Google doplatí na daniach vo Veľkej Británii 130 mil. GBP

Goog­le, ak­tuál­ne sú­časť spo­loč­nos­ti Al­pha­bet, súh­la­si­la, že vo Veľ­kej Bri­tá­nii dop­la­tí na da­niach 130 mil. brit­ských li­bier (GBP) a za­via­za­la sa, že v bu­dúc­nos­ti bu­de pla­tiť vy­ššie da­ne. Tá­to do­ho­da by moh­la viesť k to­mu, že fir­ma bu­de pla­tiť vy­ššie da­ne aj v iných kra­ji­nách, v kto­rých če­lí ob­vi­ne­niam z da­ňo­vých úni­kov. In­for­mo­va­li o tom v pia­tok no­vi­ny Fi­nan­cial Ti­mes.

Do­ho­da pri­chá­dza po via­croč­nom audi­te, kto­rý vy­ko­nal Brit­ský col­ný a da­ňo­vý úrad (HMRC), kto­rý skú­mal, či spo­loč­nosť Goog­le pla­ti­la men­šia da­ne tým, že zis­ky pre­mies­tňo­va­la do Írska, kde je síd­lo spo­loč­nos­ti pre pod­ni­ka­nie v Euró­pe.

Spo­loč­nosť Goog­le uvied­la, že dop­la­tok 130 mil. GBP zna­me­ná ukon­če­nie vy­šet­ro­va­nia, kto­ré brit­ské úra­dy vied­li. Fir­ma tak­tiež vy­hlá­si­la, že od­súh­la­si­la pra­vid­lá, na zá­kla­de kto­rých sa bu­dú da­ne vy­po­čí­ta­vať v bu­dúc­nos­ti. "O spô­so­be zda­ňo­va­nia nad­ná­rod­ných spo­loč­nos­tí sa ho­vo­rí už mno­ho ro­kov a vý­sled­kom to­ho je, že sa sys­tém me­dzi­ná­rod­né­ho zda­ňo­va­nia me­ní. Tá­to do­ho­da od­rá­ža tú zme­nu," uvied­la spo­loč­nosť Goog­le.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter