Koniec smarfónov do 5 rokov? 10 spotrebiteľských trendov na rok 2016

Pri­jí­ma­nie no­vých tech­no­ló­gií je om­no­ho rých­lej­šie než ke­dy­koľ­vek pred­tým a trh sa veľ­mi rých­lo adap­tu­je na no­vin­ky. Štú­dia Eric­sson Con­su­merLab pred­sta­vi­la 10 ho­rú­cich spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016 a nas­le­du­jú­ce ro­ky. Re­port za­hŕňa ši­ro­kú šká­lu spot­re­bi­teľ­ských ná­zo­rov a rep­re­zen­tu­je 1,1 mi­liar­dy ľu­dí na­prieč 24 kra­ji­na­mi.

Me­dzi 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016 pat­rí:

  1. Strea­min­go­vá ge­ne­rá­cia. Tí­ne­dže­ri sú ve­ko­vou sku­pi­nou pou­ží­va­te­ľov, kto­rá naj­viac sle­du­je ob­sah na YouTu­be. Do­ved­na 46 % pou­ží­va­te­ľov me­dzi 16 a 19 rok­mi strá­vi na YouTu­be kaž­dý deň ho­di­nu a viac.
  2. Ko­niec smar­tfó­nov do 5 ro­kov. Ume­lá in­te­li­gen­cia umož­ní inter­ak­ciu me­dzi ob­jek­tmi bez pot­re­by ob­ra­zov­ky. Je­den z dvoch pou­ží­va­te­ľov si mys­lí, že smar­tfó­ny sa mô­žu stať do 5 ro­kov ve­cou mi­nu­los­ti. Až 85 % res­pon­den­tov vi­dí veľ­ký po­ten­ciál v no­si­teľ­nej elek­tro­ni­ke.
  3. Vir­tuál­ne ale­bo sku­toč­né? V nas­le­du­jú­cich ro­koch bu­de vzras­tať dô­le­ži­tosť vi­zuál­nych in­for­má­cií a vir­tuál­nej reali­ty. Na po­pu­la­ri­te bu­de na­be­rať aj vy­uži­tie 3D tla­če. Res­pon­den­ti sa zho­du­jú na tom, že by si ra­di tla­či­li ob­jek­ty do do­mác­nos­ti ale­bo hrač­ky pre de­ti. Spo­lu 44 % si chce do­kon­ca tla­čiť jed­lo.
  4. Do­my so zmys­la­mi. Až 55 % pou­ží­va­te­ľov ve­rí, že do 5 ro­kov sa inter­net ve­cí vý­raz­ne roz­ší­ri aj v sta­veb­níc­tve, a sym­pa­ti­zu­je s my­šlien­kou sen­zo­rov in­teg­ro­va­ných do te­hál pou­ži­tých pri vý­stav­be do­mov. Sen­zo­ry by ma­li byť schop­né mo­ni­to­ro­vať sta­veb­né chy­by, únik vo­dy či prob­lé­my s elek­tri­nou. Až 54 % opý­ta­ných sa ta­kis­to za­ují­ma o sen­zo­ry, kto­ré by do­ká­za­li op­ti­ma­li­zo­vať kva­li­tu vzdu­chu vnút­ri bu­dov.
  5. Efek­tív­ne ces­to­va­nie. Pre vzras­ta­jú­cu ur­ba­ni­zá­ciu na­ras­tie aj ob­jem dop­ra­vy. Týž­den­ne trá­vi­me do­chá­dza­ním až o 20 % viac ča­su než voľ­no­ča­so­vý­mi ak­ti­vi­ta­mi. Bu­dúc­nosť ces­to­va­nia a do­chá­dzania pre­to ne­bu­de spo­čí­vať len v pre­su­ne člo­ve­ka z bo­du A do bo­du B, ale bu­de pre­važ­ne o zmys­lupl­nom vy­uži­tí ča­su strá­ve­né­ho na ces­tách. Do­ved­na 86 % opý­ta­ných sa zho­du­je na tom, že by ra­di vy­uži­li per­so­na­li­zo­va­né služ­by uľah­ču­jú­ce a ze­fek­tív­ňu­jú­ce do­chá­dzanie.
  6. Nú­dzo­vý čet. V krí­zo­vých si­tuáciách ľu­dia bu­dú čo­raz viac vy­uží­vať so­ciál­ne mé­diá. Až 62 % pou­ží­va­te­ľov sa za­ují­ma o ap­li­ká­cie, kto­ré mô­žu vy­užiť v prí­pa­de nú­dze, ne­bez­pe­čen­stva ale­bo ka­tas­tro­fy.
  7. Im­plan­to­va­né za­ria­de­nia. Ďal­šia ge­ne­rá­cia tech­no­ló­gií mo­ni­to­ru­jú­cich zdra­vot­ný stav bu­de nie­len no­si­teľ­ná elek­tro­ni­ka, ale aj za­ria­de­nia im­plan­to­va­né pria­mo do na­šich tiel. Až 8 z 10 pou­ží­va­te­ľov by ra­do vy­uži­lo tech­no­ló­gie na zlep­še­nie kog­ni­tív­nych schop­nos­tí, ako je vi­de­nie, pa­mäť či sluch.
  8. Všet­ko bu­de hac­ko­va­né. Väč­ši­na opý­ta­ných ve­rí, že úto­ky hac­ke­rov a ší­re­nie po­čí­ta­čo­vých ví­ru­sov bu­de prob­lé­mom aj na­ďa­lej. Spo­lu 43 % opý­ta­ných si mys­lí, že po­čas naj­bliž­ších 3 ro­kov bu­de­me mu­sieť pri pri­po­je­ní na inter­net preu­ká­zať svo­ju to­tož­nosť.
  9. Ob­čian­ski no­vi­ná­ri. Dve tre­ti­ny res­pon­den­tov zdie­ľa­jú om­no­ho viac in­for­má­cií než ke­dy­koľ­vek v mi­nu­los­ti a dom­nie­va­jú sa, že ten­to fakt zvy­šu­je ich vplyv na spo­loč­nosť. Viac než tre­ti­na ľu­dí ve­rí, že on-li­ne zdie­ľa­nie in­for­má­cií o ko­rup­čnom ko­na­ní ur­či­tej or­ga­ni­zá­cie má ove­ľa väč­ší vplyv než nah­lá­se­nie na po­lí­ciu.
  10. Efekt štý­lu ži­vo­ta na sie­ti. Inter­net sa stal­neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou náš­ho ži­vo­ta. Až 4 z 5 pou­ží­va­te­ľov za­ží­va­jú tzv. efekt štý­lu ži­vo­ta na sie­ti. V čom spo­čí­va je­ho prin­cíp? Tr­va­lo tak­mer štvrť sto­ro­čia, než te­le­ví­ziu za­ča­la pou­ží­vať štvr­ti­na po­pu­lá­cie, pri po­čí­ta­čoch to bo­lo 16 ro­kov, 13 ro­kov pri te­le­fó­noch a len 7 ro­kov pri webe. Pre sie­ťo­vé tech­no­ló­gie a on-li­ne služ­by pla­tí, že čím lep­šia je služ­ba pre tých, kto­rí ju už vy­uží­va­jú, tým viac a rých­lej­šie sa roz­ši­ru­je jej pos­led­ná ver­zia.

infografika_ericsson.jpg

Video:

 


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter