Prieskum: Do 60 minút odpovie na pracovný e-mail 67 % používateľov, do 24 hodín 92 %

Spo­loč­nosť GFI Software že pod­ľa jej pries­ku­mu me­dzi ma­lý­mi a stred­ný­mi fir­ma­mi (SMB) v Euró­pe, zos­tá­va naj­dô­le­ži­tej­ším nás­tro­jom pra­cov­nej ko­mu­ni­ká­cie elek­tro­nic­ká poš­ta - pred te­le­fo­no­va­ním, osob­ný­mi schôdz­ka­mi a so­ciál­ny­mi sie­ťa­mi. O ne­zas­tu­pi­teľ­nos­ti elek­tro­nic­kej poš­ty je pres­ved­če­ných 84 % pra­cov­ní­kov, av­šak pre­ká­ža­jú im spa­my, zby­toč­né cc: kó­pie, hroz­ba ví­ru­so­vej ná­ka­zy a ob­jem­né príl­ohy.

O dô­le­ži­tos­ti elek­tro­nic­kej poš­ty pre pra­cov­né ak­ti­vi­ty sved­čí aj fakt, že na pri­ja­tý pra­cov­ný e-mail s otáz­kou od­po­vie po­lo­vi­ca pra­cov­ní­kov v prie­me­re do 30 mi­nút, dve tre­ti­ny od­po­ve­dia do 1 ho­di­ny a iba 6 % pra­cov­ní­kov od­po­vie až po týž­dni. Pries­kum tiež potvr­dil, že pra­cov­né e-mai­ly sa sta­li pev­nou sú­čas­ťou súk­rom­né­ho ži­vo­ta - tri štvr­ti­ny res­pon­den­tov kon­tro­lu­je svoj pra­cov­ný mail­box aj cez ví­kend, viac ako po­lo­vi­ca po­čas do­vo­len­ky a štvr­ti­na vy­uží­va pra­cov­né e-mai­lo­vé ad­re­sy aj na súk­rom­né úče­ly.

Kľú­čo­vé zis­te­nia z pries­ku­me (poz­ri pril­ože­nú in­fog­ra­fi­ku):

  • Pre 43,8 % pra­cov­ní­kov v SMB fir­mách je e-mail prio­rit­ný spô­sob pra­cov­nej ko­mu­ni­ká­cie, 29,2 % up­red­nos­tňu­je osob­né stret­nu­tie, 23,4 % te­le­fo­nic­ký ho­vor a iba 3,6 % chat na so­ciál­nych sie­ťach;
  • Naj­viac pra­cov­ní­kom na elek­tro­nic­kej poš­te pre­ká­ža­jú spa­my (37,2 %), zby­toč­né e-mai­ly „na ve­do­mie" (27, 4 %), phis­hing (23,8 %), malware (22,6 %) a ob­jem­né príl­ohy (18,6 %).
  • Na pri­ja­tý pra­cov­ný e-mail od­po­vie 24,8 % uží­va­te­ľov v prie­me­re do 15 mi­nút, 49,4 % do 30 mi­nút a 67,4 % do jed­nej ho­di­ny. Naj­nes­kôr do 24 ho­dín od­po­vie 92 % uží­va­te­ľov;
  • 74,2 % pra­cov­ní­kov kon­tro­lu­je svo­ju pra­cov­nú schrán­ku cez ví­kend, 54,3 % po­čas do­vo­len­ky a 39,3 % po 23. ho­di­ne. Na súk­rom­né úče­ly vy­uží­va pra­cov­nú schrán­ku 25,6 % uží­va­te­ľov;
  • Iba 23 % pra­cov­ní­kov ar­chi­vu­je svo­je sta­ré mai­ly, zvy­šok si ich ma­nuál­ne trie­di do špe­ci­fic­kých ad­re­sá­rov ale­bo ich ne­trie­di vô­bec.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter