Tržby Microsoftu v druhom účtovnom kvartáli klesli o 10 %

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft za­zna­me­na­la vo svo­jom dru­hom úč­tov­nom kvar­tá­li, kto­rý sa skon­čil 31. de­cem­bra, pok­les tr­žieb o 10,1 % na 23,80 mld. USD. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ku fir­ma do­siah­la tr­žby vo vý­ške 26,47 mld. USD. Pod pok­les sa pod­pí­sal sil­ný do­lár a os­la­be­nie tr­hu s osob­ný­mi po­čí­tač­mi. Pok­les tr­hu zna­me­ná men­ší do­pyt po ope­rač­nom sys­té­me Win­dows.

Čis­tý zisk spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft sa v sle­do­va­nom ob­do­bí zní­žil na 5 mld. USD, čo pred­sta­vu­je 62 cen­tov na ak­ciu. V rov­na­kom kvar­tá­li pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka bol čis­tý zisk ame­ric­ké­ho gi­gan­ta na úrov­ni 5,86 mld. USD, te­da 71 cen­tov na ak­ciu. Mic­ro­soft sa pod ve­de­ním Sa­tyu Na­del­lu sús­tre­ďu­je na clou­do­vé služ­by a mo­bil­né ap­li­ká­cie. Rast v tra­dič­nom sek­to­re sof­tvé­ru sa to­tiž spo­ma­ľu­je.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter