Internetový obchod Alza zvýšil obrat takmer o štvrtinu

Ob­rat inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du Al­za aj v mi­nu­lom ro­ku rás­tol. Ako in­for­mo­va­la spo­loč­nosť, pod­ľa pred­bež­ných vý­sled­kov do­sia­hol 531 mil. eur bez da­ne z pri­da­nej hod­no­ty, čo pred­sta­vo­va­lo me­dzi­roč­ný ná­rast o 24 %. Ob­ra­ty spo­loč­nos­ti tak ras­tú nep­retr­ži­te už 21 ro­kov.

Za tým­to čís­lom sto­jí aj pok­ra­čo­va­nie expan­zie inter­ne­to­vé­ho pre­daj­cu aj za hra­ni­ce Čes­kej re­pub­li­ky a Slo­ven­ska do ďal­ších 26 štá­tov Európ­skej únie, kde sa hra­ni­ca ob­ra­tu blí­ži k 37 mil. eur. V mi­nu­lom ro­ku pri­tom Al­za vy­ba­vi­la cel­ko­vo 5 mil. ob­jed­ná­vok a na Slo­ven­sku sa roz­ší­ri­la aj o no­vé dis­tri­buč­né cen­trum, z kto­ré­ho do­dá­va to­var aj zá­kaz­ní­kom do oko­li­tých kra­jín.

Inter­ne­to­vý ob­chod Al­za pre­vádz­ku­je spo­loč­nosť Al­za.cz, a. s., kto­rá fun­gu­je na tr­hu už od ro­ku 1994. Ok­rem inter­ne­to­vé­ho ob­cho­du pre­vádz­ku­je v Čes­kej re­pub­li­ke a na Slo­ven­sku tiež 45 pre­daj­ných miest.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter