Najvýkonejšie smartfóny roku 2015. Kto sa stal víťazom?

An­Tu­Tu Benchmark, jed­not­ka na po­li benchmar­kov, zve­rej­nil ak­tuál­ny reb­rí­ček de­sia­tich naj­vý­kon­nej­ších mo­bil­ných te­le­fó­nov za up­ly­nu­lý rok.

An­Tu­Tu Benchmark v rám­ci ka­te­gó­rie naj­rý­chlej­ších smar­tfó­nov me­ral vý­kon CPU, mo­ni­to­ro­val 2D a 3D vý­kon, rých­losť RAM, úlo­žis­ko, rých­losť sys­té­mu, ako aj rých­losť pa­mä­ťo­vých či­pov. Nás­led­ne z do­siah­nu­tých hod­nôt zos­ta­vil po­ra­die. Na ko­neč­ný vý­sle­dok mal veľ­ký vplyv aj SoC za­hŕňa­jú­ci CPU, GPU, ako aj pa­mä­ťo­vé ra­di­če.

najrychlejsie_mobily_2015.jpg

Na pr­vom mies­te skon­čil a naj­rý­chlej­ším te­le­fó­nom ro­ku 2015 sa stal iP­ho­ne 6S (Plus).

Za ví­ťa­zom s či­pom App­le A9 skon­čil Huawei Ma­te 8 s či­po­vou súp­ra­vou Ki­rin 950, za­lo­že­nou na pro­ce­so­ro­vých jad­rách Cor­tex-A72. Na tre­tej prieč­ke sa umies­tnil Mei­zu Pro 5 s či­pom Sam­sung Exynos 7420, kto­rý vy­uží­va­jú aj Sam­sung Ga­laxy No­te 5 na štvr­tom a Sam­sung Ga­laxy S6 Ed­ge+ na pia­tom mies­te. Ďalej nas­le­du­je iP­ho­ne 6 (Plus), sta­rý rok a pol, Onep­lus 2, Letv 1Pro, Xiaomi No­te pro a de­siat­ku naj­rý­chlej­ších mo­bi­lov uzat­vá­ra Nexus 6p.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter