Prevádzkový zisk LG Display klesol o 90 %

logo lg.jpg Ju­ho­kó­rej­ská spo­loč­nosť LG Dis­play Co Ltd, kto­rá je naj­väč­ším sve­to­vým vý­rob­com LCD dis­ple­jov, v štvr­tom kvar­tá­li v me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní evi­do­va­la pok­les svoj­ho pre­vádz­ko­vé­ho zis­ku o 90 %. Fir­ma tak ne­napl­ni­la oča­ká­va­nia tr­hu, keď­že na ce­ny dis­ple­jov ne­ga­tív­ne pô­so­bil sla­bý do­pyt po spot­reb­nej elek­tro­ni­ke. Za ok­tó­ber až de­cem­ber LG Dis­play vy­ká­zal pre­vádz­ko­vý zisk v su­me 61 mld. ju­ho­kó­rej­ských wonov (KRW).

Pre­vádz­ko­vý zisk spo­loč­nos­ti za štvr­tý kvar­tál mi­nu­lé­ho ro­ka bol naj­slab­ší od pr­vé­ho štvrťro­ku 2012. Je­ho vý­ška zá­ro­veň ne­do­siah­la úro­veň 110 mld. KRW, kto­rú oča­ká­va­li ana­ly­ti­ci os­lo­ve­ní v pries­ku­me agen­tú­ry Reu­ters. Spo­loč­nosť LG Dis­play neuvied­la dô­vod pok­le­su zis­ku v zá­ve­reč­nom štvrťro­ku 2015, ale nie­koľ­ko ana­ly­ti­kov ne­dáv­no zre­du­ko­va­lo svo­je prog­nó­zy hos­po­dá­re­nia fir­my, keď­že sla­bý glo­bál­ny eko­no­mic­ký rast poš­ko­dil do­pyt po ta­kých za­ria­de­niach ako sú smar­tfó­ny, te­le­víz­ne pri­jí­ma­če či osob­né po­čí­ta­če.

Ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti LG Dis­play Han Sang-beom ten­to me­siac upo­zor­nil, že glo­bál­na po­nu­ka dis­ple­jov v tom­to ro­ku pre­vá­ži nad do­py­tom o 12 až 13 per­cent, pri­čom fir­ma če­lí ná­roč­né­mu pros­tre­diu po­čas ja­nuá­ra až mar­ca. Ana­ly­ti­ci oča­ká­va­jú, že tem­po ras­tu glo­bál­nych do­dá­vok smar­tfó­nov sa v ro­ku 2016 opäť spo­ma­lí a vý­skum­ná fir­ma IHS uvied­la, že glo­bál­ne do­dáv­ky te­le­víz­nych pri­jí­ma­čov bu­dú stag­no­vať.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter