc­tvom Ne­ro Res­cueAgent. Dru­hý sof­tvé­ro­vý ba­lí­ček, GREEN BUT­TON, zni­žu­je spot­re­bu ener­gie a predl­žu­je ži­vot­nosť dis­ku Ver­ba­tim Sto­re `n` Go tým, že ho po zvo­le­nom ča­so­vom inter­va­le ale­bo po ma­nuál­nom klik­nu­tí na iko­nu GREEN BUT­TON auto­ma­tic­ky uve­die do ús­por­né­ho re­ži­mu.

Zdroj: TS VERBATIMOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter