PRIESKUM: Slováci, ktorí nemajú bankový účet, ho nepotrebujú

Bež­ný účet v ban­ke v sú­čas­nos­ti vy­uží­va 86 % Slo­vá­kov vo ve­ku 15 až 79 ro­kov. Vo ve­ko­vej sku­pi­ne od 21 do 60 ro­kov mie­ra vy­uží­va­nia bež­né­ho úč­tu pre­sa­hu­je 90 %. Bež­ný ban­ko­vý účet ne­vyu­ží­va 14 % res­pon­den­tov. Vy­plý­va to z pries­ku­mu o vy­uží­va­ní ban­ko­vých slu­žieb, kto­rý pre Slo­ven­skú ban­ko­vú aso­ciá­ciu reali­zo­va­la spo­loč­nosť GfK Slo­va­kia.

Naj­viac spo­mí­na­ným dô­vo­dom, pre­čo Slo­vá­ci ne­ma­jú ban­ko­vý účet, bol fakt, že ho ne­pot­re­bu­jú (67 %). Me­nej čas­to res­pon­den­ti uvá­dza­li, že si ho z fi­nan­čných dô­vo­dov ne­mô­žu do­vo­liť (21 %), na ot­vo­re­nie úč­tu ne­ma­jú dos­ta­toč­ný vek (17 %) ale­bo, že pou­ží­va­jú účet inej oso­by (11 %). Ani je­den z opý­ta­ných ne­kon­šta­to­val, že by mu ban­ka ot­vo­re­nie úč­tu z aké­ho­koľ­vek dô­vo­du za­miet­la.

Kvan­ti­ta­tív­ny pries­kum o vy­uží­va­ní ban­ko­vých slu­žieb reali­zo­va­la spo­loč­nosť GfK Slo­va­kia pre Slo­ven­skú ban­ko­vú aso­ciá­ciu, a to v ob­do­bí 13. no­vem­bra 2015 až 23. no­vem­bra 2015 na rep­re­zen­ta­tív­nej vzor­ke po­pu­lá­cie SR vo ve­ku 15 až 79 ro­kov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter