TS: Krištáľovo čistý zvuk s Jabra GO 660


Přepí­nej­te svůj head­set zce­la ply­nu­le me­zi mo­bil­ním te­le­fo­nem a softwarem pro VoIP

Spo­leč­nost GN Net­com, před­ní vý­rob­ce ino­va­tiv­ních ná­hlav­ních sou­prav pro­dá­va­ných pod znač­kou Ja­bra, před­sta­vi­la vůbec pr­vní ná­hlav­ní sou­pra­vu s Blue­tooth, kte­rá je vy­ba­ve­na tech­no­lo­gií Noi­se Blac­kout Extre­me.

Na po­li bez­drá­to­vých head­setů před­sta­vu­je tech­no­lo­gie Noi­se Blac­kout Extre­me uni­kát­ní fun­kci, jež za­jiš­ťu­je eli­mi­na­ci ruchů v po­za­dí, a to bez ja­kých­ko­liv kom­pro­misů v ob­las­ti kva­li­ty zvu­ku. Dvo­ji­ce mi­kro­fonů spo­lu s po­kro­či­lou DSP tech­no­lo­gií nejpr­ve iden­ti­fi­ku­jí zdroj zvu­ku, aby ná­sledně do­šlo k ze­sí­le­ní žá­da­né hla­so­vé slož­ky a na­opak po­tla­če­ní ne­žá­dou­cí­ho šu­mu. Sa­mot­né pro­ve­de­ní té­to pro­fe­sio­nál­ní ná­hlav­ní sou­pra­vy je ji­nak stej­né ja­ko u mo­de­lu Ja­bra EXTRE­ME, kte­rý je ur­čen kon­co­vým zá­kaz­níkům. Ja­bra GO 660 je ná­hlav­ní sou­pra­va připo­ji­tel­ná k mo­bil­ní­mu te­le­fo­nu s pod­po­rou tech­no­lo­gie Blue­tooth a k osob­ní­mu po­čí­ta­či, kde bez­drá­to­vé spo­je­ní za­jis­tí přilo­že­ný Blue­tooth adap­tér Ja­bra LINK 320 USB. Uži­va­te­li od té­to chví­le pos­ta­čí je­di­ný head­set, po­mo­cí kte­ré­ho může te­le­fo­no­vat jak z mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu, tak i přes nejrůznější VoIP sofwaro­vé klien­ty do vzdá­le­nos­ti až 10 metrů od zá­klad­ny. Zá­ro­veň vý­borně po­slou­ží pro po­slech hud­by z inter­ne­to­vých rá­dií ne­bo strea­mo­va­cích za­říze­ní.

jabra-go-660-headset.jpg

Důle­ži­tý­mi pa­ra­me­try to­ho­to za­říze­ní jsou ta­ké dél­ka ho­vo­ru až 5,5 ho­di­ny a vý­drž v po­ho­to­vos­tním re­ži­mu 10,5 dne. Ja­bra GO 660 je vy­ba­ve­na fun­kce­mi přij­mu­tí a ukon­če­ní ho­vo­ru, tla­čít­kem pro za­pnu­tí a vy­pnu­tí, re­gu­la­cí hla­si­tos­ti zvu­ku, opa­ko­vá­ní po­sled­ní­ho ho­vo­ru a zti­še­ní če­ka­jí­cí­ho ho­vo­ru. Na­bí­ječ­ka do auto­mo­bi­lu umož­ňu­je uži­va­te­li do­bí­jet head­set prostřed­nic­tvím adap­té­ru přímo ve vo­zid­le Blue­tooth adap­tér Ja­bra LINK 320 USB byl od za­kla­du na­vr­žen a vy­vi­nut pro ak­tiv­ní pro­fe­sio­ná­ly, kteří pra­cu­jí ve své kan­ce­láři ne­bo se čas­to po­hy­bu­jí v te­ré­nu. Z to­ho­to důvo­du se jed­ná o za­říze­ní, jež plně vy­ho­vu­je po­ža­davkům plug-and-play, ne­boť ke své­mu pro­vo­zu ne­vy­ža­du­je žá­dnou in­sta­la­ci ovla­dačů.

Ja­bra LINK 320 USB pro Blue­tooth pod­po­ru­je ope­rač­ní sys­té­my Win­dows XP/Win­dows Vista/Win­dows 7, přičemž na­víc spo­lu­pra­cu­je se vše­mi vý­znam­ný­mi plat­for­ma­mi inter­ne­to­vé te­le­fo­nie. Me­zi ně patří na­přík­lad Sky­pe, Cis­co Com­mu­ni­ca­tor ne­bo Mi­cro­soft Of­fi­ce Com­mu­ni­ca­tor 2007.

Pro­dukt je dos­tup­ný na čes­kém tr­hu za čás­tku 2.190 Kč bez DPH

Zdroj: TS GN Netcom


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter