Lacné počítače sa pomaly vytrácajú. Nahradia ich smartfóny a tablety

Ob­rov­ský boom vo vý­vo­ji in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov spô­so­bil, že sú­čas­ná po­nu­ka tr­hu s po­čí­tač­mi sa vý­raz­ne zre­du­ko­va­la. A stá­le to­mu nie je ko­niec. Po­čí­ta­če niž­šej ce­no­vej ka­te­gó­rie, špe­ciál­ne tie, kto­ré sú vy­ba­ve­né ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows, sa stá­va­jú čo­raz väč­šou vzác­nos­ťou a pos­tup­ne sú nah­rá­dza­né mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi, ako sú smar­tfó­ny a tab­le­ty.

Pou­ží­va­te­lia, kto­rých pra­cov­né pod­mien­ky si vy­ža­du­jú ma­ni­pu­lá­ciu s po­čí­ta­čom, sú zväč­ša ochot­ní in­ves­to­vať viac do kva­lit­nej­ších a naj­mä rých­lej­ších za­ria­de­ní s pok­ro­či­lej­ším har­dvé­rom, lep­šou ob­ra­zov­kou, vý­kon­nej­ším pro­ce­so­rom či väč­šou pa­mä­ťou a dis­kom SSD. Tí, kto­rí sa us­po­ko­ja aj so slab­ší­mi pa­ra­met­ra­mi, ma­jú ten­den­ciu za­ob­sta­rať si skôr smar­tfón či tab­let. Dô­ka­zom to­ho sú aj vý­sled­ky pries­ku­mu z mi­nu­lé­ho ro­ka, pod­ľa kto­rých sa v ro­ku 2015 pre­da­lo viac ako 276 mi­lió­nov ku­sov po­čí­ta­čov, čo je však o 10,4 % me­nej ako v pred­chá­dza­jú­com ro­ku. Nao­pak, pre­daj drah­ších her­ných po­čí­ta­čov a no­te­boo­kov za­zna­me­nal v ro­ku 2015 naj­vý­raz­nej­ší prog­res.

Oča­ká­va sa, že rok 2016 sa bu­de niesť v zna­me­ní zvý­še­né­ho zá­uj­mu o pro­duk­ty vir­tuál­nej reali­ty. K up­gra­du by ma­lo dôjsť aj v prí­pa­de tech­no­lo­gic­ké­ho vy­ba­ve­nia fi­riem a kor­po­rá­cií. Ich sú­čas­ťou by sa ma­li stať vý­kon­nej­šie mo­de­ly po­čí­ta­čov, ako aj po­pu­lár­ne kon­ver­ti­bil­né za­ria­de­nia.

Zdroj: pcworld.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter