Rozšírenie nových pamäťových médií, ktoré sa pripájajú k PC cez rozhranie USB, prinieslo požiadavku väčšej rýchlosti.

USB 3.0 je tu. Čo nové prináša?

usb.jpg Roz­ší­re­nie no­vých pa­mä­ťo­vých mé­dií, kto­ré sa pri­pá­ja­jú k PC cez roz­hra­nie USB, pri­nie­slo po­žia­dav­ku väč­šej rých­los­ti. Od­po­ve­ďou sú no­vé su­perrých­le USB 3.0.

Na veľtr­hu CES bo­lo kon­krét­ne pred­sta­ve­ných už 17 pr­vých za­ria­de­ní cer­ti­fi­ko­va­ných pre pod­po­ru USB 3.0, ale ra­da ďal­ších bez cer­ti­fi­ká­cie je už na ces­te.

Prí­jem­ná vlas­tnosť USB 3.0 je spät­ná kom­pa­ti­bi­li­ta s ver­ziou 2.0, tak­že exis­tu­jú­ce za­ria­de­nia pre USB bu­dú fun­go­vať aj s no­vý­mi dos­ka­mi s USB 3.0, len s ni­mi do­siah­ne­te, sa­moz­rej­me, rých­losť ty­pic­kú pre USB 2.0. Vďa­ka no­vej prá­ci s pre­ne­se­ný­mi dá­ta­mi len v oka­mi­hoch, keď sú sku­toč­ne pot­reb­né, a sku­toč­nos­ti, že pri ne­vyu­ži­tí mož­no pre­pí­nať za­ria­de­nie do sta­vu zní­že­nej spot­re­by, do­sa­hu­jú ener­ge­tic­ké ná­ro­ky USB 3.0 prib­liž­ne tre­ti­nu ná­ro­kov star­šie­ho štan­dar­du. Vý­znam­ný je aj ná­rast rých­los­ti, kto­rý má byť teo­re­tic­ky až de­sať­ná­sob­ný op­ro­ti USB 2.0, kde bol maximál­ny li­mit 480 Mbit/s. USB 3.0 by si ma­lo po­ra­diť až s rých­los­ťa­mi oko­lo 5 Gbit/s, ale ide skôr o la­bo­ra­tór­ne hod­no­ty, kto­ré na­vy­še bu­dú ob­me­dze­né reál­ny­mi rých­los­ťa­mi zá­pi­su a čí­ta­nia za­ria­de­ní, kto­ré bu­dú tým­to spô­so­bom pri­po­je­né. Zlep­še­nie op­ro­ti USB 2.0 tak bu­de zre­teľ­né nap­rík­lad pri dis­koch SSD ale­bo pev­ných dis­koch v RAID-e, nao­pak, pri jed­nom HDD pri­po­je­nom sa­mos­tat­ne k po­čí­ta­ču prav­de­po­dob­ne už žiad­ne ďal­šie zrý­chle­nie ne­mož­no oča­ká­vať.

Je­den z pr­vých pro­duk­tov ur­če­ných pre USB 3.0, My­Book 3.0 od spo­loč­nos­ti Wes­tern Di­gi­tal, tak pri­nie­sol vý­sled­ky po­rov­na­teľ­né nap­rík­lad s roz­hra­ním eSA­TA, ale vý­ho­dou je, že USB 3.0 je port ob­sa­hu­jú­ci na­pä­tie, tak­že net­re­ba pou­ží­vať exter­né na­pá­ja­nie dis­ku. Na CES 2010 pred­sta­vo­va­li svo­je dis­ky pre USB 3.0 ďal­ší vý­znam­ní vý­rob­co­via, ako Sea­ga­te, La­Cie, Roc­stor či Iome­ga, a náv­štev­ní­ci moh­li vi­dieť aj pr­vé so­lid sta­te dis­ky pri­po­ji­teľ­né cez to­to roz­hra­nie.

Čo sa tý­ka lo­ga USB 3.0, vý­rob­ky sú tes­to­va­né špe­ciál­ny­mi la­bo­ra­tó­ria­mi a je­ho prí­tom­nosť na vý­rob­ku za­ru­ču­je, že za­ria­de­nie spĺňa špe­ci­fi­ká­cie USB 3.0, aj keď ich mož­no ne­vyu­ži­je napl­no. Mno­ho fi­riem však prav­de­po­dob­ne za­čne v blíz­kej bu­dúc­nos­ti po­nú­kať vý­rob­ky bez tej­to ofi­ciál­nej cer­ti­fi­ká­cie, pr­vé z nich sú už na tr­hu. No ich roz­ší­re­nie bu­de eš­te ne­ja­ký čas tr­vať, pre­to­že pod­ľa ana­lýz spo­loč­nos­ti In-Stat Re­search bu­de až v ro­ku 2013 na tr­hu viac ako štvr­ti­na pro­duk­tov s pod­po­rou USB 3.0.

Spo­loč­nos­ti HP a Fu­jit­su tiež ozná­mi­li pod­po­ru USB 3.0 na svo­jich no­te­boo­koch, nao­pak, nap­rík­lad spo­loč­nosť MSI s je­ho pod­po­rou prav­de­po­dob­ne ne­po­čí­ta skôr ako v tre­ťom štvrťro­ku 2010, pre­to­že chce naj­prv uro­biť dôk­lad­né tes­ty USB 3.0 či­po­vých súp­rav. Skôr ale­bo nes­kôr sa však sta­ne USB 3.0 štan­dar­dom, pre­to­že nie je dô­vod, pre­čo by star­šiu ver­ziu ne­ma­lo pl­ne nah­ra­diť (na roz­diel od si­tuácie v ob­las­ti op­tic­kých mé­dií, kde Blu-ray prav­de­po­dob­ne nik­dy ne­vyt­la­čí už udo­mác­ne­né DVD).

Po­nu­ka za­ria­de­ní s pod­po­rou USB 3.0 sa neus­tá­le roz­ši­ru­je
Aj na­priek to­mu, že veľ­ké plá­ny s USB 3.0 na­ru­ši­li vy­jad­re­nia spo­loč­nos­ti In­tel, naj­výz­nam­nej­šie­ho hrá­ča na tr­hu, vý­rob­co­via pos­tup­ne roz­ši­ru­jú po­nu­ku za­ria­de­ní s pod­po­rou USB 3.0 na tr­hu. Neod­rá­dza ich ani fakt, že oča­ká­va­ná pod­po­ra no­vé­ho štan­dar­du v kľú­čo­vých či­po­vých súp­ra­vách sa z bu­dú­ce­ho ro­ka pre­lo­ži­la na rok 2011. Prík­la­dom je spo­loč­nosť Uni­tek, kto­rá pre­dá­va hneď šty­ri za­ria­de­nia. Pr­vým je kar­ta pre slot PCI s ozna­če­ním PCI-E-US­B3.0 (http://www.uni­tek.hk/pro­duct_in­fo.php?pro­ducts_id=294), kto­rá po­nú­ka dva por­ty pre za­ria­de­nia pod­po­ru­jú­ce USB 3.0 (5 Gbit/s). Po­dob­né za­ria­de­nie je kar­ta s ozna­če­ním PCMCIA-E-US­B3.0-2, ur­če­ná do no­te­boo­kov pre slot Expres­sCard.

PCI-E-USB3.jpg


PCMCIA-E-USB3_0-2.jpg


Tre­tie za­ria­de­nie je USB adap­tér Y-1034 US­B3.0 TO SA­TA, kto­rý umož­ňu­je pri­po­je­nie úlož­ných za­ria­de­ní s roz­hra­ním SA­TA/ATA pros­tred­níc­tvom USB 3.0 vrá­ta­ne pod­po­ry USB 2.0. Y-1071 US­B3.0 HDD DOC­KING je za­ria­de­nie s rov­na­kou fun­kciou. ale s tým roz­die­lom, že ide o pev­né vy­ho­to­ve­nie po­dob­né exter­ným rám­če­kom na pev­né dis­ky.

Y-1034.jpg


Y-1071.jpg


Po­ten­ciál USB 3.0 chce vy­užiť aj spo­loč­nosť Dis­playLink, kto­rá po­nú­ka pro­duk­ty za­me­ra­né na pod­po­ru zob­ra­zo­va­nia ob­ra­zu pros­tred­níc­tvom roz­hra­nia USB vrá­ta­ne ob­ra­zu na via­ce­rých za­ria­de­niach. No­vá ver­zia USB má vy­rie­šiť prob­lém, kto­rý sú­čas­ná ver­zia neu­mož­ňu­je, a to za­bez­pe­čiť ply­nu­lý pre­nos HD ob­ra­zu, kto­rý je ná­roč­ný na dá­to­vú šír­ku pás­ma. Ta­kis­to má pod­po­ro­vať roz­lí­še­nia vy­ššie ako 2048 × 1152. Za­tiaľ spo­loč­nosť ča­ká na pr­vé no­te­boo­ky s por­ta­mi USB 3.0, ale ako vi­dieť, na tr­hu už sú spô­so­by, ako no­vú ver­ziu USB ap­li­ko­vať.

Zdroj:
com­pu­terworld.cz
www.uni­tek.hkOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

In­tel: No­vé pro­ce­so­ry bu­dú po­mal­šie. Dô­vo­dom je ús­po­ra ener­gie
Popredný svetový výrobca mikroprocesorov Intel na čele so svojím viceprezidentom Williamom Holtom oznámil počas konferencie ISSCC v San Franciscu koniec éry neustáleho zrýchľovania čipov. čítať »
 
LG pred­beh­ne Sam­sung: No­vin­ku G5 pred­sta­ví o pár ho­dín skôr ako Sam­sung svo­ju S7
Veľtrh MWC v Barcelone sa pomaly, ale isto blíži. Už teraz je známe, že v predvečer veľkej udalosti spoločnosť Samsung nebude jediná, ktorá verejnosti odhalí novú vlajkovú loď. čítať »
 
Mat­rox C900: Jed­nos­lo­to­vá kar­ta pre de­väť dis­ple­jov
Aj vy patríte k používateľom, ktorí si nevedia predstaviť prácu na počítači bez minimálne dvoch monitorov? čítať »
 
iP­ho­ne 7 má prísť s duál­nym fo­toa­pa­rá­tom. Poz­ri­te si, ako bu­dú vy­ze­rať fot­ky
Len nedávno sme priniesli niekoľko zvestí o očakávanom iPhone 7 a už sa objavili ďalšie. Pochádzajú od analytika KGI Ming-Chi Kua, ktorý zvyčajne disponuje pomerne spoľahlivými informáciami. čítať »
 
Ultra­za­bez­pe­če­ný vo­do­tes­ný Tu­ring Pho­ne vy­me­nil An­droid za OS Sail­fish
Keď pred siedmimi mesiacmi tvorcovia predstavili mobilný telefón Turing Phone, charakterizovali ho ako ultrazabezpečený androidový smartfón, zhotovený (čiastočne) z tekutého kovu. čítať »
 
No­vé gra­fic­ké kar­ty AMD Fi­reP­ro pre­me­nia oby­čaj­ný po­čí­tač na gra­fic­ký su­perstroj
AMD prichádza s riešením pre tých, ktorí potrebujú pracovať s vysokým rozlíšením a pokročilou grafikou, nemajú na to však dostatočne výkonný počítač. čítať »
 
HP má vlas­tné in­te­li­gen­tné ho­din­ky. Vzhľa­dom sa po­ná­ša­jú na kla­sic­ké chro­nog­ra­fy
Ani spoločnosť Hewlett-Packard nebude výnimkou. V súčasnosti totiž pracuje na niekoľkých modeloch vlastných smartwatch, ktoré sa napohľad od bežných hodiniek takmer nelíšia. čítať »
 
Lu­mir C: LED lam­pa na­pá­ja­ná pla­me­ňom svieč­ky
V prípade výpadku elektriny vám môže poslúžiť sviečka. Problém je v tom, že neosvetlí širokú oblasť a jej svetlo je dosť slabé. Pomôcť tu môže lampa Lumir C, LED svietidlo, ktoré znásobí svetlo sviečky. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter