PR: 4 najpotrebnejšie veci v pracovni

V ro­bo­te ne­mu­sí­te trá­viť ne­ko­neč­né ho­di­ny, aby ste zvlád­li všet­ko, čo pot­re­bu­je­te. Urob­te za me­nej ča­su viac tým, že sa sús­tre­dí­te na zvy­šo­va­nie pro­duk­ti­vi­ty. Čo je pre va­šu efek­tív­nu prá­cu a zdra­vie v pra­cov­ni naj­dô­le­ži­tej­šie?

1) Kva­lit­ná sto­lič­ka

Al­fa a ome­ga va­šej vý­kon­nos­ti a dl­ho­do­bé­ho bez­prob­lé­mo­vé­ho fun­go­va­nia je dob­rá sto­lič­ka. Sva­ly, za­bez­pe­ču­jú­ce se­de­nie, sa dl­ho­do­bým za­ťa­žo­va­ním a nes­práv­nym se­de­ním skra­cu­jú. Nao­pak sva­ly, kto­ré ma­jú na sta­ros­ti dy­na­mic­ký po­hyb, ocha­bu­jú. Me­dzi obo­ma sku­pi­na­mi tak ne­ná­pad­ne do­chá­dza k ne­rov­no­vá­he, čo mô­že mať za nás­le­dok nes­práv­ne pos­ta­ve­nie jed­not­li­vých čas­tí po­hy­bo­vé­ho apa­rá­tu vo­či se­be, bo­les­ti, mig­ré­ny. Ne­ho­vo­riac o tom, že neus­tá­le mr­ve­nie sa a zdra­vot­né nep­rí­jem­nos­ti vám na pro­duk­ti­vi­te nep­ri­da­jú.

2) Pra­cov­ný stôl - sta­veb­ný ka­meň va­šej vý­kon­nos­ti

Nie­len pod­ľa čín­ske­ho uče­nia feng šuej je pra­cov­ný stôl cen­trom va­šej si­ly. Je­ho roz­me­ry, orien­tá­cia v mies­tnos­ti a hlav­ne po­ria­dok na ňom vý­raz­ne ov­plyv­ňu­jú to, koľ­ko bu­de­te prok­ras­ti­no­vať. Štan­dard­ný pí­sa­cí stôl by mal byť hl­bo­ký asi 60 cm a ši­ro­ký prib­liž­ne 80 cm. Udr­žuj­te na sto­le po­ria­dok a ne­zapĺňaj­te ho zby­toč­nos­ťa­mi. Tie vás len roz­pty­ľu­jú a od­vá­dza­jú my­šlien­ky od zve­re­ných úloh a pro­jek­tov. Na stôl si­tuuj­te len tie naj­nut­nej­šie ve­ci, kto­ré k prá­ci pot­re­bu­je­te.

3) Úlož­ný pries­tor

Hro­ma­dia­ce sa pa­pie­re, úč­ty, či fak­tú­ry, kni­hy po­roz­kla­da­né po sto­le - to všet­ko vás zby­toč­ne ru­ší a pô­so­bí to veľ­mi ne­po­riad­ne. Na­vy­še to zvy­šu­je prav­de­po­dob­nosť, že za­bud­ne­te ale­bo stra­tí­te nie­čo dô­le­ži­té. Pra­cov­ňa ús­peš­né­ho a efek­tív­ne­ho člo­ve­ka pre­to mu­sí mať dos­ta­tok úlož­né­ho pries­to­ru. Kan­ce­lár­ske skri­ne a re­gá­ly, či ši­kov­né za­kla­da­če a ška­tu­le - mož­nos­tí, ako svoj pries­tor prak­tic­ky zor­ga­ni­zo­vať, je mno­ho.

4) Správ­ne os­vet­le­nie

V sliep­ňa­vom svet­le, žmú­riac na ob­ra­zov­ku no­te­boo­ku, si nie­len­že ka­zí­te oči, ale prav­de­po­dob­ne ani ve­ľa neu­ro­bí­te. Správ­ne umies­tne­nie a vý­ber svie­ti­diel sa zvy­čaj­ne dosť pod­ce­ňu­je. Pri­tom je má­lo ve­cí, kto­ré viac ov­plyv­ňu­jú va­še zdra­vie a vý­kon­nosť, než kva­lit­né os­vet­le­nie pri prá­ci. O pra­cov­nom sto­le bez stol­nej lam­py by ste ani ne­ma­li uva­žo­vať. Dô­le­ži­té je aj jej umies­tne­nie - svet­lo by ma­lo ideál­ne do­pa­dať op­ro­ti ru­ke, kto­rou pí­še­te. To zna­me­ná u pra­vá­kov zľa­va, u ľa­vá­kov spra­va.

To, čo v pra­cov­ni naj­viac pot­re­bu­je­te, je jed­no­du­cho po­ria­dok, kva­lit­né se­de­nie a dob­ré os­vet­le­nie. Sta­ré prís­lo­vie ho­vo­rí, že ne­po­ria­dok na sto­le od­rá­ža ne­po­ria­dok v hla­ve. Dbaj­te pre­to na kva­lit­né a fun­kčné vy­ba­ve­nie pra­cov­ne - in­špi­ruj­te sa nap­rík­lad na mt-na­by­tok.sk a za­riaď­te si pra­cov­ňu tak, aby pra­co­va­la vo váš pros­pech.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter