TS: Logitech predstavuje nový herný headset, myš a klávesnicu radu G

Bez­drô­to­vý her­ný head­set Lo­gi­tech G930 po­sky­tu­je zvuk Dol­by Surround 7.1; bez­drô­to­vá her­ná myš Lo­gi­tech G700 po­nú­ka 13 ov­lá­da­cích pr­vkov; her­ná klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech G510 je vy­ba­ve­ná LCD dis­ple­jom Ga­me­Pa­nel, kto­rý náj­de­te exklu­zív­ne len pri znač­ke Lo­gi­tech

Spo­loč­nosť Lo­gi­tech pred­sta­vi­la tri no­vé her­né pe­ri­fé­rie ra­du G — bez­drô­to­vú her­nú náh­lav­nú súp­ra­vu Lo­gi­tech Wire­less Ga­ming Head­set G930, bez­drô­to­vú her­nú myš Lo­gi­tech Wire­less Ga­ming Mou­se G700 a her­nú klá­ves­ni­cu Lo­gi­tech Ga­ming Key­board G510. Naj­nov­šie her­né pe­ri­fé­rie z ro­di­ny pro­duk­tov Lo­gi­tech ra­du G, kto­rý už zís­kal mno­ho oce­ne­ní, sú vy­tvo­re­né na do­siah­nu­tie maximál­ne­ho vý­ko­nu a umož­ňu­jú vám vy­ma­niť sa z tech­nic­kých ob­med­ze­ní, tak­že sa mô­že­te úpl­ne po­no­riť do svo­jich ob­ľú­be­ných hier.

„No­vé pro­duk­ty ra­du G po­sky­tu­jú kaž­dé­mu hrá­čo­vi vý­ho­du nad sú­per­mi,“ po­ve­dal Elliott Chin, hlav­ný ria­di­teľ mar­ke­tin­gu her­ných pro­duk­tov spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech. „Či už ide o náh­lav­nú súp­ra­vu so surround zvu­kom 7.1, myš s 13 ov­lá­da­cí­mi pr­vka­mi ale­bo klá­ves­ni­cu s LCD dis­ple­jom, kto­rý zob­ra­zu­je dô­le­ži­té in­for­má­cie o hre – všet­ko na no­vých pro­duk­toch ra­du G vám po­má­ha vy­hrať, bez oh­ľa­du na to, kto­rú hru má­te naj­rad­šej.“

Bez­drô­to­vá náh­lav­ná súp­ra­va Lo­gi­tech Wire­less Ga­ming Head­set G930 — Po­stúp­te na ďal­ší le­vel a ne­buď­te zvia­za­ní
Bez­drô­to­vá náh­lav­ná súp­ra­va Wire­less Ga­ming Head­set G930 vás vtiah­ne do pries­to­ro­vé­ho zvu­ku Dol­by 7.1 a vy­tvo­rí vám po­drob­ný zvu­ko­vý ob­raz, v kto­rom bu­de­te svo­jich proti­vní­kov po­čuť v pres­ných po­zí­ciách skôr, než vás oni bu­dú môcť zba­dať. Vďa­ka bez­drô­to­vej tec­hno­ló­gii her­nej trie­dy, kto­rá je navr­hnu­tá špe­ciál­ne pre oboj­smer­ný ne­kom­pri­mo­va­ný strea­ming zvu­ku, sa mô­že­te za­me­rať na hru a ne­bu­de vás roz­pty­ľo­vať ty­pic­ké ones­ko­re­nie a se­ka­nie bez­drô­to­vé­ho pre­no­su ani nep­rí­jem­né ru­ši­vé zvu­ky.

K úpl­nej vý­ba­ve her­né­ho head­se­tu G930 pa­tria tri prog­ra­mo­va­teľ­né G-tla­čid­lá, kto­ré vám umož­nia úpl­ne ov­lá­dať hud­bu, skres­ľo­va­nie hla­su a klien­tov na cha­to­va­nie. Slúc­had­lo­vý hla­vo­vý pá­sik vy­stla­ný pe­no­vým ma­te­riálom s pa­mä­ťo­vým efek­tom na pris­pô­so­be­nie tva­ru va­šej hla­vy za­ru­čí, že vás náh­lav­ná súp­ra­va ne­bu­de una­vo­vať, a ply­šo­vé po­duš­ky zmäk­ču­jú prít­lak na uši a sú­čas­ne ich utes­ňu­jú pred ne­žia­du­cim hlu­kom zvon­ku. Vďa­ka mik­ro­fó­nu s po­tla­če­ním oko­li­té­ho hlu­ku bu­de váš hlas vždy čis­tý a zre­teľ­ný pre per­fek­tnú koor­di­ná­ciu váš­ho tí­mu. A ak ste na­toľ­ko za­pá­le­ní pre hru, že po­čas jed­nej ma­ra­tón­skej her­nej ses­sion vy­čer­pá­te 10 ho­dín vý­dr­že inter­nej ba­té­rie, pril­ože­ná na­bí­ja­cia zá­klad­ňa vám ju umož­ní ľah­ko do­bí­jať, za­tiaľ čo vy mô­že­te náh­lav­nú súp­ra­vu po­uží­vať bez pre­ru­še­nia ďa­lej.

Bez­drô­to­vá her­ná myš Lo­gi­tech Wire­less Ga­ming Mou­se G700 — Všet­ko pod do­ko­na­lou kon­tro­lou
Bez­drô­to­vá her­ná myš G700 je op­ti­ma­li­zo­va­ná na MMO hry, ale sú­čas­ne po­nú­ka jem­nosť a pres­nosť po­treb­nú na hry ty­pu FPS, tak­že bu­de­te mať vždy po­ho­dlie a hru pev­ne v ru­ke pod kon­tro­lou. Ob­sa­hu­je 13 pre­cíz­ne umies­tne­ných tla­či­diel, kto­ré je mož­né nap­rog­ra­mo­vať na jed­nu kon­krét­nu čin­nosť ale­bo im pri­ra­diť aj zlo­ži­té mak­rá, kto­ré sa vy­ko­na­jú jed­ným klik­nu­tím, ale nep­re­ká­ža­jú, keď ich ne­pot­re­bu­je­te. Pl­no­rýc­hlos­tné bez­drô­to­vé spo­je­nie (1 000 pre­no­sov za se­kun­du) vám za­is­tí zá­ži­tok z hry bez ones­ko­re­nia od­oz­vy a sú­čas­ne s po­ci­tom voľ­nos­ti, kto­rý za­ži­je­te len s bez­drô­to­vou my­šou.

Tvar my­ši G700 je navr­hnu­tý s vy­uži­tím pri­rod­ze­ných kri­viek, aby vám eš­te lep­šie pad­la do dla­ne — a vy tak mô­že­te hrať po­hodl­ne, ako dl­ho bu­de­te chcieť. Do­bí­ja­cí ká­bel, kto­rý je mož­né rých­lo a ľah­ko pri­po­jiť, umož­ňu­je myš na­bí­jať aj po­čas po­uží­va­nia a sú­čas­ne slú­ži na pre­nos úda­jov pros­tred­níc­tvom sie­te LAN.

Her­ná klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech Ga­ming Key­board G510 — Nás­tro­je a in­for­má­cie po­treb­né na ví­ťaz­stvo
Her­ná klá­ves­ni­ca G510 vám po­nú­ka nás­tro­je, kto­ré po­tre­bu­je­te, aby ste vždy vy­hra­li. Klá­ves­ni­ca má 18 prog­ra­mo­va­teľ­ných G-tla­či­diel s tro­ma sta­vo­vý­mi re­ži­ma­mi, tak­že na kaž­dú hru má­te k dis­po­zí­cii 54 mož­ných nas­ta­ve­ní pre mak­rá. Tie­to mak­rá si mô­že­te pred­de­fi­no­vať pre svo­je ob­ľú­be­né hry ale­bo má­te mož­nosť vy­tvá­rať no­vé v prie­be­hu hry, kto­ré si pris­pô­so­bí­te tak, že bu­dú vy­ho­vo­vať okam­ži­tej si­tuá­cii a po­tre­bám. Je­di­ne her­né klá­ves­ni­ce Lo­gi­tech sú vy­ba­ve­né LCD dis­ple­jom ozna­čo­va­ným ako Ga­me­Pa­nel, kto­rý vám spros­tred­ko­vá­va her­né šta­tis­ti­ky a in­for­má­cie o vý­ko­ne PC. Klá­ves­ni­ca má RGB po­dsvie­te­nie, kto­ré mô­že­te up­ra­vo­vať po­dľa svoj­ho tak, aby jej ov­lá­da­cie pr­vky bo­li jas­ne vi­di­teľ­né — v no­ci rov­na­ko ako vo dne. A na­vy­še ob­sa­hu­je aj ko­nek­to­ry jack 3,5 mm, tak­že mô­že­te pri­po­jiť ana­ló­go­vú náh­lav­nú súp­ra­vu a vy­užiť čis­to di­gi­tál­nu ko­mu­ni­ká­ciu cez USB.

Ce­na a dos­tup­nosť
No­vé pro­duk­ty ra­du G bu­dú v blíz­kej do­be k dis­po­zí­cii u hlav­ných ma­loob­chod­ných pre­daj­cov.
Bez­drô­to­vá her­ná náh­lav­ná súp­ra­va Lo­gi­tech Wire­less Ga­ming Head­set G930 bu­de k dis­po­zí­cii za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 223,80 EUR. Bez­drô­to­vá her­ná myš Lo­gi­tech Wire­less Ga­ming Mou­se G700 bu­de k dis­po­zí­cii za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 125 EUR. Her­ná klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech Ga­ming Key­board G510 bu­de k dis­po­zí­cii za od­po­rú­ča­nú ma­loob­chod­nú ce­nu 125 EUR. Ďal­šie in­for­má­cie mô­že­te zís­kať na ad­re­se www.lo­gi­tech.com

Galéria k článku:

Zdroj: TS LogitechOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter