TS: Nové farebné A3 multifunkcie Canon radu imageRUNNER ADVANCE

Ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE C2030 a C2020 roz­ši­ru­jú po­nu­ku Ca­non o ďal­šie vý­kon­né fa­reb­né kan­ce­lár­ske za­ria­de­nie
• Kom­pa­ti­bi­li­ta s uniF­LOW V5 a iW360 zvy­šu­je bez­peč­nosť a umož­ňu­je kom­plet­nú sprá­vu vstu­pu aj vý­stu­pu
• No­vé stro­je nah­rad­zu­jú veľ­mi ús­peš­né mo­de­ly ima­ge­RUN­NER C2380i a C3080/i a po­nú­ka vy­lep­še­nie v ob­las­tiach bez­peč­nos­ti, vý­ko­nu aj šetr­nos­ti k ži­vot­né­mu pros­tre­diu

Ca­non Euro­pe, lí­der v ob­las­ti di­gi­tál­ne­ho spra­co­va­nia ob­ra­zu, pred­sta­vil no­vé fa­reb­né mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE. No­vin­ky roz­ši­ru­jú po­rtfó­lio fa­reb­ných A3 stro­jov ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE a spĺňa­jú všet­ko od zá­klad­ných po­žia­da­viek až po vy­so­ké ná­ro­ky kla­de­né na ľah­ké pro­duk­čné stro­je. Spo­loč­nosť Ca­non si tak upev­ňu­je po­zí­ciu líd­ra v ob­las­ti mul­ti­fun­kčných za­ria­de­ní.*

Naj­nov­šie mo­de­ly ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE C2030 a C2020 sú vy­ba­ve­né mo­der­nou tec­hno­ló­giou kon­tro­ly fa­reb­nos­ti a sú vhod­né pre ma­lé a stred­né pra­cov­né sku­pi­ny v kan­ce­lár­skom pros­tre­dí. No­vé stro­je s rých­los­ťou tla­če 20 str./min a 30 str./min po­nú­ka ve­ľa mož­nos­ti a fun­kcií, kto­ré zvy­šu­jú bez­peč­nosť v sie­ťo­vom pros­tre­dí a zvy­šu­jú pro­duk­ti­vi­tu za­mes­tnan­cov, še­tria nák­la­dy a zá­ro­veň sú šetr­né k ži­vot­né­mu pros­tre­diu. Obid­va mo­de­ly sú dos­tup­né v zá­klad­nej či pl­nej kon­fi­gu­rá­cii s har­ddis­kom (HDD) le­bo flas­hdis­kom. Flas­hdisk pl­ne sta­čí pri vy­uží­va­ní zá­klad­ných fun­kcií ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE, čo je op­ti­mál­ne rie­še­nie pre men­šie a stred­né pra­cov­né sku­pi­ny. Op­ro­ti to­mu ver­zia s HDD po­dpo­ru­je väč­ši­nu fun­kcií, kto­ré sú dos­tup­né na oce­ne­nej plat­for­me ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE.

Canon_imageRUNNER_ADVANCE_C2030i_2.JPG

No­vin­ky nah­rad­zu­jú veľ­mi ús­peš­né mo­de­ly Ca­non ima­ge­RUN­NER C2380i a ima­ge­RUN­NER C3080/i a pri­ná­ša vy­lep­še­nie v ob­las­ti sprá­vy, vy­so­ko kva­lit­ný fa­reb­ný TFT do­ty­ko­vý dis­plej, in­tui­tív­ne uží­va­teľ­ské roz­hra­nie a vy­lep­še­ný di­zajn. Tým doc­hád­za ku zní­že­niu pre­vád­zko­vých nák­la­dov a lep­šej efek­ti­vi­te. HDD ver­zia na­viac po­sky­tu­je pl­né vy­uži­tie všet­kých mož­nos­tí naj­nov­šie ver­zie uniF­LOW V5 pre sprá­vu tla­če a ske­no­va­nie.

Za­ria­de­nie umož­ňu­je tlač, ko­pí­ro­va­nie a ske­no­va­nie jed­ným do­ty­kom, po­dpo­ru­je pri­po­je­nie cez USB, po­nú­ka roz­ma­ni­té mož­nos­ti fi­nál­ne­ho spra­co­va­nia do­ku­men­tov a zá­sob­ník až na 2000 lis­tov pa­pie­ru s gra­má­žou od 64 g/m² do 220 g/m². Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie po­nú­ka špič­ko­vý vý­kon za priaz­ni­vú ce­nu.

Tvor­bu no­vých do­ku­men­tov a ma­ni­pu­lá­ciu s ni­mi zjed­no­du­šu­je software iW360 a na­viac je k dis­po­zí­cii sa­da pre kon­tro­lu tla­če a za­bez­pe­če­nia a fun­kcia USB Print&Scan. No­vé mo­de­ly zjed­no­du­šu­jú pra­cov­né po­stu­py a pri­ná­ša­jú vy­ššiu efek­ti­vi­tu.
„Za po­sled­ných 9 me­sia­cov nám plat­for­ma ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE umož­ni­la zvý­šiť po­diel na tr­hu mul­ti­fun­kčných tla­čiar­ni v zá­pad­nej Euró­pe. Zá­kaz­ní­ci oce­ňu­jú vý­ho­dy, kto­ré im tie­to za­ria­de­nia pri­ná­ša­jú. Tla­čiar­ne ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE to­tiž po­nú­ka vy­ššiu kva­li­tu, vý­kon a flexibi­li­tu, tak­že fir­mám po­sky­tu­jú všet­ko čo po­tre­bu­jú,“ ho­vo­rí Da­niel Mí­ka, Of­fi­ce Pro­duct Bu­si­ness De­ve­lo­per, Ca­non CZ.

No­vé A3 mul­ti­fun­kcie sú eko­lo­gic­ké šetr­né a po­nú­ka­jú cel­ko­vú spot­re­bu ener­giu a naj­men­ší do­pad na ži­vot­né pros­tre­die vo svo­jej trie­de. Vý­ho­dou je aj rých­le za­hriatie pri štar­te a auto­ma­tic­kú obojstran­nú tlač.

Bez­peč­nosť zvy­šu­je fun­kcie v rám­ci uniF­LOW pre za­ria­de­nie tla­če a sa­da pre bez­peč­né od­osie­la­nie do­ku­men­tov. Spo­ľah­li­vosť za­is­ťu­je nás­troj e-Main­te­nan­ce pre vzdia­le­nú di­ag­nos­ti­ku stro­jov. K dis­po­zí­cii je mož­nosť zvo­liť op­ti­mál­nu kon­fi­gu­rá­ciu, kto­rá vy­ho­vu­je po­tre­bám uží­va­te­ľa, i špe­ciál­ny mo­del, kto­rý umož­ňu­je uží­va­te­ľom pla­tiť len za to, čo vy­tla­či­li.
ima­ge­RUN­NER AD­VAN­CE C2030 a C2020 sú dos­tup­né od 1. no­vem­bra 2010.

Zdroj: TS Canon


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter