Firma Alphabet (Google) dosiahla vyššie príjmy, ako sa čakalo

Fir­ma Al­pha­bet Inc, ma­ter­ská spo­loč­nosť fir­my Goog­le, za­zna­me­na­la lep­šie štvrťroč­né príj­my, ako sa oča­ká­va­lo. Pris­pe­li k to­mu vý­raz­né tr­žby z rek­la­my na mo­bil­ných za­ria­de­niach a zo služ­by YouTu­be.

Fir­ma Al­pha­bet za­zna­me­na­la v štvr­tom kvar­tá­li ná­rast kon­so­li­do­va­ných príj­mov o 17,8 % na 21,33 mld. USD, pri­čom v rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka bo­li tie­to príj­my vo vý­ške 18,10 mld. USD. Ana­ly­ti­ci os­lo­ve­ní v pries­ku­me agen­tú­ry Reu­ters po­čí­ta­li s tým, že príj­my spo­loč­nos­ti do­siah­nu vý­šku 20,77 mld. USD.

Čis­tý zisk spo­loč­nos­ti v štvr­tom kvar­tá­li vzrás­tol na 4,92 mld. USD. Fir­ma zve­rej­ňo­va­la hos­po­dár­ske vý­sled­ky pr­výk­rát pod­ľa no­vej štruk­tú­ry spo­loč­nos­ti.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter