Apple očakáva prvý pokles príjmov za 13 rokov. Zníži sa aj predaj iPhonov

Vy­ze­rá to tak, že po pr­výk­rát v his­tó­rii dôj­de k pok­le­su pre­da­ja iP­ho­nov. Ozná­mi­la to spo­loč­nosť App­le na zá­kla­de hos­po­dár­skych vý­sled­kov za os­tat­ný štvrťrok. Za pos­led­ných 13 ro­kov príj­my naj­hod­not­nej­šej fir­my sve­ta ne­pok­les­li. K ne­ga­tív­nej zme­ne má dôjsť prá­ve po­čas toh­to kvar­tá­lu.

App­le pred­pok­la­dá, že na kon­ci mar­ca 2016 kles­nú príj­my op­ro­ti mi­nu­lo­roč­ným 58 mi­liar­dám USD prib­liž­ne na 50 - 53 mi­liárd. Za pok­les pre­da­ja iP­ho­nov, a te­da za pok­les cel­ko­vých príj­mov údaj­ne mô­žu vý­raz­né kur­zo­vé zme­ny, kle­sa­jú­ce ce­ny ko­mo­dít či spo­ma­ľu­jú­ci sa hos­po­dár­sky rast. „Je stá­le zrej­mej­šie, že sú tu is­té náz­na­ky eko­no­mic­kých prob­lé­mov. Za­čí­na­me za­zna­me­ná­vať nie­čo, čo sme nik­dy pred­tým nes­po­zo­ro­va­li," potvr­dzu­je ne­priaz­ni­vú si­tuáciu fi­nanč­ný ria­di­teľ App­le Lu­ca Maes­tri. Kým mi­nu­lý rok bo­lo pre­da­ných v rov­na­kom štvrťro­ku 61,2 mi­lió­na iP­ho­nov, ten­to rok prog­nó­zy pred­po­ve­da­jú niž­šiu cif­ru - 50 až 52 mi­lió­nov.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter