Výdavky za internet vecí na Slovensku v roku 2019 presiahnu pol miliardy dolárov

Inter­net ve­cí (Inter­net of Things, IoT) pok­ra­ču­je na Slo­ven­sku v str­mom ras­te, a to vďa­ka to­mu, že pos­ky­to­va­te­lia ICT aj pod­ni­ky za­čí­na­jú vy­uží­vať no­vé príl­eži­tos­ti, kto­ré ten­to trh pred­sta­vu­je. Pod­ľa naj­nov­šie­ho pries­ku­mu Inter­na­tio­nal Da­ta Cor­po­ra­tion (IDC) sa trh inter­ne­tu ve­cí na Slo­ven­sku po­čas pia­tich ro­kov viac ako zdvoj­ná­so­bí, keď vzras­tie z 256 mi­lió­nov do­lá­rov (236 mil. eur) v ro­ku 2015 na 531 mi­lió­nov do­lá­rov (490 mil. eur) v ro­ku 2019 so zlo­že­nou roč­nou mie­rou ras­tu (CAGR) 19,4 %.

Trh inter­ne­tu ve­cí sa skla­dá z mno­hých rôz­nych prí­pa­dov vy­uži­tia, pri­čom kaž­dý z nich je po­há­ňa­ný vlas­tnou dy­na­mi­kou ras­tu. Naj­roz­sia­hlej­ší spô­sob vy­uži­tia IoT na Slo­ven­sku bu­de mo­ni­to­ro­va­nie nák­lad­nej dop­ra­vy s vý­dav­ka­mi vo vý­ške 63 mi­lió­nov do­lá­rov (58 mil. eur) v ro­ku 2019. Me­dzi ďal­šie naj­výz­nam­nej­šie sek­to­ry vy­uží­va­jú­ce IoT na Slo­ven­sku bu­dú pat­riť ener­ge­ti­ka (smart grid & smart me­te­ring), prie­my­sel (pre­vádz­ka vý­rob­ných pod­ni­kov, sprá­va a údr­žba vý­rob­ných za­ria­de­ní) a do­mác­nos­ti (mo­ni­to­ring a za­bez­pe­če­nie do­mác­nos­tí).

Zá­ro­veň však mno­ho ďal­ších prí­pa­dov vy­uži­tia inter­ne­tu ve­cí neus­tá­le vzni­ká a roz­ví­ja sa. IDC pred­po­ve­dá, že naj­väč­šie tem­po ras­tu za­zna­me­na­jú in­te­li­gen­tné bu­do­vy, kto­ré bu­dú do ro­ku 2019 do­sa­ho­vať zlo­že­nú roč­nú mie­ru ras­tu (CAGR) 67 %. Me­dzi ďal­šie naj­rý­chlej­šie ras­tú­ce prí­pa­dy vy­uži­tia inter­ne­tu ve­cí na Slo­ven­sku bu­dú pat­riť tzv. in­te­li­gen­tné auto­mo­bi­ly (con­nec­ted ve­hic­les), za­ria­de­nie na pod­po­ru zdra­via (per­so­nal wellness) a aj rôz­ne ap­li­ká­cie pre ma­loob­chod.

„V ro­ku 2016 za­zna­me­ná trh inter­ne­tu ve­cí na Slo­ven­sku me­dzi­roč­ne dvoj­ci­fer­ný rast a vy­tvo­rí ši­ro­kú šká­lu veľ­mi za­ují­ma­vých príl­eži­tos­tí nie­len pre trh ICT, ale aj na­prieč ďal­ší­mi od­bo­ro­vo špe­ci­fic­ký­mi tech­no­lo­gic­ký­mi sek­tor­mi," po­ve­dal Mi­lan Ká­lal, prog­ra­mo­vý ma­na­žér IoT, IDC CE­MA. „Tran­sfor­má­cia pod­ni­kov, ve­rej­né­ho sek­to­ra a do­mác­nos­tí pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu ve­cí je len za­čia­tok, ale už te­raz sú tu po­čet­né veľ­ké ob­chod­né príl­eži­tos­ti. Spo­loč­nos­ti pô­so­bia­ce na tom­to tr­hu by si však ma­li byť ve­do­mé, že mie­ra adop­cie inter­ne­tu ve­cí ne­bu­de ani zďa­le­ka vo všet­kých sek­to­roch rov­na­ká. Od­vet­via, kto­ré už po­ro­zu­me­li prí­no­su inter­ne­tu ve­cí, uhá­ňa­jú vpred, za­tiaľ čo os­tat­né zos­tá­va­jú po­za­du, čas­to zvia­za­né re­gu­lač­ný­mi pre­káž­ka­mi, od­po­rom sú­čas­ných líd­rov tr­hu ale­bo len v dôs­led­ku nez­re­lých tech­no­lo­gic­kých rie­še­ní. Kaž­do­pád­ne pre všet­ky sek­to­ry IoT pri­ná­ša za­ují­ma­vú príl­eži­tosť."

Tak­mer 1,3 bi­lió­na do­lá­rov v ro­ku 2019

Pred­po­veď pre trh inter­ne­tu ve­cí na Slo­ven­sku vy­chá­dza z ne­dáv­no pub­li­ko­va­né­ho pries­ku­mu IDC s náz­vom Ce­los­ve­to­vý sprie­vod­ca vý­dav­ka­mi za inter­net ve­cí. Ten­to sprie­vod­ca vý­dav­ka­mi pos­ky­tu­je poh­ľad na ho­ri­zon­tál­ne tech­no­lo­gic­ké čle­ne­nie (har­dvér, sof­tvér, IT služ­by a ko­nek­ti­vi­tu), ako i ver­ti­kál­ny poh­ľad pod­ľa eko­no­mic­kých sek­to­rov a spô­so­bov vy­uži­tia, kto­ré IDC na tr­hu inter­ne­tu ve­cí mo­ni­to­ru­je a pred­po­ve­dá. Ak­tuál­ne za­hŕňa pro­jek­ciu príj­mov z ná­rod­nej i tech­no­lo­gic­kej per­spek­tí­vy pre 51 kra­jín na­prieč všet­ký­mi kon­ti­nen­tmi. Za­me­ria­va sa na 40 naj­rý­chlej­šie ras­tú­cich spô­so­bov vy­uži­tia inter­ne­tu ve­cí v 11 hlav­ných sek­to­roch eko­no­mi­ky, napr. v prie­mys­le, dop­ra­ve, ener­ge­ti­ke, zdra­vot­níc­tve, ma­loob­cho­de či štát­nej sprá­ve, a za­hŕňa aj od­had ras­tu tr­hu inter­ne­tu ve­cí pod­ľa jed­not­li­vých tech­no­lo­gic­kých kom­po­nen­tov.

IDC de­fi­nu­je inter­net ve­cí ako sieť zlo­že­nú zo sie­tí jed­noz­nač­ne iden­ti­fi­ko­va­teľ­ných kon­co­vých za­ria­de­ní (ale­bo „ve­cí"), ko­mu­ni­ku­jú­cich bez ľud­skej inter­ak­cie s vy­uži­tím ko­nek­ti­vi­ty IP. IDC po­va­žu­je eko­sys­tém inter­ne­tu ve­cí za kom­plex­ný mix tech­no­ló­gií vrá­ta­ne (ale nie­len) mo­du­lov a sen­zo­rov, plat­fo­riem pre inter­net ve­cí, dá­to­vých úlo­žísk, server­ov, za­bez­pe­če­nia, ana­ly­tic­ké­ho sof­tvé­ru, IT slu­žieb a ko­nek­ti­vi­ty. Kľú­čo­vá vlas­tnosť pod­ľa de­fi­ní­cie IDC je auto­nóm­na ko­nek­ti­vi­ta. V tej­to chví­li IDC do tr­hu inter­ne­tu ve­cí ne­zahŕňa in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny, tab­le­ty ani po­čí­ta­če.

„Trh inter­ne­tu ve­cí na Slo­ven­sku ras­tie, tak ako to vi­dí­me na­prieč ce­lým európ­skym re­gió­nom aj po ce­lom sve­te. Pri­ná­ša dô­le­ži­té tech­no­lo­gic­ké ino­vá­cie, umož­ňu­je vý­voj no­vých ob­chod­ných pro­ce­sov a po­sú­va di­gi­tál­ne tran­sfor­má­ciu ďa­lej, než bo­lo do­te­raz mož­né," po­ve­dal John Go­le, ria­di­teľ vý­sku­mu te­le­ko­mu­ni­ká­cií IDC CE­MA. „IDC pred­po­ve­dá, že trh inter­ne­tu ve­cí do­siah­ne ce­los­ve­to­vo v ro­ku 2019 hod­no­tu 1,3 bi­lió­na do­lá­rov, čo zna­me­ná, že inter­net ve­cí je nes­por­ne enor­mná glo­bál­na príl­eži­tosť. Tak ako or­ga­ni­zá­cie za­čí­na­jú pri­pá­jať hmot­ný ma­je­tok k di­gi­tál­nej infra­štruk­tú­re, mô­žu sle­do­vať vý­voj a rea­go­vať naň rých­lej­šie, zvy­šo­vať tak svo­ju efek­ti­vi­tu a na­chá­dzať no­vé príl­eži­tos­ti rých­los­ťou, kto­rá bo­la pre pred­chá­dza­jú­cu ge­ne­rá­ciu úpl­ne nep­red­sta­vi­teľ­ná."


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter