Cisco Systems kupuje Jasper Technologies za 1,4 mld. USD v hotovosti

cisco-logo.jpg Spo­loč­nosť Cis­co Sys­tems ku­pu­je fir­mu Jas­per Tech­no­lo­gies, kto­rá pod­ni­ká v ob­las­ti inter­ne­tu ve­cí, te­da pri­pá­ja nap­rík­lad auto­mo­bi­ly, či me­di­cín­ske za­ria­de­nia na inter­net. Fir­ma Cis­co za­pla­tí za tú­to spo­loč­nosť 1,4 mld. USD vo for­me ho­to­vos­ti a ak­cií. Ide o naj­väč­šiu ak­vi­zí­ciu spo­loč­nos­ti od ro­ku 2013.

Spo­loč­nos­ti ako Cis­co sa sna­žia náj­sť ces­tu k ras­tu, keď­že no­vé tech­no­ló­gie, nap­rík­lad clou­do­vé služ­by, oh­ro­zu­jú ich kľú­čo­vé pod­ni­ka­nie. Tak­zva­ný inter­net ve­cí, na kto­rý sa Jas­per špe­cia­li­zu­je, dá­va fir­me Cis­co mož­nosť po­núk­nuť jej klien­tom, nap­rík­lad te­le­ko­mu­ni­kač­ným fir­mám, vý­znam­nú tech­no­ló­giu. Pod­ľa vice­pre­zi­den­ta spo­loč­nos­ti Cis­co Ro­ba Sal­vag­na je inter­net ve­cí pre tú­to spo­loč­nosť prio­ri­tou už nie­koľ­ko up­ly­nu­lých ro­kov.

Do­ho­da by sa ma­la uza­vrieť v tre­ťom kvar­tá­li. Šéf spo­loč­nos­ti Jas­per Ja­han­gir Mo­ham­med zos­ta­ne v spo­loč­nos­ti Cis­co a bu­de viesť di­ví­ziu inter­ne­tu ve­cí.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter