Paríž vylučuje dohodu s Google o daňových doplatkoch

Vy­rie­še­nie spo­ru o neuh­ra­de­né da­ne spo­loč­nos­ti Goog­le pod­ľa vzo­ru do­ho­dy, akú uzat­vo­ril ame­ric­ký inter­ne­to­vý gi­gant vo Veľ­kej Bri­tá­nii, Fran­cúz­sko vy­lu­ču­je. Vy­hlá­sil to v uto­rok fran­cúz­sky mi­nis­ter fi­nan­cií Mi­chel Sa­pin. Goog­le mi­nu­lý me­siac súh­la­sil, že vo Veľ­kej Bri­tá­nii za ob­do­bie od ro­ku 2005 dop­la­tí na da­niach 130 mil. brit­ských li­bier (GBP). Pod­ľa mi­nis­tra ma­jú nespl­ne­né da­ňo­vé zá­väz­ky spo­loč­nos­ti vo Fran­cúz­sku "ove­ľa vy­ššiu" hod­no­tu.

"Fran­cúz­ske da­ňo­vé úra­dy ne­ro­ku­jú o vý­ške neod­ve­de­ných da­ní, pok­ra­ču­je dis­ku­sia o tom, aké pra­vid­lá pla­tia, a to je úpl­ne le­gi­tím­ne," po­ve­dal v uto­rok Sa­pin.

Spo­loč­nosť Goog­le mi­nu­lý me­siac súh­la­si­la, že vo Veľ­kej Bri­tá­nii dop­la­tí na da­niach 130 mil. GBP a za­via­za­la sa v bu­dúc­nos­ti pla­tiť vy­ššie da­ne. Do­ho­de pred­chá­dza­lo nie­koľ­ko­roč­né vy­šet­ro­va­nie brit­ský­mi da­ňo­vý­mi úrad­mi, kto­ré skú­ma­li, či Goog­le nep­la­til men­šie da­ne pre­mies­tňo­va­ním zis­kov do Írska, kde je síd­lo spo­loč­nos­ti pre pod­ni­ka­nie v Euró­pe. Pod­ľa Goog­le dop­la­tok zna­me­ná ukon­če­nie vy­šet­ro­va­nia. Fir­ma tiež vy­hlá­si­la, že s brit­ský­mi úrad­mi sa do­hod­la na pra­vid­lách pre vý­po­čet da­ní v bu­dúc­nos­ti.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter