Spor pokračuje: Súd zakázal Samsungu predávať v USA telefóny. Samsung to však nepoškodí

O pa­ten­to­vom spo­re me­dzi ve­li­kán­mi App­le a Sam­sung sa ho­vo­rí už nie­koľ­ko ro­kov. Aj keď tie­to dve spo­loč­nos­ti vo väč­ši­ne kra­jín sve­ta voj­no­vú se­ke­ru už za­ko­pa­li, kon­flikt rie­šia stá­le v USA. Po zní­že­nom „len" 120-mi­lio­no­vom od­škod­nom, kto­ré mu­sí Sam­sung vy­pla­tiť App­lu, pri­šiel ďal­ší zá­kaz.

Ka­li­for­nský súd pred pár dňa­mi za­ká­zal spo­loč­nos­ti Sam­sung do­vá­žať do USA niek­to­ré zo star­ších mo­de­lov te­le­fó­nov. Kon­krét­ne ide o smar­tfó­ny Ad­mi­re, Ga­laxy Nexus, Ga­laxy No­te, Ga­laxy No­te II, Ga­laxy S II, Ga­laxy S II Epic 4G Touch, Ga­laxy S II Sky­roc­ket a Ga­laxy S III. Aj keď niek­to­ré z nich eš­te mož­no náj­sť v ta­moj­ších vý­pre­da­joch, to­to roz­hod­nu­tie Sam­sung ni­ja­kým spô­so­bom ne­poš­ko­dí a do bu­dúc­nos­ti preň nep­red­sta­vu­je žiad­nu hroz­bu. Ide to­tiž o mo­de­ly sta­ré aj šty­ri ro­ky. Ďalej sa to tý­ka ta­kých pa­ten­tov ako quick links či sli­de to un­lock, kto­ré kó­rej­ská spo­loč­nosť buď ne­pou­ží­va, ale­bo im ich plat­nosť čos­ko­ro vy­pr­ší.

Sam­sung je však z roz­hod­nu­tia sú­du skla­ma­ný a ce­lú si­tuáciu hod­no­tí slo­va­mi: „Je to len ďal­ší prík­lad, ako App­le zneu­ží­va práv­ny sys­tém na vy­tvo­re­nie pre­ce­den­su, kto­rý mô­že poš­ko­diť ďal­šiu ge­ne­rá­ciu zá­kaz­ní­kov."


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter