Uber porazil návrh na zavedenie päťminútového oneskorenia jázd v Londýne

uber_logo.jpg Uber vy­hral dl­hý boj s re­gu­lá­tor­mi lon­dýn­skej dop­ra­vy - sta­ros­ta Bo­ris Joh­nson upus­til od plá­nov za­viesť po­vin­né päť­mi­nú­to­vé ones­ko­re­nie pri všet­kých jaz­dách ob­jed­na­ných pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie Uber.

Po­vin­né ones­ko­re­nie bo­lo navr­hnu­té v rám­ci kon­zul­tá­cií o súk­rom­nej ​​náj­om­nej dop­ra­ve v Lon­dý­ne. Pri zod­po­ve­da­ní otá­zok na lon­dýn­skom zhro­maž­de­ní Joh­nson uvie­dol, že by to bo­lo ne­mož­né, nep­rak­tic­ké a že návr­hy ob­me­dzu­jú­ce služ­by na pri­vo­lá­va­nie jázd by bo­li „sna­hou vrá­tiť čas v tech­no­lo­gic­kom pok­ro­ku".

„Ne­mô­že­me sa vrá­tiť v ča­se, ne­mô­že­me vrá­tiť späť vy­náj­de­nie inter­ne­tu," po­ve­dal Joh­nson.

Uber, kto­rý má v Lon­dý­ne viac ako dvad­sať­ti­síc par­tner­ských vo­di­čov, če­lil sé­rii práv­nych a re­gu­lač­ných prob­lé­mov zo stra­ny ve­dú­cich taxikár­skych or­ga­ni­zá­cií, kto­ré tvr­dia, že če­lia nes­pra­vod­li­vej vý­zve.

„Je to dob­rá sprá­va pre Lon­dýn­ča­nov a ví­ťaz­stvo zdra­vé­ho ro­zu­mu. Sme ra­di, že Tran­sport for Lon­don vy­po­čul ná­zo­ry ces­tu­jú­cich a vo­di­čov a upus­til od bláz­ni­vej my­šlien­ky za­viesť po­vin­nú ča­ka­ciu do­bu päť mi­nút a zá­kaz zob­ra­zo­va­nia áut v ap­li­ká­ciách, čo bo­lo navr­ho­va­né v mi­nu­lom ro­ku. Zna­me­ná to, že Uber mô­že aj na­ďa­lej dr­žať Lon­dýn v po­hy­be pros­tred­níc­tvom po­hodl­ných, bez­peč­ných a ce­no­vo dos­tup­ných jázd jed­ným do­ty­kom," uvie­dol Jo Bertram, re­gio­nál­ny ria­di­teľ Uber vo Veľ­kej Bri­tá­nii.Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter