PRIESKUM: On-line bezpečnosť vlani potrápila 13 % používateľov v SR

Na Slo­ven­sku ma­lo v mi­nu­lom ro­ku prob­lém s on­li­ne bez­peč­nos­ťou 13 per­cent pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu. Me­nej to bo­lo iba v Ho­lan­dsku (11 %) a v Čes­kej re­pub­li­ke (10 %). Naj­ne­ga­tív­nej­šie skú­se­nos­ti ma­li v Chor­vát­sku (42 %), Ma­ďar­sku (39 %) a v Por­tu­gal­sku (36%). Vy­plý­va to z pries­ku­mu šta­tis­tic­ké­ho úra­du EÚ Euros­tat, kto­rý Euros­tat prip­ra­vil k 9. feb­ruáru, Dňu bez­peč­nej­šie­ho inter­ne­tu. Agen­tú­ru SI­TA o vý­sled­koch pries­ku­mu in­for­mo­va­la In­grid Lud­vi­ko­vá z tla­čo­vé­ho od­de­le­nia Za­stú­pe­nie Európ­skej ko­mi­sie v SR.

Z pries­ku­mu ďa­lej vy­plý­va, že naj­bež­nej­ším prob­lé­mom v ob­las­ti on­li­ne bez­peč­nos­ti bo­li po­čí­ta­čo­vé ví­ru­sy. Ce­loeuróp­sky prie­mer pos­tih­nu­tia ví­ru­som je pod­ľa pries­ku­mu na úrov­ni 21 %. Naj­viac sa ví­ru­sy vy­sky­to­va­li v Chor­vát­sku (41 %) a Ma­ďar­sku (36 %), naj­me­nej v Ho­lan­dsku (6 %), Čes­kej re­pub­li­ke (8 %) a na Slo­ven­sku (9 %). V tej­to ob­las­ti za­zna­me­na­lo Slo­ven­sko po­zi­tív­nu zme­nu. Kým v ro­ku 2010 ma­lo skú­se­nosť s ná­ka­zou po­čí­ta­čo­vým ví­ru­som 47 % res­pon­den­tov, v ro­ku 2015 to bo­lo už iba 9 %. Pod­ľa pries­ku­mu, je­den zo šty­roch pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu v EÚ za­zna­me­nal v ro­ku 2015 prob­lé­my sú­vi­sia­ce s bez­peč­nos­ťou na inter­ne­te. To zna­me­ná, že 25 % pou­ží­va­te­ľov sa stret­lo s na­pad­nu­tím po­čí­ta­čo­vý­mi ví­rus­mi, zneu­ži­tím osob­ných úda­jov, fi­nan­čný­mi stra­ta­mi ale­bo po­kus­mi o prís­tup na nev­hod­né strán­ky.

Pre oba­vy o bez­peč­nosť ne­na­ku­po­val on­li­ne je­den z pia­tich res­pon­den­tov v EÚ (19 %), on­li­ne ban­kov­níc­tvu sa vy­hlo 18 % pou­ží­va­te­ľov a 13 % sa strá­ni­lo pri­po­je­nia sa k bez­drô­to­vej sie­ti in­de než do­ma. Prob­lé­my s bez­peč­nos­ťou na inter­ne­te od­rá­dza­jú od on­li­ne ná­ku­pov naj­mä Ru­mu­nov a Švé­dov, od inter­ne­to­vé­ho ban­kov­níc­tva Nem­cov a Por­tu­gal­cov a od mo­bil­né­ho pri­po­je­nia cez wifi naj­mä Ho­lan­ďa­nov a Lo­ty­šov, do­dá­va sa v tla­čo­vej sprá­ve.

Deň bez­peč­nej­šie­ho inter­ne­tu je kaž­do­roč­ná ak­ti­vi­ta a jej cie­ľom je pod­po­ra bez­peč­nej­šie­ho a zod­po­ved­nej­šie­ho pou­ží­va­nia on­li­ne tech­no­ló­gií a mo­bil­ných te­le­fó­nov naj­mä me­dzi deť­mi a mlá­de­žou.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter