Spoločnosť Hitachi na svojej stránke zverejnila parametre dvoch nových radov pevných diskov 7K3000 a 5K3000

Hitachi má prvý 3 TB pevný disk so SATA 6 Gb/s

Spo­loč­nosť Hi­tac­hi na svo­jej strán­ke zve­rej­ni­la pa­ra­met­re dvoch no­vých ra­dov pev­ných dis­kov 7K3000 a 5K3000, no­vou vlaj­ko­vou lo­ďou sa sta­ne 7200-otáč­ko­vý mo­del s ka­pa­ci­tou 3 TB. Ok­rem ne­ho sa k slo­vu dos­ta­nú aj mo­de­ly s ka­pa­ci­tou 2 TB a 1,5 TB. Všet­ky dis­ky dos­ta­nú 64 MB vy­rov­ná­va­ciu pa­mäť a ko­mu­ni­kač­né roz­hra­nie SA­TA 6 Gb/s. Hus­to­ta zá­pi­su dát do­siah­la 411 Gb na štvor­co­vý pa­lec, čo pred­sta­vu­je v po­rov­na­ní s po­sled­nou sé­riou po­krok viac ako 44 %. Ok­rem ra­du 7K3000 spo­loč­nosť Hi­tac­hi prip­ra­vi­la aj po­mal­šie mo­de­ly 5K3000 s rov­na­ký­mi ka­pa­ci­ta­mi. Pres­ná rých­losť otá­čok dis­kov 5K3000 nie je zná­ma, pre­to­že je scho­va­ná za ús­por­nú fun­kciu Cool­Spin, ale ma­la by sa po­hy­bo­vať v roz­med­zí 5400 – 5900 otá­čok za mi­nú­tu. Na roz­diel od kon­ku­ren­cie Hi­tac­hi spo­lu s dis­ka­mi ne­do­dá­va aj vlas­tné ra­di­če, tak­že rie­še­nie prob­lé­mu čias­toč­nej ne­kom­pa­ti­bi­li­ty 32-bi­to­vých Win­dows s dis­ka­mi nad 2,2 TB nec­há­va na zá­kaz­ní­kov.

Zdroj: www.hi­tac­higst.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter