Príjmy aj zisk spoločnosti Samsung v 4. kvartáli rástli

Ju­ho­kó­rej­ská spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics za­zna­me­na­la v štvr­tom kvar­tá­li ná­rast pre­vádz­ko­vé­ho zis­ku o 16,2 % na 6,1 bil. ju­ho­kó­rej­ských wonov (KRW). Ten­to vý­sle­dok je v sú­la­de s prog­nó­zou, kto­rú fir­ma vy­da­la skôr v ja­nuá­ri. Príj­my spo­loč­nos­ti stúp­li o 1,1 % na 53,3 bil. KRW. Vo svo­jich od­ha­doch pri­tom spo­loč­nosť po­čí­ta­la s príj­ma­mi vo vý­ške 53 bil. KRW.

Spo­loč­nosť Sam­sung zá­ro­veň vo štvr­tok va­ro­va­la, že v tom­to ro­ku by moh­la za­zna­me­nať hor­šie vý­sled­ky. Dô­vo­dom je slab­ší pre­daj za­ria­de­ní, ako nap­rík­lad smar­tfó­ny. Ten­to trend za­siah­ne aj kon­ku­ren­čnú spo­loč­nosť App­le a vý­znam­ných vý­rob­cov či­pov. Spo­ma­ľu­jú­ca čín­ska eko­no­mi­ka a os­la­be­nie mien roz­ví­ja­jú­cich sa kra­jín sa pod­pi­su­jú pod hor­ší pre­daj via­ce­rých za­ria­de­ní. Prob­lé­my ma­jú tak­tiež do­dá­va­te­lia a prie­my­sel­né od­vet­vie v šir­šom me­rad­le.

Sam­sung Elec­tro­nics pô­so­bí aj na Slo­ven­sku pros­tred­níc­tvom spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Slo­va­kia. Tá má v Ga­lan­te od ro­ku 2002 naj­väč­ší zá­vod na vý­ro­bu LED te­le­ví­zo­rov v Euró­pe.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter