Košický Antik predstavil v Las Vegas hybridný set-top box

JUICE_LITE.jpg Spo­loč­nosť Antik Tech­no­lo­gy z Ko­šíc za­čí­na v tých­to dňoch vo svo­jej čín­skej pro­duk­čnej zá­klad­ni s vý­ro­bou hyb­rid­né­ho set-top boxu Jui­ce Li­te vy­vi­nu­té­ho na Slo­ven­sku. Za­ria­de­nie sa po pr­výk­rát pred­sta­vi­lo od­bor­nej ve­rej­nos­ti na vý­sta­ve NAB­Show 2010, kto­rá sa ko­na­la mi­nu­lý týž­deň v Las Ve­gas (Ne­va­da, USA). Hlav­ný­mi lá­kad­la­mi sú mož­nosť vy­užiť inter­ak­tív­ne služ­by, ako je vir­tuál­na vi­deo­po­ži­čov­ňa, ar­chív vy­sie­la­nia cez inter­net, spo­lu s príj­mom di­gi­tál­ne­ho vy­sie­la­nia cez DVB-T, sa­te­lit či káb­lo­vé roz­vo­dy. Ce­no­vo veľ­mi níz­ko pos­ta­ve­né za­ria­de­nie pri­ne­sie inter­ak­tív­nu te­le­ví­ziu aj pre di­vá­kov po­zem­né­ho di­gi­tál­ne­ho ale­bo sa­te­lit­né­ho vy­sie­la­nia.

Set-top box Jui­ce Li­te od Anti­ku si po­ra­dí s príj­mom IPTV vo for­má­te full HD bez pot­re­by po­čí­ta­ča, a keď­že ide o hyb­rid­ný mo­del, ne­ro­bí mu prob­lém ani te­res­triál­ne ale­bo di­gi­tál­ne vy­sie­la­nie cez sie­te káb­lo­vej te­le­ví­zie, tzv. DVB-C. Zá­kaz­ník si vy­be­rie, kto­rý spô­sob di­gi­tál­ne­ho vy­sie­la­nia chce pri­jí­mať, a pod­ľa to­ho dos­ta­ne svo­je za­ria­de­nie s tu­ne­rom DVB-T, DVB-S2 ale­bo DVB-C. Igor Kol­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Anti­ku, o vlas­tnos­tiach no­vin­ky ho­vo­rí: „ Jui­ce Li­te in­teg­ru­je v se­be aj do­má­ce mul­ti­me­diál­ne cen­trum. Po­ra­dí si s vi­dea­mi, fo­tog­ra­fia­mi a hud­bou z pri­po­je­né­ho osob­né­ho po­čí­ta­ča, sa­moz­rej­má je pod­po­ra ti­tul­kov. Aj keď na­še hlav­né tr­hy sa na­chá­dza­jú vo vý­chod­nej Euró­pe a v Ame­ri­ke, časť pro­duk­cie sme vy­hra­di­li slo­ven­ským zá­kaz­ní­kom.“ Za­ria­de­nie je navr­hnu­té na sle­do­va­nie te­le­ví­zie a vi­dea rôz­nych for­má­tov v HD kva­li­te aj v po­ma­lých sie­ťach, zvlád­ne aj inter­po­lá­ciu vi­dea zo štan­dar­dné­ho roz­lí­še­nia na vy­so­ké roz­lí­še­nie.

Ope­rač­ný sys­tém je za­lo­že­ný na Li­nuxe, čo umož­ňu­je ďal­šie roz­ší­re­nie mož­nos­tí pou­ži­tia, o dos­ta­toč­ný vý­kon za­ria­de­nia sa sta­rá mik­rop­ro­ce­sor od STMic­roelec­tro­nics. Jui­ce Li­te je ur­če­ný na pou­ži­tie pri po­mal­šom pri­po­je­ní do inter­ne­tu, pre­to­že TV sig­nál sa mô­že zís­ka­vať cez DVB a inter­ne­to­vé pri­po­je­nie sa pou­ži­je iba pri inter­ak­tív­nych služ­bách, ako je nap­rík­lad vir­tuál­na vi­deo­po­ži­čov­ňa (Vi­deo on De­mand). Vďa­ka por­tu USB mož­no k set-top boxu pri­po­jiť aj flash disk, webo­vú ka­me­ru, klá­ves­ni­cu ale­bo iné za­ria­de­nie USB pod­po­ro­va­né ope­rač­ným sys­té­mom. Jui­ce Li­te je navr­hnu­tý na bez­prob­lé­mo­vé pou­ži­tie v kra­ji­nách stred­nej a vý­chod­nej Euró­py, ako aj v Se­ver­nej Ame­ri­ke.

Zdroj: TS AntikOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter