Elektronickú diaľničnú známku využíva 44 percent vozidiel

Elek­tro­nic­kou di­aľ­nič­nou znám­kou (eDZ) dis­po­no­va­lo kon­com mi­nu­lé­ho týž­dňa 43,80 % vo­zi­diel a od úh­ra­dy bo­lo os­lo­bo­de­ných 0,53 % áut do 3,5 to­ny. Ako v pon­de­lok in­for­mo­va­la Ná­rod­ná di­aľ­nič­ná spo­loč­nosť, a. s. (NDS), zvyš­ných 55,67 % vo­zi­diel po­hy­bu­jú­cich sa po di­aľ­ni­ciach mô­že eš­te po­čas pos­led­né­ho ja­nuá­ro­vé­ho týž­dňa vy­užiť plat­nosť roč­nej di­aľ­nič­nej ná­lep­ky 2015. Jej plat­nosť kon­čí v ne­de­ľu 31. ja­nuá­ra o pol­no­ci.

"Kon­trol­ný sys­tém NDS mo­ni­to­rin­gom za pos­led­né dni ta­kis­to od­ha­lil 782 vo­zi­diel, kto­ré si za­kú­pi­li krát­ko­do­bú de­sať­dňo­vú eDZ, no jaz­di­li po spop­lat­ne­nej di­aľ­nič­nej infra­štruk­tú­re eš­te aj po vy­pr­ša­ní jej plat­nos­ti," uvied­la ho­vor­ky­ňa NDS Eva Žgrav­čá­ko­vá. "Od pon­del­ka 1. feb­ruára v prí­pa­de zis­te­nia ne­zap­la­te­nia eDZ, resp. ak da­né vo­zid­lo ne­bu­de dis­po­no­vať plat­nou eDZ, sa napl­no vy­uži­je in­šti­tút ob­jek­tív­nej zod­po­ved­nos­ti," upo­zor­ni­la.

Di­aľ­ni­čia­ri od za­čiat­ku toh­to ro­ka, od­ke­dy pla­tí elek­tro­nic­ká di­aľ­nič­ná znám­ka, kon­tro­lu­jú vo­zid­lá, či ma­jú spl­ne­nú po­vin­nosť úh­ra­dy. Vy­uží­va­jú na to vlast­ný kon­trol­ný sys­tém. Ten pre­ve­ru­je či vo­zid­lo s da­ným evi­den­čným čís­lom má za­pla­te­nú eDZ. No­vý auto­ma­ti­zo­va­ný me­chan­izmus kon­tro­ly vy­uží­va ka­me­ro­vý sys­tém pre kaž­dý pruh sa­mos­tat­ne, a to bez pot­re­by za­sta­ve­nia vo­zid­la. Od feb­ruára bu­de pria­mo v te­ré­ne kon­tro­lo­vať vo­zid­lá spo­lu s po­lí­ciou aj nie­koľ­ko špe­ciál­nych mo­bil­ných hlia­dok NDS.

Mo­to­ris­ti si mô­žu za­kú­piť roč­nú, trid­sať­dňo­vú ale­bo de­sať­dňo­vú elek­tro­nic­kú di­aľ­nič­nú znám­ku cez inter­ne­to­vý por­tál www.ez­nam­ka.sk či mo­bil­nú ap­li­ká­ciu ez­nám­ka, ako aj na vy­še dves­to pre­daj­ných mies­tach, naj­mä čer­pa­cích sta­ni­ciach po­hon­ných hmôt. Ce­ny zná­mok sú tiež rov­na­ké - roč­ná za 50 eur, trid­sať­dňo­vá za štr­násť eur a de­sať­dňo­vá za de­sať eur.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter