Mobily už patria do minulosti? Tento rok vraj nebudeme telefonovať ani raz týždenne

Štvr­ti­na ľu­dí vo vy­spe­lých kra­ji­nách v tom­to ro­ku neus­ku­toč­ní ani je­den te­le­fón­ny ho­vor v prie­be­hu týž­dňa. Ne­bu­de to však pre­to, že by nev­las­tni­li mo­bil­ný te­le­fón. Pod­ľa spo­loč­nos­ti De­loit­te si však naš­li iné spô­so­by ko­mu­ni­ká­cie.

Te­le­fo­no­va­nie s pria­teľ­mi do is­tej mie­ry nah­ra­di­li so­ciál­ne sie­te. Ob­jed­nať si to­var, pri­vo­lať taxík, do­hod­núť si stret­nu­tie či vy­ko­nať ban­ko­vý pre­vod mô­že­me cez ap­li­ká­cie. No na­priek to­mu bu­de­me od smar­tfó­nov stá­le viac zá­vis­lí. Pod­ľa De­loit­te 40 % ľu­dí kon­tro­lu­je svoj te­le­fón do pia­tich mi­nút po tom, čo rá­no vsta­nú, a tre­ti­na ľu­dí tak ro­bí aj tes­ne pred za­spa­ním.

Pod­ľa od­ha­dov De­loit­te v tom­to ro­ku ľu­dia kú­pia ale­bo pre­da­jú 120 mi­lió­nov pou­ží­va­ných smar­tfó­nov za 17 mi­lió­nov do­lá­rov. Op­ro­ti ro­ku 2015 to bu­de o 50 % viac.

Z ďal­ších za­ují­ma­vých pred­po­ve­dí spo­loč­nos­ti De­loit­te mož­no spo­me­núť eš­te oča­ká­va­nú stag­ná­ciu (vo vy­spe­lých kra­ji­nách do­kon­ca mier­ny pok­les) poč­tu žien v ob­las­ti tech­no­ló­gií. Do kon­ca toh­to ro­ku bu­dú že­ny za­stá­vať me­nej ako 25 % pra­cov­ných po­zí­cií v ob­las­ti IT.

Trh s vir­tuál­nou reali­tou bu­de mať pod­ľa pred­pok­la­dov hod­no­tu jed­nej mi­liar­dy do­lá­rov, z to­ho 700 mi­lió­nov bu­de po­chá­dzať z pre­da­ja har­dvé­ru a zvy­šok z pre­da­ja ob­sa­hu. Ten­to od­had za­hŕňa 2,5 mi­lió­na head­se­tov a 10 mi­lió­nov hier.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

PRIES­KUM: On-li­ne bez­peč­nosť vla­ni pot­rá­pi­la 13 % pou­ží­va­te­ľov v SR
Na Slovensku malo v minulom roku problém s online bezpečnosťou 13 percent používateľov internetu. Menej to bolo iba v Holandsku (11 %) a v Českej republike (10 %). čítať »
 
Lac­né po­čí­ta­če sa po­ma­ly vy­trá­ca­jú. Nah­ra­dia ich smar­tfó­ny a tab­le­ty
Obrovský boom vo vývoji inteligentných telefónov spôsobil, že súčasná ponuka trhu s počítačmi sa výrazne zredukovala. A stále tomu nie je koniec. čítať »
 
Štú­dia preu­ká­za­la, že len šty­rom z va­šich fa­ce­boo­ko­vých pria­te­ľov na vás sku­toč­ne zá­le­ží
Aj vy sa môžete pochváliť niekoľkými stovkami priateľov na vašom facebookovom profile? Viete však, že priemerne len štyrom z nich na vás skutočne záleží? čítať »
 
Pries­kum: Do 60 mi­nút od­po­vie na pra­cov­ný e-mail 67 % pou­ží­va­te­ľov, do 24 ho­dín 92 %
Spoločnosť GFI Software že podľa jej prieskumu medzi malými a strednými firmami (SMB) v Európe, zostáva najdôležitejším nástrojom pracovnej komunikácie elektronická pošta - pred telefonovaním, osobnými schôdzkami a sociálnymi sieťami. čítať »
 
Ko­niec smar­fó­nov do 5 ro­kov? 10 spot­re­bi­teľ­ských tren­dov na rok 2016
Prijímanie nových technológií je omnoho rýchlejšie než kedykoľvek predtým a trh sa veľmi rýchlo adaptuje na novinky. čítať »
 
PRIES­KUM: Slo­vá­ci, kto­rí ne­ma­jú ban­ko­vý účet, ho ne­pot­re­bu­jú
Bežný účet v banke v súčasnosti využíva 86 % Slovákov vo veku 15 až 79 rokov. Vo vekovej skupine od 21 do 60 rokov miera využívania bežného účtu presahuje 90 %. čítať »
 
Vý­dav­ky za inter­net ve­cí na Slo­ven­sku v ro­ku 2019 pre­siah­nu pol mi­liar­dy do­lá­rov
Internet vecí (Internet of Things, IoT) pokračuje na Slovensku v strmom raste, a to vďaka tomu, že poskytovatelia ICT aj podniky začínajú využívať nové príležitosti, ktoré tento trh predstavuje. čítať »
 
Naj­vý­ko­nej­šie smar­tfó­ny ro­ku 2015. Kto sa stal ví­ťa­zom?
AnTuTu Benchmark, jednotka na poli benchmarkov, zverejnil aktuálny rebríček desiatich najvýkonnejších mobilných telefónov za uplynulý rok. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter