Príjmy Facebooku v závere vlaňajška výrazne stúpli vďaka novým formátom

Spo­loč­nosť Fa­ce­book za­zna­me­na­la v štvr­tom kvar­tá­li mi­nu­lé­ho ro­ka ná­rast príj­mov o 51,7 % na 5,84 mld. USD. V rov­na­kom ob­do­bí pred­chá­dza­jú­ce­ho ro­ka bo­li príj­my spo­loč­nos­ti vo vý­ške 3,85 mld. USD. K ná­ras­tu pris­pe­li no­vé for­má­ty rek­la­my a vy­lep­še­ná mo­bil­ná ap­li­ká­cia. To zvý­ši­lo príj­my z rek­la­my, kto­ré stúp­li o 56,8 % na 5,64 mld. USD.

Čis­tý zisk so­ciál­nej sie­te Fa­ce­book sa v štvr­tom štvrťro­ku mi­nu­lé­ho ro­ka vy­špl­hal na 1,56 mld. USD, čo pred­sta­vu­je 54 cen­tov na ak­ciu. V rov­na­kom ob­do­bí ro­ku 2014 za­zna­me­na­la fir­ma čis­tý zisk 696 mil. USD, te­da 25 cen­tov na ak­ciu. K hos­po­dár­skym vý­sled­kom v štvr­tom kvar­tá­li pris­pe­lo svia­toč­né ob­do­bie ná­ku­pov. Vý­dav­ky spo­loč­nos­tí na rek­la­mu v tom­to ob­do­bí tra­dič­ne do­sa­hu­jú vr­chol­né hod­no­ty.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter