O2 Slovakia vlani s výnosmi 245 mil. eur

Spo­loč­nosť O2 Slo­va­kia do­siah­la v mi­nu­lom ro­ku vý­no­sy vo vý­ške 245 mi­lió­nov eur. V me­dzi­roč­nom po­rov­na­ní to pred­sta­vu­je viac ako 9-per­cent­ný ná­rast. In­for­mo­va­la o tom v uto­rok fir­ma. Te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor zá­ro­veň vla­ni zvý­šil pre­vádz­ko­vý zisk pred za­po­čí­ta­ním úro­kov, da­ní a od­pi­sov (EBIT­DA) v po­rov­na­ní s ro­kom 2014 o tak­mer 23 % na 86,6 mi­lió­na eur.

"Aj v ro­ku 2015 sme za­zna­me­na­li rast vo všet­kých fi­nan­čných uka­zo­va­te­ľoch. V ro­ku 2016 bu­de­me ma­sív­ne in­ves­to­vať do vý­stav­by sie­te a IT sys­té­mov. Vý­ška plá­no­va­ných in­ves­tí­cií do­siah­ne tak­mer 70 mi­lió­nov eur. V praxi to pred­sta­vu­je pok­ry­tie všet­kých ok­res­ných miest a priľ­ah­lých ob­cí naj­rý­chlej­šou 4G sie­ťou," in­for­mo­val ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti O2 Pe­ter Ga­žík.

Prie­mer­ný me­sač­ný vý­nos na zá­kaz­ní­ka (AR­PU) pred­pla­te­ných slu­žieb pred­sta­vo­val v sle­do­va­nom ob­do­bí 5,8 eur, AR­PU pri zá­kaz­ní­koch pla­tia­cich na zá­kla­de fak­tú­ry do­sia­hol 12,9 eura. Ku kon­cu os­tat­né­ho ro­ka vzrást­la zá­kaz­níc­ka bá­za spo­loč­nos­ti me­dzi­roč­ne o 7,4 % na 1,809 mi­lió­na. V mi­nu­lom ro­ku vy­ká­za­lo O2 čis­tý ná­rast zá­kaz­níc­kej bá­zy o tak­mer 125 ti­síc SIM ka­riet.

Za tým­to zvý­še­ním stál pod­ľa vy­jad­re­nia spo­loč­nos­ti naj­mä 13-per­cent­ný me­dzi­roč­ný ná­rast zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb na 971 ti­síc, za­tiaľ čo po­čet zá­kaz­ní­kov pred­pla­te­ných slu­žieb po­sil­nil me­dzi­roč­ne o 1,4 % na viac ako 838 ti­síc. Po­diel zá­kaz­ní­kov fak­tu­ro­va­ných slu­žieb na cel­ko­vej zá­kaz­níc­kej bá­ze stú­pol na 54 %, čo je v po­rov­na­ní s ro­kom 2014 viac o tri per­cen­tuál­ne bo­dy.

Od 1. ja­nuá­ra 2015 do 31. de­cem­bra 2015 si zá­kaz­ní­ci do sie­te O2 pre­nies­li 86 ti­síc te­le­fón­nych čí­sel. Na kon­ci ro­ku pok­rý­va­la spo­loč­nosť O2 vlas­tnou 2G sie­ťou 96,1 % po­pu­lá­cie a vlas­tnou 3G sie­ťou tak­mer 70 % po­pu­lá­cie. V ro­ku 2015 pok­ra­čo­va­la O2 Slo­va­kia vo vý­stav­be 4G sie­te a k 31. de­cem­bru pok­rý­va­la vlas­tnou 4G sie­ťou 25 % oby­va­teľ­stva.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter