Štúdia preukázala, že len štyrom z vašich facebookových priateľov na vás skutočne záleží

Aj vy sa mô­že­te poch­vá­liť nie­koľ­ký­mi stov­ka­mi pria­te­ľov na va­šom fa­ce­boo­ko­vom pro­fi­le? Vie­te však, že prie­mer­ne len šty­rom z nich na vás sku­toč­ne zá­le­ží?

Ro­bin Dun­bar, pro­fe­sor evo­luč­nej psy­cho­ló­gie na Oxfor­de, sa roz­ho­dol pres­kú­mať, či ma­jú pou­ží­va­te­lia Fa­ce­boo­ku vo svo­jom po­čet­nom zoz­na­me pria­te­ľov aj reál­ne blíz­kych ľu­dí. Na­ko­niec sa mu po­da­ri­lo zis­tiť, že prie­mer­ný člo­vek na Fa­ce­boo­ku má oko­lo 150 pria­te­ľov a z nich len 14 má po­cho­pe­nie pre je­ho prob­lé­my. Štú­dia tiež uká­za­la, že pod­ľa prie­mer­né­ho člo­ve­ka je iba 27 % pria­te­ľov na Fa­ce­boo­ku tých ozaj­stných. Uve­de­né in­for­má­cie zväč­ša ko­reš­pon­du­jú aj s pria­teľ­stva­mi v reál­nom ži­vo­te.

No ani kon­ver­zá­cia s blíz­kym pria­te­ľom pros­tred­níc­tvom če­tu nik­dy ne­má ta­ký efekt ako ko­mu­ni­ká­cia zo­či-vo­či. „Je tu kog­ni­tív­ne ob­me­dzenie na veľ­kosť so­ciál­nych sie­tí, pri­čom ani ko­mu­ni­kač­né vý­ho­dy on-li­ne mé­dií ho ne­mô­žu pre­ko­nať. V praxi to zna­me­ná, že vzťa­hy na svo­je udr­ža­nie vy­ža­du­jú as­poň ob­čas­nú inter­ak­ciu fa­ce-to-fa­ce," dos­ved­ču­je to vo svo­jej štú­dii Dun­bar.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter