Firma Unicorn Systems otvorí v Prešove nové vývojové centrum

unicorn_systems.jpg V prie­be­hu feb­ruára ot­vo­rí v Pre­šo­ve svo­je no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum spo­loč­nosť Uni­corn Sys­tems, kto­rá po­núk­ne pra­cov­né mies­ta pre od­bor­ní­kov, ale aj čer­stvých ab­sol­ven­tov a štu­den­tov v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií (IT). No­vé vý­vo­jo­vé cen­trum bu­de mať síd­lo na Kú­peľ­nej uli­ci a prá­cu po­núk­ne nie­koľ­kým de­siat­kam IT pra­cov­ní­kov.

Ako uvie­dol ria­di­teľ pro­duk­čné­ho strea­mu spo­loč­nos­ti Ri­chard Schwartz, pre vy­tvo­re­nie cen­tra na vý­cho­de Slo­ven­ska sa roz­hod­li pre­to, le­bo spo­loč­nosť pot­re­bu­je no­vých spo­lup­ra­cov­ní­kov, kto­rí bu­dú vy­tvá­rať pev­ný zá­klad pre ďal­šie ús­pe­chy spo­loč­nos­ti. "Sme pres­ved­če­ní, že je tu ob­rov­ský po­ten­ciál mla­dých, ši­kov­ných ľu­dí z ob­las­ti IT," uvie­dol Schwartz. Fir­ma ak­tuál­ne zhá­ňa do chys­ta­né­ho cen­tra skú­se­ných od­bor­ní­kov, ale aj štu­den­tov a čer­stvých ab­sol­ven­tov. Fir­ma má zá­ujem o vý­vo­já­rov so za­me­ra­ním na .NET a PL/SQL ako aj za­čí­na­jú­cich .NET vý­vo­já­rov a da­ta­bá­zo­vých vý­vo­já­rov do tré­nin­go­vé­ho prog­ra­mu. Spo­loč­nosť oča­ká­va aj pos­tup­né zvy­šo­va­nie poč­tu za­mes­tnan­cov.

Uni­corn Sys­tems je európ­ska spo­loč­nosť pos­ky­tu­jú­ca in­for­mač­né sys­té­my a rie­še­nia z ob­las­ti in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií. Na tr­hu pô­so­bí od ro­ku 1990 a do­te­raz ot­vo­ri­la 15 vý­vo­jo­vých cen­tier na Slo­ven­sku, v Čes­ku, Ho­lan­dsku a na Uk­ra­ji­ne. Tvo­rí ju viac ako 1 100 ICT špe­cia­lis­tov, ma­na­žé­rov a od­bor­ní­kov v ob­las­ti IT.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter