Nokia úspešne dokončila arbitráž so Samsungom

Fín­sky vý­rob­ca te­le­ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní No­kia urov­nal ar­bit­ráž­ny spor s ju­ho­kó­rej­ským kon­ku­ren­tom Sam­sung. Spo­loč­nosť v pon­de­lok in­for­mo­va­la, že vďa­ka roz­hod­nu­tiu ar­bit­ráž­ne­ho sú­du oča­ká­va rast príj­mov z pre­da­ja pa­ten­to­vých práv rá­do­vo v stov­kách mi­lió­nov eur. Po­dob­ný spor No­kia ve­die aj so spo­loč­nos­ťou LG Elec­tro­nics. Spo­loč­nosť te­raz oča­ká­va, že tr­žby v jej pa­ten­to­vej di­ví­zii No­kia Tech­no­lo­gies za rok 2015 po za­po­čí­ta­ní do­da­toč­ných príj­mov vzras­tú na zhru­ba 1,02 mld. eur z úrov­ne 578 mil. eur v ro­ku 2014. V ro­koch 2016 až 2018 ma­jú príj­my z ukon­če­ných ako aj ot­vo­re­ných ar­bit­rá­ží pod­ľa No­kie do­siah­nuť as­poň 1,3 mld. eur.

V ro­ku 2013 No­kia pre­da­la svo­ju stra­to­vú di­ví­ziu mo­bil­ných te­le­fó­nov ame­ric­kej fir­me Mic­ro­soft a tran­sfor­mo­va­la sa na vý­rob­cu za­ria­de­ní pre te­le­ko­mu­ni­kač­né sie­te. Niek­daj­šia sve­to­vá jed­not­ka na tr­hu mo­bil­ných te­le­fó­nov si však v tom­to seg­men­te podr­ža­la roz­siah­la pa­ten­to­vé por­tfó­lio. V de­cem­bri No­kia do­kon­či­la pre­daj di­ví­zie ma­po­vých slu­žieb HE­RE ne­mec­kým vý­rob­com luxus­ných auto­mo­bi­lov BMW, Audi a Mer­ce­des. V pr­vom kvar­tá­li toh­to ro­ka plá­nu­je fir­ma do­kon­čiť prev­za­tie men­šie­ho fran­cúz­ske­ho ri­va­la Al­ca­tel-Lu­cent za 15,6 mld. eur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter