TS: Epson Stylus Office BX525WD má nižšie náklady na stránku farebnej tlače ako laserová konkurencia

Spo­loč­nosť Ep­son uvá­dza na trh tla­čia­reň Ep­son Sty­lus Of­fi­ce BX525WD, mul­ti­fun­kčnú atra­men­to­vú tla­čia­reň ur­če­nú pre men­šie pod­ni­ky, kto­rá bu­de v pre­da­ji od augus­ta 2010. S po­nu­kou veľ­mi rých­lej obojstran­nej tla­če, ske­no­va­nia a ko­pí­ro­va­nia pos­ky­tu­je vý­kon­né rie­še­nie s ná­klad­mi na strán­ku fa­reb­nej tla­če, kto­ré sú až o 50 % niž­šie ako u la­se­ro­vej kon­ku­ren­cie*.

Ľah­ko pou­ži­teľ­ná tla­čia­reň BX525WD má zá­sob­ník pa­pie­ra s po­hodl­ným pred­ným pl­ne­ním a obra­zov­ku LCD s uh­lo­prieč­kou 6,3 cm, kto­rá umož­ňu­je zre­teľ­né a jed­no­du­ché pre­chá­dzanie po­núk. Mô­že tla­čiť z pa­mä­ťo­vých ka­riet a je pri­pra­ve­ná na za­po­je­nie do sie­te, aby pros­tred­níc­tvom sie­tí Et­her­net ale­bo Wi-Fi mo­hlo tla­čiť a ske­no­vať viac uží­va­te­ľov. Sú­čas­ťou je i software Pres­to! Pa­ge­Ma­na­ger 9 pre ľah­kú sprá­vu do­ku­men­tov a edi­tá­ciu textu na­ske­no­va­ných ma­te­riá­lov.

Tla­čia­reň BX525WD do­ká­že tla­čiť na ši­ro­kú šká­lu mé­dií, čo jej do­dá­va všes­tran­nosť, a na vy­tvá­ra­nie rých­lo schnú­cich vý­tlač­kov, kto­ré sú od­ol­né vo­či vo­de, zvý­raz­ňo­va­čom, roz­ma­za­niu a vy­bled­nu­tiu, pou­ží­va atra­ment Ep­son DU­RA­Bri­te Ultra Ink. Uží­va­te­lia mô­žu še­triť pe­nia­ze so sa­mos­tat­ný­mi atra­men­to­vý­mi ka­ze­ta­mi a atra­men­tmi XL pre veľ­koob­je­mo­vú tlač s níz­ky­mi ná­klad­mi.

Vďa­ka účin­nos­ti vý­ko­nu tla­čiar­ne BX525WD, potvr­de­nej znám­kou ENER­GY STAR, sa zní­žia úč­ty za ener­giu aj do­pad na ži­vot­né pros­tre­die.
Mo Mu­sa, Pro­duct Ma­na­ger for Small Of­fi­ce In­kjets , k to­mu do­dá­va: „S ná­klad­mi na stra­nu, kto­ré sú niž­šie ako pri väč­ši­ne fa­reb­ných la­se­ro­vých tla­čiar­ní, pred­sta­vu­je BX525WD ideál­nu voľ­bu pre ma­lé pod­ni­ky, kto­ré chcú rých­lu a spo­ľa­hli­vú tla­čia­reň s níz­ky­mi pre­vádz­ko­vý­mi ná­klad­mi. Mô­že tla­čiť na naj­rôz­nej­šie mé­diá, čo je veľ­mi uži­toč­né pre spo­loč­nos­ti, kto­ré si že­la­jú vy­tvá­rať svo­je vlas­tné mar­ke­tin­go­vé ma­te­riá­ly.“

Kľú­čo­vé charak­te­ris­ti­ky tla­čiar­ne Ep­son Sty­lus Of­fi­ce BX525WD:
– rých­la tlač, ske­no­va­nie a ko­pí­ro­va­nie
– rých­losť tla­če do­ku­men­tov: 15 strán čier­no­bie­lo ale­bo 7,1 stra­ny fa­reb­ne za mi­nú­tu (pod­ľa nor­my ISO/IEC 24734)**
– pri­pra­ve­ná na pri­po­je­nie k sie­ti – tlač a ske­no­va­nie pros­tred­níc­tvom sie­te Et­her­net a bez­drô­to­vej sie­te
– še­trí pa­pier a vy­tvá­ra obojstran­né vý­tlač­ky s pro­fe­sio­nál­nym vzhľa­dom
– po­nu­ka ka­ziet, kto­ré spĺňa­jú va­še po­tre­by – vrá­ta­ne atra­men­tov XL pre veľ­koob­je­mo­vú níz­ko­ná­kla­do­vú tlač
– ľah­ko prís­tup­ný zá­sob­ník pa­pie­ra s pred­ným pl­ne­ním
– tlač z pa­mä­ťo­vých ka­riet
– ús­po­ra so sa­mos­tat­ný­mi atra­men­to­vý­mi ka­ze­ta­mi – me­ní­te len spo­tre­bo­va­nú far­bu
– atra­ment Ep­son DU­RA­Bri­te Ultra Ink za­is­ťu­je rych­loschnú­ce vý­tlač­ky od­ol­né vo­či vo­de, zvý­raz­ňo­va­čom, roz­ma­za­niu a bled­nu­tiu
– všes­tran­nej­šia ako la­se­ro­vé tla­čiar­ne – tla­čí na ši­ro­kú šká­lu rôz­no­ro­dých mé­dií
– fa­reb­ný dis­plej LCD s uh­lo­prieč­kou 6,3 cm umož­ňu­je ľah­ké pre­chá­dzanie po­núk a fun­kcií
– fa­reb­ná tlač Ep­son sto­jí až o 50 % me­nej ako u la­se­ro­vej kon­ku­ren­cie*
– ľah­ké zdie­ľa­nie do­ku­men­tov a úpra­va textu s do­dá­va­ným softwarom Pres­to! Pa­ge­Ma­na­ger 9
– ener­ge­tic­ky ús­por­né mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie zod­po­ve­da­jú­ce nor­me ENER­GY STAR zni­žu­je ná­kla­dy a do­pad na ži­vot­né pros­tre­die

* V po­rov­na­ní s la­se­ro­vý­mi tla­čiar­ňa­mi v ce­ne do 299 EUR (vrá­ta­ne DPH) v kra­ji­nách ob­las­ti EMEA. Ná­kla­dy na jed­nu stra­nu sa po­čí­ta­jú na zá­kla­de cen­ní­kov zve­rej­ne­ných vý­rob­ca­mi a uve­de­ných vý­ťaž­nos­ťou k ja­nuá­ru 2010. Ná­kla­dy na jed­nu stra­nu uvá­dza­né spo­loč­nos­ťou Ep­son vy­chá­dza­jú z vý­ťaž­nos­ti atra­men­to­vej ka­ze­ty s naj­vyš­šou vý­ťaž­nos­ťou.

**V sú­la­de s nor­mou ISO/IEC 24734 pred­sta­vu­je prie­mer­nú hod­no­tu ESAT z tes­tu za­ria­de­ní kan­ce­lár­skej ka­te­gó­rie pre vý­cho­dis­ko­vú jed­nos­tran­nú tlač.

Zdroj: TS EpsonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter