Bleskové správy

 

Kalendár podujatí

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 

Biznis

PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bež­ný účet v ban­ke v sú­čas­nos­ti vy­uží­va 86 % Slo­vá­kov vo ve­ku 15 až 79 ro­kov. Vo ve­ko­vej sku­pi­ne od 21 do 60 ro­kov mie­ra vy­uží­va­nia bež­né­ho úč­tu pre­sa­hu­je 90 %.
28.01.2016 / Redakcia / 345 čítaní (0)
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Inter­net ve­cí (Inter­net of Things, IoT) pok­ra­ču­je na Slo­ven­sku v str­mom ras­te, a to vďa­ka to­mu, že pos­ky­to­va­te­lia ICT aj pod­ni­ky za­čí­na­jú vy­uží­vať no­vé príl­eži­tos­ti, kto­ré ten­to trh pred­sta­vu­je.
27.01.2016 / Redakcia / 174 čítaní (0)
 
Pre­vádz­ko­vý zisk LG Dis­play kle­sol o 90 %
Ju­ho­kó­rej­ská spo­loč­nosť LG Dis­play Co Ltd, kto­rá je naj­väč­ším sve­to­vým vý­rob­com LCD dis­ple­jov, v štvr­tom kvar­tá­li v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní evi­do­va­la pok­les svoj­ho pre­vádz­ko­vé­ho zis­ku o 90 %.
27.01.2016 / Redakcia / 148 čítaní (0)
 
Elek­tro­nic­kú di­aľ­nič­nú znám­ku vy­uží­va 44 per­cent vo­zi­diel
Elek­tro­nic­kou di­aľ­nič­nou znám­kou (eDZ) dis­po­no­va­lo kon­com mi­nu­lé­ho týž­dňa 43,80 % vo­zi­diel a od úh­ra­dy bo­lo os­lo­bo­de­ných 0,53 % áut do 3,5 to­ny.
26.01.2016 / Redakcia / 431 čítaní (0)
 
O2 Slo­va­kia vla­ni s vý­nos­mi 245 mil. eur
Spo­loč­nosť O2 Slo­va­kia do­siah­la v mi­nu­lom ro­ku vý­no­sy vo vý­ške 245 mi­lió­nov eur. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní to pred­sta­vu­je viac ako 9-per­cent­ný ná­rast. In­for­mo­va­la o tom v uto­rok fir­ma.
26.01.2016 / Redakcia / 119 čítaní (0)
 
Goog­le dop­la­tí na da­niach vo Veľ­kej Bri­tá­nii 130 mil. GBP
Goog­le, ak­tuál­ne sú­časť spo­loč­nos­ti Al­pha­bet, súh­la­si­la, že vo Veľ­kej Bri­tá­nii dop­la­tí na da­niach 130 mil. brit­ských li­bier (GBP) a za­via­za­la sa, že v bu­dúc­nos­ti bu­de pla­tiť vy­ššie da­ne.
25.01.2016 / Redakcia / 131 čítaní (0)
 
Top správa Uber po­ra­zil návrh na za­ve­de­nie päť­mi­nú­to­vé­ho ones­ko­re­nia jázd v Lon­dý­ne
Uber vy­hral dl­hý boj s re­gu­lá­tor­mi lon­dýn­skej dop­ra­vy - sta­ros­ta Bo­ris Joh­nson upus­til od plá­nov za­viesť po­vin­né päť­mi­nú­to­vé ones­ko­re­nie pri všet­kých jaz­dách ob­jed­na­ných pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie Uber.
25.01.2016 / Redakcia / 401 čítaní (0)
 
Spor pok­ra­ču­je: Súd za­ká­zal Sam­sun­gu pre­dá­vať v USA te­le­fó­ny. Sam­sung to však ne­poš­ko­dí
O pa­ten­to­vom spo­re me­dzi ve­li­kán­mi App­le a Sam­sung sa ho­vo­rí už nie­koľ­ko ro­kov. Aj keď tie­to dve spo­loč­nos­ti vo väč­ši­ne kra­jín sve­ta voj­no­vú se­ke­ru už za­ko­pa­li, kon­flikt rie­šia stá­le v USA.
22.01.2016 / Redakcia / 965 čítaní (0)
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
An­Tu­Tu Benchmark, jed­not­ka na po­li benchmar­kov, zve­rej­nil ak­tuál­ny reb­rí­ček de­sia­tich naj­vý­kon­nej­ších mo­bil­ných te­le­fó­nov za up­ly­nu­lý rok.
21.01.2016 / Redakcia / 3164 čítaní (0)
 
Top správa Mo­bi­ly už pa­tria do mi­nu­los­ti? Ten­to rok vraj ne­bu­de­me te­le­fo­no­vať ani raz týž­den­ne
Štvr­ti­na ľu­dí vo vy­spe­lých kra­ji­nách v tom­to ro­ku neus­ku­toč­ní ani je­den te­le­fón­ny ho­vor v prie­be­hu týž­dňa. Ne­bu­de to však pre­to, že by nev­las­tni­li mo­bil­ný te­le­fón. Pod­ľa spo­loč­nos­ti De­loit­te si však naš­li iné spô­so­by ko­mu­ni­ká­cie.
21.01.2016 / Redakcia / 2695 čítaní (0)
 
  « novšie staršie »
 

24 hodín

3 dni

týždeň

Najživšie diskusie

 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter